Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 039 всичко

 8 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Комуникация на Плеядите
 

 

За принципите на комуникация

на плеядианските цивилизации 

Орис

 

Ако съм се префокусирала в някоя от плеядианските биоплазмени цивилизации, било при таиррлидация (фотонно преформатиране), било при инверсионно-лъчевите префокусировки, все в нея ли ще живея? Другите цивилизации от това ниво на проявление недостъпни ли ще бъдат за мен? 

– Във вас се е формирала крайно примитивна Представа за това какво е «космическа цивилизация». В нашата Галактика в различните видове пространствено-времеви континууми, с които ние ограничаваме диапазона на «физическото» проявление, параллелно е проявено безбройно множество цивилизации с различно ниво на развитие. Макар че за такова понятие като «развитие», по отношение на цивилизациите, да се говори ще бъде крайно некоректно или напълно безсмислено, защото всички те представляват различни форми на единния Живот: човешки и нечовешки, растителни и минерални, атомарни и молекулярни.

Всяка форма на Живот се отнася към своя тип съзнание и към съответстващия тип Колективен Космически Разум, който обединява цялото множество Форми на Самосъзнание от общия за тях вектор на развитие. Но тези вектори са разнонасочени и не можеш просто да ги вземеш и сравниш. Както се казва в руската пословица: „Което за руснака е добро, за немеца е смърт“, а какво да говорим за разликите в организацията на съзнанията, например при растенията и животните?

Ние с вас сме способни да оценим нивата на еволюционното развитие на другите форми на Живот (в това число и на другите човешки цивилизации) само по субективното сравнение с представите, които сме формирали за нашата собствена цивилизация. Когато се огледате около себе си, ще видите природни явления и някакви вълнови ефекти, животни, растения и т.н. Аз виждам и множество невидими за вас летящи около нас Форми на Самосъзнание:

·  сфероидни и продълговати с различнни разцветки и размери,

·  вертикално и бавно преместващи се по земната повърхност цветни лъчеобразни с различна височина,

·  плаващи във въздуха змиевидни и капковидни,

·  огромни рояци искроподобни,

·  подобни на джуджета аналози на човекоподобните същества
и много друго, което не се поддава на описание и сравнение. Всяка от тези Форми на Самосъзнание представлява някаква космическа цивилизация с определен тип реализации, степента на развитие на която ние с вас просто не сме в състояние да оценим, тъй като за нас е неясен принципа на работата на техните съзнания (схема на Синтез).

Много същества, които сме свикнали да възприемаме като примитивни, в своите типове реалности се оказват фантастично по-развити и съвършени от нас. Но техните Форми на Самосознание и Колективни Космически Разуми се реализират по напълно различни принципи и закони, решавайки свои собствени еволюционни задачи. Освен телесните цивилизации, които поне някак можем да си представим (Формите на Самосъзнание, които можем да си представим), има огромен брой цивилизации, обхващащи със своето съзнание цели под-обертонове (трилиони различни континууми) или План-Обертонове (зилиони континууми) на Вселените.

Ние с вас и нашите биоплазмени Форми на Самосъзнание се отнасяме към огримния клас на молекулярните цивилизации, които по различни признаци могат да се класифицират на безкрайно множество преминаващи един в друг типове, видове, подвидове. В цялата своя съвкупност те формират условното молекулярно ниво на съзнание. Това е всичко, което виждаме (а по-голямата част просто не виждаме) около себе си, включвайки всички физически галактики и Вселени. Условно ниво затова, защото в множество други (нечовешки, не съчетаващи се с нашия биологически човешки тип възприятие) разновидности молекулите на галактиките и Вселените имат друга структура и се формират по своите закони в напълно различни Форми на Самосъзнание.

Цивилизациите от молекулярното ниво обезпечават всички синтетически взаимовръзки между различните форми на Живот. Като главен обезпечаващ механизъм за осъществяването на всевъзможните молекулярни конгломерации (например, протеиново-нуклеинови) тук влизат: комплексите от макромолекулите на ДНК, РНК и протеини, които структурират всички ядрени геноми на биологическите Форми на Самосъзнанието (животни, растения, микроорганизми и т.н.) и кристалните решетки на небиологичните Форми на Самосъзнанието. Към последните се отнасят металните, йонните, молекулярните, макромолекулните или атомните; съществуват стотици хиляди структурни типове всевъзможни кристални решетки. Цялото окръжаващо ни пространство (земя, вода, въздух, метали, неметали) структурно представлява разнообразни съчетания и набори от кристални решетки.

