Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 535 всичко

 5 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Преход в други светове
 

Преходи в други Светове
чрез Лъчите на звездолетите

Орис

 

– Какви са критериите за попадане в други Светове? 

Цялата холографичност на Мирозданието, като сирене с много отвори, е натъпкана с възможности за спонтанни премествания на Формите на Самосъзнанието между най-различните, но имащи определени признаци за сходство по някакви качества, Светове.

Но човека го вълнува не спонтанното, без неговото желание, изместване-преход в други пространствено-времеви континууми (Светове), а нещо друго, а именно: как той някога може да стане съзнателен представител на някоя от вече много развитите Човешки космически цивилизации? Такива качествени преобразувания желаете не само вие, но и Самата Същност на Мирозданието (Мултивселената), трансцендентния опит от съществуването на Която се обезпечава и от нашия опит, основан на безбройните реализации на интересите на всеки. Затова в Нейните Светове има множество едновременни възможности за реализацията на нашите познавателни интереси в най-разнообразните условия на Пространствено-Времевите Континууми.

Един от многобройните механизми на подобни кардинални преобразувания на нашите нисковибрационни състояния на съзнанието в значително по-високовибрационни се явява мощния квантов ефект от планетарен мащаб. Той представлява периодически възникващо в динамиката на нашата Звездна Същност концентрирано изхвърляне от слънчевата плазма на уникален коктейл от ултравиолетово, рентгеново и гама излъчвания. Еволюционният ефект след подобно облъчване на нашите физически тела зависи от параметрите на неговата мощност и съчетаемост с други излъчвания. Например, колкото по-кратка е дължината на вълната на слънчевия ултравиолет, толкова по-кардинални изменения ще предизвиква той в нашия организъм. 

Два типа преход 

 

Приложимо към нашите човешки Форми, този многонивов квантов процес аз определям като инверсионно-лъчева префокусировка (ИЛП), в резултат на която в системата на възприятие на всяка личност се анихилиират нисковибрационни елементи и получават допълнителен енергоресурс на Творците на по-високовибрационните структури. Гама-квантите, в съчетание с рентгеновото излъчване, формират по време на ИЛП мощен фронт широки атмосферни порои, които способстват за бързото придвижване както на нашето, така и на Планетарното Самосъзнание в по-добра страна на развитие.

Защо? Защото при преминаването през нас Творците на Формата на Самосъзнанието, които ние субективно възприемаме като «рентгеново излъчване», активно взаимодействат с Формите на Самосъзнание на атомите и молекулите на нашето тяло, преобразявайки по съответен начин отделни участъци от ДНК, а, значи – и цялата структура на фокусираната от нас в дадения момент Форма. То е свързано с това, че  взаимодействието с Творците на Формата на Самосъзнанието на фермионите се съпровожда с поглъщане на вече наличните в нас кванти нискочестотна енергия, за сметка на което рентгеновото излъчване се обогатява с Формите на Самосъзнанието на квантите с по-позитивната, високовибрационна енергия на Творците на колективното Подсъзнание.

В зависимост от интензивността, ИЛП могат да имат напълно различни последствия за състоянието на нашите биологически Форми на Самосъзнанието: осъществява се или акт на мощна префокусировка (смяна на сценария на осъзнаване) в значително по-качествени човешки Форми в по-благоприятни Светове (след условната «смърт» от безжизнения организъм в друга Форма на човешкото въплъщение), или акт на мигновена телепортация на физическото тяло в отдавна мечтаните от нас условия на съществуване.

В първия случай (чрез механизма на «смъртта») вие губите връзка със своята лична памет и придобивате съдържимото на паметта на вашата нова личностна Интерпретация, а във втория случай (мигновена телепортация) – частично запазвате своята днешна памет (само светлите, позитивни спомени!), но придобивате множество странични физиологически следствия на някакво несъответствие на вашата текуща Форма на проявление с качествените условия на новия за вас Свят. Но в по-развитите човешки цивилизации са разработени ефективни мерки по привеждането на всички параметри на вашия организъм в унисон с параметрите на окръжаващия ви Свят. 