Молекулярните цивилизации се конгломерират в различни състояния на веществата и телата (например, нашите биологически и биоплазмени Форми) за решаване на свойствени еволюционни Цели. На по-високо ниво, със своите съвместни усилия, те образуват разнообразни по своите съчетания на признаците за формирането на Колективни Космически Разуми – атранкларите на множество цивилизации. От тяхната едновременна психоментална дейност в определен участък от Пространство-Времето се образува характерен тип молекулярна активност – типа на молекулярното Самосъзнание.

Ние строим нашия молекулярнен свят на основата на Информацията, която на нас съвместно ни декодират и подават като готови мисле-чувство-образи молекулите на ДНК, РНК и протеините от невроните на кората на главния мозък. Но спецификата на системите на възприятие на нашите днешни биологически Форми на Самосъзнание е ориентирана, основно, към реализация на Информацията, постъпваща от атомите с най-ниските вибрации. Следователно, ние материализираме окръжаващата ни действителност с много деформирани, извратени по смисъл мислеобрази, получавайки много лъжлива и уродлива картина на своето «настояще».

Молекулярните цивилизации от нисковибрационен тип имат много ограничени взаимовръзки с другите вещества и тела, макар че те също са способни да проявяват свойството «молекулярна заплетеност» помежду си. Например, едни и същи нуклеотидни последователности – гените, едновременно проявени в телата на различни форми на Живот (растителни и животински същества), са способни да поддържат дистанционна взаимовръзка един с друг, влияейки на степента на експресивност.

Поради ниското ниво на молекулярните вибрации съдържащи лъжлива, недостоверна Информация, за нас е много сложно да стигнем до хармония и разбиране, да преодолеем тенденцията на хаотичност и фрагментарност, деструктивност и егоизъм в своето Самосъзнание. Затова практически всички биологически цивилизации на човечеството, които се намират на ниско ниво на развитие, са склонни към агресия и хищнически тенденции, насилие и експлоатация, неравенство и несправедливост, опростяване и примитивизъм. Тук доминират интересите и егоистичните амбиции на силния, манипулиращ останалите даже в ущърб на техните и собствените си интереси (много прилича на днешната външна геополитика на ръководството на САЩ).

Висока вибрационна честота в молекулните структури на нашите биоплазмени Форми изключва възможността за влияние на формираните от тях представи от страна на ниско- и даже средновибрационните фотони, защото те там просто отсъстват. Информацията в молекулярните цивилизации на биоплазмените Форми постъпва от гамма-квантите (високовибрационните фотони). В резултат тя е значително по-малко деформирана по смисъл, което позволява на нашите биоплазмени аналози да формират качествено съвършено други молекулярни Нива на Съзнанието, а чрез тях – свой мироглед и окръжаваща действителност.

Биоплазмените тела само условно могат да се назоват биологически. В техния състав влизат:

·  високомолекулярните съединения на основата на въглерода, кислорода, азота и водорода заемат само 7-16% от общия състав на техните тела;

·  вода – 70-84%;

·  останалите 9-14% – това са високомолекулярните неорганични съединения на 32 задължителни химически елемента (предимно силиций, цинк и магнезий).

Въпреки голямата външна прилика с нас, тяхната вътрешна анатомия, органи и системи, в частност архитектурата на главния мозък и централната нервна система като цяло много силно се отличава от нашите с вас, което е свързано с много силния, в сравнение с нашия, радиационен фон. Развитите биоплазмени цивилизации в много по-малка степен, отколкото ние, се отъждествяват с молекулярните Нива на своето Самосъзнание. Те не отъждествяват себе си с конкретно тяло, конкретна личност, доколкото тяхната система на възприятие им позволява лесно да се включват към Колективното Съзнание на високовибрационните атоми, структуриращи едновременно атомарните съзнания на всички техни биоплазмени аналози. Когато осъзнато се превключваме на Нивата на нашето колективно Подсъзнание, ние започваме да осъзнаваме в самите себе си атомарната «заплетеност», включваща в себе си всички наши биологически и частично – биоплазмени Интерпретации.

Благодарение на такива особености на функциониране на тяхното Самосъзнание, всички космически цивилизации на биоплазменото Ниво на развитие осъществяват взаимодействия помежду си по съвършено други принципи, закони и представи, отколкото това е свойствено за всички високо- и средноразвити биологически цивилизации (понякога дислоцирани на няколко планети или спътника) и за нашата цивилизация в частност (макар че тя нито технологически, нито пък морално-нравствено още не е стигнала до състоянието на средноразвита).

Затова никакви забрани, откриване на визи, оформяне на документи, за да попаднеш в която и да е от тези цивилизации, не се изискват. Всичко зависи от вашето волеизявление и от наличните технически и физически възможности. Например, на много планети киматичните и екологичните условия на обитание може просто да не ви подхождат. Притежавайки способности за екваллстизъм (отъждествяване) и фуунклаппия (четене на мисли), вие не трябва да се безпокоите за това, че няма да ви разберат или че вие няма да можете да разберете някого. Освен това, винаги имате под ръка пйеропеппиллд – устройство, което мигновено превежда думите и речта на всяка цивилизация (включително и всички земни, даже на отделни племена австралийски или африкански аборигени в различни исторически епохи!) в клаадуллини (холографически форми) или в образни картинки (телепатеми).

Освен това на звездолета трябва да има и холограма на този участък от пространство-времето, в който се каните да пристигнете, с приложени към нея вибрационни (честотни) параметри буквално по всеки обект. Такава холограма има в квантовия сиптуум (холографообразуващо устройство) на всеки зевздолет. Тя постоянно се обновява, тъй като непрекъснато в космоса е в ход мощна динамика: нещо изчезва, нещо ново се появява. Освен това, във вашето Самосъзнание може да има някаква вибрация, която в посещаваната от вас цивилизация не е желателна или е недопустима (например, деструктивни, нискокачествени мисълеобрази).

Ще ви бъде предложено да преминете през таиррлидация (фотонно преформатиране) или, при нежелание да направите това, любезно ще ви бъде отказано да ви приемат, позовавайки се на едно от 28 Положения на Хуманитарната Свобода, говорещо приблизително за това, че всяко пинуссинксто (формация от разумни същества, цивилизация) е длъжно да обезпечи на представителите (обитателите) пълна Свобода от всякакви причини влечащи след себе си нежелани конструктивни или социални деформации. Тоест при Тях много от свойствените на нас деструктивни проявления – и абсолютно правилно! – се възприемат като заразни вируси. Тези натрапливи Полета-Съзнания са способни да се зашифроват под някакво неутрално психическо състояние, например, безпристрастност и постепенно да пробиват вибрационните канали за връзка със своята деструктивна цивилизация. Затова всеки трябва периодически да проверява своето съзнание: ако има дори най-малкото „внедряване“ в това място на главния мозък, която отговаря за тази функция, светва синя светлина.

Така всички плеядиански цивилизации са смесени както помежду си, така и с много други цивилизации (основно човешки или хуманоидни, но има и други). Както разбрах, особени признаци за привързването на човека към една или друга цивилизация при тях няма. По-скоро, това деление е дошло от това, че те при преки или телепатични контакти със земляните са гледали нашите карти на звездното небе и, не виждайки там своите координати, са назовавали думата, отбелязана на нашата карта някъде редом в линейна близост от известното ни съзвездие (например, Плеядите). На мен също ми е много сложно да правя сравнителен анализ между това, което узнавам в състояние на дълбинна Медитация и онова, с което се сблъсквам след излизането от нея и съм принуден по някакъв начин всички тези несъответствия да посочвам или пояснявам.

Да вземем като пример Техните представи за атомарните Форми на Самосъзнание и нашите представи за атомите: за Тях – това са равноправни с Тях космически същества със своите специфически особености и възможности, които се използват в структурите на множество разнотипни Колективни Космически Разуми като комуникационен и обединяващ механизъм. За Тях да излезеш на атомарно или квантово Ниво на собственото си Самосъзнание – това означава временно да се съвместиш (да се отъждествиш, но не да се «слееш») със съзнанието на носителя на нужната им Информация, тоест за известно време да станат атом или фотон.