 

Критерии за попадане в качествените Светове 

Кой е най-важният критерий, който ви дава гаранция, че след ИЛП ще попаднете именно там, където най-упорито сте се стремили? Най-надеждният гарант се явява наличието във вашето „личностно“ Самосъзнание на устойчив духовен Интерес и отсъствие на множество други, разбалансиращи го ежеминутни, битови, егоистични Интереси. Именно мисълобраза на вашата заветна Цел, заради реализацията на която вие сте готови да пожертвате всичко останало в своя Живот е този определящ Фактор, който по естествен начин ще обуслови процеса на по-нататъшната трансформация на вашето съзнание в новия Свят след Акта на инверсионно-лъчевите префокусировки.

Искате да се осъзнаете като живеещ в условията на високоразвита човешка цивилизация, асоциираща се във вашите представи с някакъв „Духовен Дом“ (Космически, Звезден, Галактически и т. н.)? Моля! Формирайте в своето съзнание мощна и устойчива Мотивация за реализацията на този Интерес като единствена Цел на вашия Живот и започвайте да я рисувате в своето Въображение с все по-голямо и по-голямо количество интересуващи ви подробности, важни нюанси, творчески признаци и придобиваните от вас екстрасензорни способности … И повярвайте ми, във Вселенната (Творците на Подсъзнанието и Надсъзнанието) задължително ще се намери и ъгълче в достатъчно висока степен съответстващо на вашите стремежи и надежди, и Механизъм за вашето доставяне в дадения Свят!

Ако с това се заемете сериозно и упорито се стараете да съответствате  (а не да изглеждате!) на избраните критерии за качественост, то това с времето ще стане запълващата Същност на вашето личностно Самосъзнание, която по естествен начин ще стане всеопределящ фактор в процеса на по-нататъшните избори от вас на Човешки Форми. А нали именно конфигурацията на Самосъзнанието се явява нашата «визитна картичка» в цялото многообразие от Форми на Самосъзнанието на Мултивселената, която – за представителите на високоразвитите човешки цивилизации – не зависи от космическите разстояния. Вас ще ви забележат, вас ще ви намерят когато вие самите еволюционно ще съответствате на това. Повярвайте, това непременно ще се случи – ако не в резултат от инверсионно-лъчевата префокусировка, то вследствие на високовибрационната смяна на сценариите в резултат от „посмъртна“ префокусировка (друго «въплъщение»).

За какви Кораби и Звездолети говорим? Ами за обикновените летателни апарати на различните космически цивилизации, с чиито совалки е буквално натъпкано цялото пространство около Земята и отвъд нейните предели. Някои от тях се телепортират от далечни Звездни системи, други имат бази на Луната, Сириус, Марс. Освен това в нашата слънчева система все още има много Кораби-„майки“, представляващи цели космически анклави с многохилядно – и дори милионно! – население, реализиращи своите интереси в този регион на Вселената. 

Някои от тях, леко изменяйки честотата си на проявление, стават невидими за нас и не се откриват от нашите прибори. Много такива „Градове“ формират около себе си толкова мощни торсионни полета около себе си, че учените ги интерпретират като „черни дупки“ с различни размери. Това е обикновеният и тривиален Живот на Космоса, който има свои строги Правила и Закони, за изпълнението на които стриктно следят Коалицииите от Наблюдатели от различни нива и възможности, представляваща различни типове Космически Колективни Разуми (ККР). Звуковите Космически Кодове (ЗКК), някои от тях вече са ви известни: АЙФААР (Висшият Колегиален Разум на Вселената), АССВААТ (Висшият Разум на нашия Галактически Сектор), УЛГРУУ (Висшият Разум на Галактиката Млечен Път), АРГЛААМ (творците на Висшия разум на 12-те Обединени Звездни Логоса на Звездните Пръстени), Медитирайки на тях, ще получите много информация за Техните Задачи, Цели, Принципи на развитие и т.н

Има много сценарии, при които совалките едновременно се спускат над Айфаар-центровете и високи от 2,5 до 3,5 метра хора в сребристи комбинезони се появяват пред обитателите на Айфаар и телепатично накратко обясняват, че целта на посещението им е незабавна евакуация на всички, които пожелаят, на тяхната родна планета (казва се Звуковия Космически Код), защото всички намиращи се тук са изпълнили своята земна мисия и могат да се върнат обратно у Дома. Такъв, обикновено, е сценарият на първия контакт, който се различава от другите само по техническите детайли (формата на звездолета, в някои случаи той каца, в други – виси на разстояние 50-100 метра от земята, цветовете на комбинезоните или дългите плащове могат да се отличават, цветът на косата може да бъде светъл или тъмен, някои се приближават към хората, други остават под совалката, едни предлагат обиколка на кораба, други не).