За нас това са някакви непонятни частички или абстрактни вълни, които непонятно с какво се занимават в нашия организъм и непонятно защо присъстват в него. Затова те могат напълно адекватно да съобщят за Себе си, че Те – това са Атоми имайки под това предвид, че Тяхната система на възприятие функционира на определени нива на проявление, декодиране и адаптация на Информацията, които от нас се интерпретират като атоми, фермиони и бозони. Но нашето ограничено въображение даже не се опитва да натъпчем Космическата Същност в най-мъничкия атом или, още по-малко, гамма-квант. Затова ние просто се отказваме да вярваме, че това е нормалното, привично състояние на Самосъзнанието за нашите биоплазмени Форми.

Същото се отнася и за нашето категорично неприемане на микроорганизмите (бактерии, фаги, вируси и др.) като високоразвити (в своя вектор на развитието на съзнанието) космически цивилизации, постигащи именно по такъв начин реализационните възможности на Мирозданието. Нашият устойчив стереотип за привидно единствено възможния – хуманоиден – начин за проявяване на разумност, поставя нашите «учени» на едно ниво с някакви аборигени, получаващи огъня с помощта на триене на пръчки, докато целият цивилизован свят получава огън по значително по-прости начини. Подобни представи силно забавят нашия технически прогрес и нашето интелектуално развитие.

В действителност както вирусите (Код ФФАЙЙФТТ) и бактериите (Код ЙЙЮУ-ВУЙ), представени в нашите типове материалност като много развити космически цивилизации нямащи определени, от привичната за нас гледна точка, Форми; така и не много развитите, но активно използващи особеностите на биологическите Форми за своята еволюция. В свойствените им реалности те, също както и нашите биоплазмени Форми, са способни да се отъждествяват и с атомите (Код АИЙКВООФ), и с фермионите (Код ПИИКЛ-СС-ОО), напълно осъзнато излизайки на нивата на тяхното Самосъзнание и с помощта на техните Форми на Самосъзнание общувайки помежду си на космически разстояния. 

 Ако съм се префокусирал в някоя от плеядианските биоплазмени цивилизации при таиррлидация (фотонно преформатиране) или при инверсионно-лъчевите префокусировки, само в нея ли ще живея? Другите цивилизации от това проявление недостъпни ли ще ми бъдат? 

На различни нива на развитие всяка от космическите цивилизации се сблъсква със свои проблеми от еволюционен характер. Тези проблеми в повечето случаи са специално „измислени“ от Творците на всяко от по-високите Нива на проявление и служат като своеобразен Тест, като планиран Изпит на еволюционната им зрелост. Такъв Изпит е ефективен начин да довеждат цивилизациите в навечерието на кардиналните еволюционни Преходи до максимална концентрация на творческите сили и способностите за преодоляване на възникналите препятствия. За нас с вас и нашите биоплазмени версии причината за трудностите за нашия естествен Преход от биологическите Форми в биоплазмените им аналози се заключава в особеностите на функционирането на долните и горни Канали на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове («чакри»).

На тази мисъл ме навежда рязката граница в честотата на колебанията, генерирани от нашите долни 1-9 Канали (от 2Хц до 25-30Хц) и горни 11-12 Канали. 10-и Канал в диапазона от 2,5 до 3,0 измерност генерира преходно условно позитивно психоментално поведение – бета-ритъм с честота от 15 до 40 Хц, а 11-12 Канали генерират гама-вълни от 25-30Хц до 100-250 Хц. При това, диапазона от 2 до 30Хц отразява характерните признаци на психическото жизнено творчество на хората в пределите от 0 до 2,5 измерност (нисковибрационните Нива на Самосъзнание). А гама-вълните обхващат достатъчно малък промеждутък от нашето проявление – от 3,0 до 3,5-4,0 измерност (високовибрационните Нива на Самосъзнанието). На нас като че ли ни подсказват, че именно в този еволюционен отрязък трябва да краен предел да ускорите гама-вълновата активност на своя мозък… И тогава нещо добро, полезно за вас, ще стане от само себе си. Какво именно – ние с вас вече приблизително си представяме.