От всички тези подробности важни за вас трябва да бъдат следните отличителни признаци, характерни за повечето високоразвити цивилизации на плеядианския кръг: формата на звездолета е кръгла или овална, веднага влизат в близък контакт, а не стоят близо до совалката, висок ръст и външност на много красиви хора (предимно белокоси). Но основната разлика е, че те мигновено и позитивно реагират на всеки от телепатично изпращаните от вас Звукови Космически Кодове: АЙФААР, АССВААТ, УЛГРУУ или АРГЛААМ. Ако те ги знаят и изпращат понятни ви телепатеми, значи всичко е наред - това са НАШИТЕ! Можете напълно да им се доверите и да направите това, което поискат. 

Ако корабът виси над земята, всеки от вас ще трябва да мине под него и веднага ще се окажете вътре без дори да забележите и без понякога да  усетите, че току-що сте били разпаднати на фотони и моментално реконструирани в първоначалната си – Плеядианска – външност, естествено избавяйки се при това и от всички нисковибрационни представи, наклонности, земни привързаности и болести. Това става възможно поради това, че в нашата ДНК има с нищо не разрушима и не подложена на мутиране група гени на представителите на плеядските цивилизации – мъжете и жените, участвали в реализацията на генния проект „НУУ-ВВУ ГРЭИЙСЛИИСС“ – „Човек на Земята“. Безопасността на телепортационния ефект е осигурена от Творците на Универсалните Гени за Времева Корекция (УГКВ) ** 

Мимоходом отбелязвам, че и всички останали хора имат такива генни участъци, но в геномите на повечето от тях индиферентно са сработили гените на представителите на някоя от другите цивилизации-участници на проекта, а в тези, които интуитивно са приели Ииссидиологията, които са подхванали Идеята за построяване на социалното общество чрез Градовете на Светлината на принципа на Айфааровските отношения, е доминирала именно плеядианската група на нейните генни Творци. Специално сканиращо устройство открива съществуващия Код, добавя към него – за „индивидуализация“ – индивидуална съставляваща и на изхода се получава напълно конкретен и самостоятелен представител на плеядианското съобщество.

И така, можете да попаднете на кораба или чрез телепортационния Лъч, или чрез левитационния Лъч (не стават външни изменения, но във вашата Конфигурация на човешката Форма енергийно се внедрява вибрационен компонент). Той блокира всяка активност на по-ниските Нива на Самосъзнанието, което впоследствие има много благоприятно влияние и на духовното и на физическото здраве - целият организъм бързо се подмладява (деструктивната част на паметта също се блокира). 

В последния случай се оказвате в специален праестолационен облъчвател с инсталирани по кръга малки пурификационни (очистителни) кабинки, няколко секунди стоите, докато не дематериализират всичките ви дрехи и чрез висящия над вас конвестиргс (принтер за дрехи) не ви облекат в сребрист комбинезон (възможно е и дълъг плащ със същия цвят). Едва след това влизате в помещенията на звездолета и се запознавате с членовете на екипажа (телепатично, но може и на глас да произнесете своето Звездно Име).

Ако совалката е на земята, тогава вие също първо всичките преминавате през праестолационния облъчвател, блокирате излишните кармични канали, активизирате по-висшите (в противен случай просто не бихте издържали гравитационните натоварвания), обличат ви в комбинезони и ви запознават с екипажа. След това ви поставят в легнало положение в много удобни и меки кресла, казват ви крайната точка на вашия маршрут, яркостта на осветлението намалява, седите, чакате нещо да стане, но абсолютно нищо не се случва (няма усещане за летене) и след няколко минути напразно очакване ви поканват да отидете до люка на изхода и се озовавате под прозрачния и много висок купол на огромния Конгрегатив (Център) за космическа експлорация (изследване, инспекция) на планетата Юуй-Ийллссм – седемнадесетата планета на Звездата Аллгссийя, едно от 3280-те Слънца на фотонния пояс на Звездата Алциона (централната Звезда на Съзвездието Плеяди Б.пр.)