В биоплазмените Форми при Прехода преди 2-3 млн. условни години в плазмени Форми (плазмените Форми са непредставими за нашето въображение поради отсъствието на каквито и да било аналогии с нашите биологически тела) също възникнал проблем. Плеядианците успешно го разрешили благодарение на удачния експеримент с модификацията на генома на земната маймуна. За мен е много сложно да разбера същността на техния проблем. Той се заключавал приблизително в следното: в резултат от  някакви генни мутации в някаква част от биоплазмените Форми на плеядианците достигащи много високо ниво на Самосъзнание, не се включвал механизма на Прехода в плазмена Форма. Тоест те не умирали (понятията «смърт» или «болест» при тях не съществуват), но благодарение на постоянното подмладяване били принудени да остават в Светове, които вече не можели да им дадат нищо  с оглед реализацията на техните Интереси. Да, благодарение на своите способности и Мъдрост те заемали най-важните роли в структурите  на УЛГРУУ, АССВААТ и АРГЛААМ, но с това трябвало да се направи нещо! Тогава всички учени умове дружно се напрегнали и скоро нужния резултат бил достигнат. Цялата причина била в особеностите на механизма на проявление на биоплазмените и плазмените Форми. Биоплазмените Форми се проявяват посредством висшите Канали (10-12) на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове (със Звукови Космически Кодове АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА), а плазмените Форми се проявяват вече чрез низшите Канали (1-9) на втората двойка Центрове (със Звукови Космически Кодове ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА).

Мутациите, получени в резултат на някакво постоянно облъчване, нарушили кривината (геометрията) на трите висши поднива на 12-ия Канал на АРГЛЛААМУНИ и трите низши поднива на 1-ия Канал на ОРЛААКТОР, които играят ключова роля в превключването на Самосъзнанието на биоплазмената Форма в плазмена. Транслацията на вибраците на нужните гени от ДНК хибридите, получени в резултат на генното инженерство, позволила на изтъкнатите учени от нашата Галактика да се избавят от този проблем. За това били необходими само някакви си 100-200 хиляди наши земни години.

Но не само ние с вас се явяваме удачни продукти на техните генетични експерименти. Практически 32-38% от «местното население», а в някои от плеядианските, сириусианските и андромедянските високоразвити цивилизации – около 50% (а това са стотици квинтилиони същества от различните режими на 3-4 измерност, едновременно обитаващи на различни планетарни системи Звезди на УЛГРУУ), се явяват резултати от безбройното множество всевъзможни опити по генно инженерство.

От всички космически цивилизации тези неуморни Космически Генетици, Селекционери на нови Форми на Самосъзнание, се проявяват в нашите с вас системи на Самосъзнание чрез 10-12 Канали на АРГЛЛААМУНИ-Центъра. Но освен биоплазмените типове хуманоиди и хора, те на най-различни планети също са създали трилиони биоплазмени видове от просто неизказано прекрасни, умни и добри животни, растения, смесени флоро-фаунови същества, амфибии и множество други Форми на Самосъзнание, които е невъзможно да се съпоставят с нищо от вече видяното и известно на мен.

Бивши хора има и в сириусианските общества, но те не са много (от различни земни раси) и, най-вероятно, се намират тук временно. Да ги забележиш в тълпата на високите, със строеж на тялото в повечето случаи съвсем подобен на нас, аборигени от планетарните системи на Лебед (цивилизацията на дессианците) и по-малко високите посетители и гости от другите звезди на Орион (дзетианци, зарианци, ариеанци, ригелианци, аргони, арси, чокси, трейци, минтакци), е много сложно.

За наличието на земляни сред андромедяните не мога да кажа нищо, защото те живеят извън нашата Галактика „Млечен път“. От 1-1,5 трлн. Звездни системи техните цивилизации се разполагат на повече от 692 млрд. планети, годни за комфортно съществуване. В допълнение, 138 млрд. андромедянски цивилизации се дислоцират в множеството мини-галактики намиращи се редом с мъглявината. И това далеч не са всички от хилядите милиарди цивилизации, а само видимия от нас оптически диапазон на проявление. Биоплазмените цивилизации са в пъти по-малко като количество, но по-мащабни и по-грандиозни по качество! Същото може да се каже и за орионците.