Някой от екипажа поканва всички вас да преминете на кръгла прозрачна платформа със стоманени перила и вие безшумно летите над някакви красиви многоетажни и многонивови съоръжения, потъващи в синьо и изумрудено, в хармонията на красиви цветя и растения с различни размери. Този, който ви придружава (може да е жена или мъж), ви телепатира за това, което виждате около себе си, дава ви сведения за изследователския Център, отговаря на всякакви въпроси. Вие ясно чувствате неговото прекрасно отношение към вас, сърдечната топлота, загриженост и желание да ви помогне. Забелязвате, че и вас ви изпълва също такава тиха Радост, мощното желание да бъдеш полезен, да даряваш на всички сърдечна топлина, чувственост.

Край вас могат да плуват във въздуха също такива платформи с хора – както обикновени, така и високи, много красиви и радушно усмихващи ви се. Всички те са облечени различно, но основно, в тесни гащеризони с различни разцветки и плащове (които, както впоследствие ще узнаете, в съчетание с комбинезоните имат много полезни функции: това е нещо подобно на най-мощен квантов компютър и медицински център едновременно). Някои имат прозрачни джаджи на предмишниците си – генерационни квантови холографи.

Отгоре през купола се вижда чисто синкаво-изумрудно небе с розово-лилави включвания на неголеми облаци. Слънцето не се вижда, температурата на въздуха е много комфортна, а самият въздух леко сладък, приятно миришещ на цветя. Долу има много фонтани с различна форма и разцветки на кипящата в тях вода. На тихия фон на много хармонична, успокояваща музика звучат подобни на птичи, но не толкова резки гласове. Преплувахме над три високопланински водопада  с розов (предимно даже аметистово-лилав), син и светло индигов цвят с разположено между тях тюркоазено-смарагдово езеро и лимонено-златиста окантовка от гейзери. Да, на първо място, новопристигналите от Земята ги поразяват немислимите съчетания на  ярки и светли тонове, а също и пълното отсъствие на обекти с тъмни, кафяви, червени и изобщо, мръсни цветове и нюанси.

Нищо поне някак напомнящо контурите на автомобила долу не се вижда. Уловил удивлението, члена на екипажа телепатира, че цялата робототехника обслужва гигантски, както и няколко такива Центрове, напълно автоматизирани производствени комплекси, намиращи се вътре в планетата. Там хора не живеят и не работят, има само биороботи и тясноспециализирани кремниево-литиеви пактументи, осигуряващи на всички жители и гости на Юуй-Ийллссм абсолютно всичко, от което се нуждаят. Основните текущи нужди се осигуряват от квантови супеллексикатори, различни видове от които – за храна, облекло, обувки, за дребни домакински неща, има не само във всяко жилище, но и по улиците, в културните и научните центрове, в парковете и местата за творчество, както и  многобройните концидератори, анихилииращи всяка вещ до нейното фотонно състояние.

В далечината се виждат подобни на футболни игрища синкаво-индигови платформи на пълзяща трева : има правоъгълни, кръгли, овални, с различни размери. Над някои от тях монотонно и ниско летят някакви апарати. На вашия въпрос какво е това, съпровождащият би ви телепатирал: това са дивидикули за отглеждане на много важното и полезно растение главвгма, което се употребява в мизерни дози, но оказва най-силен оздравително-преобразуващ ефект на нивото на ДНК.

Усмихващи ви се млади хора тихо ходят или седят в прозрачни кресла около фонтаните и покрай дългите алеи с цветя, или безшумно прелитат на неголеми прозрачни платформи (понякога държейки в ръка неголяма светеща сфера). Някой може да ви изпрати въздушно приветствие с дланта на ръката си. И тук вие отбелязвате за себе си, че наоколо няма нито едно лице на човек на по-напреднала възраст, а само  младежи – красиви, изпълнени със здраве момчета и момичета с различен ръст. Деца също не се виждат

Скоро се приближавате до големи куполообразни арки и тихо плувате на неголяма височина към центъра на почти празно прозрачно помещение напомнящо амфитеатър. Платформата, управляема с мисъл, се спуска на невисока кръгла сцена, вие слизате от нея, сядате по креслата и ви разказват, че известно време ще трябва да се адаптирате към новите условия на съществуване, да развивате своите способности, навици и творчески наклонности, за да намерите своето място в общността, а също и да преминавате изследвания, да се подмладявате и да развивате своите интелектуално-чувствени особености и много друго.

След това ви се предлага избор: да живеете в отделно жилище, или за още известно време – с още някой. Показват ви на сцената пълноразмерна холограма на вашите 2- и 3-нивови квартири, водят ви по стаите, обясняват ви предназначението на устройствата и уредите, възможностите да почивка и работа, за общуване с приятели и за прекарването на свободното време както в дома, така и на други места.