Хората, които питат за „орионска цивилизация“, явно изобщо нямат никаква представа за това, че „Орион“ – това са не само планетните владения на най-ярките Звезди: Ригел, Бетелгейзе и Беллатрикс, където в различни типове 3-4 измерност се развива една трета (над 674 хил.) от развитите биологически цивилизации. Още около два милиона цивилизации от този тип се развиват в планетарните системи Минтака, Алнилам и Алнитак (това не са техните истински названия!). Също около 800 хил. орионски биологически цивилизации се развиват на множеството орионови променливи – периодически проявяващите се в нашето Пространство-Време Звездни системи и на многобройните Звездни асоциации и фуори, образувани от множеството Звезди. Цивилизациите от биоплазменото ниво на развитие са над един и половина милиона.

Със сириусианците ще бъде по-лесно, тъй като говорим за 24 високоиразумни биоплазмени цивилизации, разположени в различни континууми на 3-4-измерностния диапазон, планетарната система на тройната Звезда СИГГ-ИММ-ТОО (Сириус) в алфата на Канис майор. Тук присъстват три Звезди със своите Планети:

– ЕЙАММ-АЙЯИ – синият гигант Сириус А, около които се въртят четири малки планети със спътници и две големи планети – АРР-ЛУУ-ТОА и ИЙЮ-ЙЙ-СП;

– много плътната звезда от категорията на белите джуджета – ПОЛЛ-ЛААТ-О (Сириус В)»

– неголямата Звезда АЛМА-ЛЛМ-СС (Сириус С).

Сириус В през последните няколко века е претърпяла мощна космическа катастрофа.

Осемте най-развити от тези цивилизации са най-тясно свързани поради общите си интереси. Те играят водеща роля в дейността на цивилизацията на групата Звезди включваща съзвездието Орион и някои близки Звезди (по осем цивилизации от всяка): от съзвездието Плеяди (Алцион, Плейона, Електра, Аллгссийя), двойната Звезда от гамата на Малкото куче, Процион (алфата на Малкото Куче) и други. Тази мощна група цивилизации взема най-активно и пряко участие в живота и развитието на хората на Земята.

Ето защо във всеки от тях вие ще намерите биоплазмени представители на човечеството, пристигнали преди стотици хиляди или повече  милиона години и родили хиляди поколения потомци повече или по-малко подобни на нас. В някои в различна степен са се удължили или/и увеличили по обем горните части на черепа, 2–2,5 пъти са се увеличили очите и са се удължили ушните раковини, носът е намалял, изчезнали са веждите, устните са се увеличили или намаляли. Но подкупващата Доброта, острия Интелект, искрената готовност във всяка секунда с нещо да помогнат, да предложат своята Дружба и множество други приятни качества, не дават да се обръща внимание на разликата във външния вид на бившите хора никакво внимание. Всички тези изменения напълно хармонично се виждат и възприемат така, сякаш точно така трябва да бъде …

Останали ли са те на Човешкия вектор на развитие («ВСЕ-Любов» + «ВСЕ-Раузм»)? Като разбрах, тези от бившите земляни, чиито геноми са били подложени на силни епигенетически деформации и мутации, са преминали в други типове съзнания. Те са придобили както външно, така и в архитектурата на мозъка си, в своите навици и привички, едни или други котешки, кучешки, кравешки, свински, катеричи, конски и други признаци, но в същото време са запазили по-голямата част от особеностите на човешките тела. Тоест, независимо от външните и вътрешните изменения, човекът лесно се познава във всеки от тях.

От своя Жизнен опит всеки от вас вече отдавна е трябвало да разбере, че не външния вид определя степента на Човечност (Човечност = Алтруизъм + Интелект). Милиони най-жестоки нехора и убийци с прекрасни красиви тела и привлекателна външност безпощадно и цинично своеволничат на нашата планета, тероризирайки всички миролюбиви хора. Те смятат себе си за «свръхчовеци», за някаква «висша раса». Но в сравнение с тях всеки от разглежданите от нас изменени биоплазмени земляни изглежда като Ангел. Благодарение на отсъствието на влияние на нисковибрационните фрагментирани съзнания (на унгите и ссвооуните), всички те изглеждат много мили и приятни, особено отчитайки техния висок Интелект и уникалните им (за нас с вас) способности и най-дълбоко разбиране на Целите на своя Живот.

www.iskri.net/zefiraСъздадено: 15/07/2020 : 23:56
Обновено : 15/07/2020 : 23:56
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 49 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^