Холографически клариссиматори (квантографи на окръжаващото пространство) и висилибизатори (визуализатори на скрити обекти) ще ви дадат представа за пътя на преместването ви във всяка точка на Центъра, окръжен от паркове и градини с летящи и крачещи странни животни, само някои от които с нещо напомнят нашите панди и белки, котета и патенца, коне и слонове. От едната страна парковете на Центъра се ограничават от широка  синкава река, а от другата – от розово-виолетов леко наклонен морски бряг. Огромен и много дълъг висящ мост съединява територията на Центъра с Града на Светлината, чиито високи куполи се виждат даже на такова голямо разстояние.

Приблизително така някой ден може да се осъществи вашето персонално завръщане в нашия Звезден Дом с помощта на звездолет. След това вие се запознавате със също такива хора, неотдавна по същия начин пристигнали тук от планетите на други Звездни системи.  Някои от тях в голяма степен се отличават от земляните, други – по-малко. Но с тяхното пристигане в Центъра всички те, както и вие, ще придобиват чисто плеядиански черти на външността и телосложението: широки, но не изпъкнали, рамене, с изразителен гръден кош (при жените – умерени издутини), тънка талия, хармонично дълги крака, изящни ръце с дълги красиви пръсти.

Но зад всички тези външни промени (причината за които се крие в това, че паралелно с процеса на вашето подмладяване и оздравяване във вашия геном ще бъдат мощно експресирани генните участъци именно на дадената плеядианска, сириусианска или алдебаранска цивилизация, инициирайки съответстващите изменения във вашия фенотип), във вашия облик и поведение все пак ясно ще се виждат някои общи характеристики на земната конституция: в сравнение с представителите на местните хора, при адаптираните жени от земята има по-изпъкнала гръд, не толкова тънка и дълга шия, не толкова дълги и тънки пръсти, малко по-пищни бедра, а при мъжете - мускулести рамене и ръце, шия и крака, по-изпъкнали гениталии, по-широка и висока гръдна клетка…

Вашите коси също постепенно ще придобият  или пшеничен, или светло-кестеняв нюанс. Чернокоси ще срещнете след това, когато преминете  в микансорбиса – Източника на вечното сияние (Града на Светлината). Но това ще бъдат само временни пътешественици, пристигащи на звездолети и телепортиращи се на Юуй-Ийллссм от различни Планети на нашата Галактика. Най-много – от хилядите планети и Слънца на Звездните системи на Целено, Майя, Меропа, Стеропа, Тайгета и Електра, Атланта и Плейона (имат съвсем различни Звукови Космически Кодове).

Между другото, подобна активизация (в процеса на интермиссионното подмладяване) във вашата ДНК на гените от тази от осемте цивилизации, звездолета на която ви е доставил на базовата планета на вашето по-нататъшно пребиваване, не е задължителна: вас задължително ще ви попитат искате ли някак да измените своята външност и ще ви предложат няколко варианта. Това е задължително условие за Съществуването на всички цивилизации именно от човешкия (но не общохуманоидния!) тип: никога никого за нищо не принуждават насилствено! Именно това е един от 28-те определящи положения на принципа на Хуманитарната Свобода, без съблюдаването на който е невъзможно по-нататъшното развитие на цивилизациите в Човешкото Направление. Затова вие имате право да оставате такива, каквито сте и да се откажете както от процеса на подмладяването, така и от каквито и да било манипулации над вашата външност и тяло.

--------------------------------------------

(УГКВ) ** задачата на тези гени е да стартират строго определена картина на експресията на геномните процеси. Благодарение на тяхното наличие нашите биологически тела имат възможността (потенциална/блокирана в тези Светове, а в по-висококачествените Светове – реална)  практически мигновено да се възстановяват както в пределите на една група от пространствено-времевия континуум, така и след телепортиране от един Времеви Поток в друг. Именно те обезпечават нашето физическо възсъздаване след Акта на инверсионно-лъчевата префокусировка (смяна на сценария в резултат от мощно слънчево изригване) или след мигновеното транспортиране до звездолета с помощта на левитационен или телепортационен лъч.

www.iskri.net/zefiraСъздадено: 16/07/2020 : 01:07
Обновено : 16/07/2020 : 01:07
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 43 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^