Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 535 всичко

 3 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Екстрасензорика и здраве
 

За ииссиидиологическия смисъл на понятието "екстрасензорика" и връзката между здравето на биологичната форма и високото ниво на духовното развитие

Орис

 

«В молекулите на ДНК на представителите, участващи в създаването на нашата земна човешка форма, в различна степен се отразяват собствени им наследствени (родствени) психоментални взаимовръзки, които те имат в своите цивилизации: тяхната култура, общество, вкусове и приоритети. Чрез експресията на съответстващите им участъци на нашия геном тези дистанционни връзки по естествен начин възбуждат в нашата екстрасензорика спонтанни картини на неземни реалности, особености на бита, както и необичайни желания, чувства, емоционални състояния“.

 

 „Реалният, а не въображаемият сеанс за връзка, поради все още недостатъчно мощния енерговибрационен енергоресурс на мозъка (неговият по-висок потенциал би могъл много силно да навреди на здравето!), най-често бива едностранен“.

 

Далеч не всички зони от кората на главния мозък у нас са активизирани, а даже и да са активизирани, то е в много малка степен. За да се задейства този еволюционен процес, е необходимо той да се „застави“ – да се подбудят към стабилна експресия невронните гени на високовибрационните участъци от кората (дорсолатералната и вентролатералната). Тези гени са програмирани за активност само при наличието на устойчиви генерации на високочестотните мисле-чувствени представи характерни за творческата активност на тези Форми. При това такава програма, ориентираща съзнанието в Човешкото направление (Човечност = Интелект + Алтруизъм), работи каскадно, тоест пуска едновременно експресията не на една, а на няколко групи функционално обусловени гени и техните алели.

Като механизъм за генерирането на високовибрационни мотивации служи наличието в личностното Самосъзнание на висококачествен (тоест Човешки!) духовен интерес. Този екзистенционален интерес, на свой ред, инициира необходимата активност на Каналите на  ИИССИИДИ-Центровете (психоергийни центрове или чакри) на колективното Подсъзнание (нивото на Самосъзнание на 4-5-измерностния диапазон). Като най-ефективен и мощен стимул за формирането на подобен духовен интерес могат да послужат качествените представи на ииссидиологическото Знание съвместно с осмислянето на текстовете на Айфааровските песни и практикуването на Айфааровските Медитации.

Постоянното задълбочаване в скрития смисъл на тези мотивации и настойчивите опити за образното им възпроизвеждане в Медитациите на Звуковите Космически Кодове, създава необходимите условия за последователното проявление във вашето съзнание на способности за позитивно свръхчувстване, фина интуитивност, дистанционно целителство и «преглед», телепатия и др.

При това трябва да отбележим, че подобен Механизъм на експресия на гените, разкриващи заложените в нашата ДНК екстрасензорни способности, има също така в съответстващите центрове и ганглии на лимбическата система. Но това вече ще бъдат не Човешки способности, а възможности на другите Колективни Космически Разуми! Тук можем да отнесем такива феномени като задържането на ютии на гърдите си, „рентгеново зрение“, супер-слух и прочие.

Получили сме ги по наследство от цивилизациите клонирали за своите собствени реализационни нужди Формите на шимпанзето и горилата, залегнали в основата на нашата днешна биология и анатомия: палеокортекса, архиокортекса, орбиталната и фронталната, а също дорсомедиалната и вентромедиалната части на префронталната кора. За това не се е изисквала високовибрационната активност на съзнанието, обезпечаваща развитието на нас като Хора. Обратното – високите Човешки вибрации потискат  «развиването» на тези нечовешки екстрасензорни способности. За развитието на последните е напълно достатъчно наличието на устойчив интерес с определен егоистичен характер. В подобни случаи е налице меркантилно, битово или даже зловредно (в зависимост от личностното Самосъзнание) за другите използване на внезапно разкрилите се в човека способности.

В основата на проявлението в нас на признаците на Човешката екстрасензорика лежат определени гени от високовибрационните микро-центрове, разхвърляни вътре в латералните и медиалните области на префронталната кора, горните извивки на темпоралните лобове и темпоропариеталния възел. Генерирането от особените неврони на високовибрационни мотивации се формира в особените вериги на уникалните по своите конфигурации синапси, които, достигнали необходимите силови параметри и стабилност, се превръщат в своеобразни хиперпространствени квантови микротунели. Тези микротунели свързват нашето съзнание със съзнанието на нашите биоплазмени Форми (3,75-4,0-измерностен диапазон).

Всяка група Човешки континууми има свойствени само на нея съотношения между структуриращите я Полета-Съзнания: електромагнитни – радиоизлъчване, светлина (в това число инфрачервена и ултравиолетова), рентгеново излъчване, гама-излъчване; различна напрегнатост на гравитационния потенциал и много други силови съставляващи с неелектромагнитна природа. От тези съчетания на Полетата-Съзнания се формират най-разнообразни типове Форми на Самосъзнание, активно структуриращи дадените групи пространствено-времеви континууми, обезпечавайки взаимовръзката както между био-Творците на нашите днешни биологически Форми, така и с Творците на двете главни функционални съставляващи на нашия организъм – вибрационно низшия аналог и вибрационно висшия аналог на физическото тяло (НАФТ и ВАФТ).

Към тези Форми на Самосъзнание се отнасят:

– Аморфните и твърдите тела, металите на Ян Телър;

– Обикновените, свръхкритични и свръхтечливи течности;

  Кондензацията на Бозе-Айнщайн;

  Течно-струнните и струнните мрежи;

  Формите на Самосъзнание в състояние на нарушена суперхомогенност, което изглежда нарушено при по-внимателно разглеждане, но се оказва суперхомогенно и структурирано отдалеч;

  Обикновени и изродени газове;

  Фермионната или кварк-глюонната плазма;

  Фотонните вещества,

  А също така и множеството други видове уникални Форми на Самосъзнание, засега все още недостъпни за наблюдение, но съставляващи основата на Световете на проявление на нашите биологически Форми, биоплазмените Форми и цялото многообразие от «фините» Форми, проявени в 3-4-измерностния диапазон.

И така, в съответствие със специфичния набор от резонационно-съвместими полета, се налагат и специфичните ограничения на функционирането на Творците на нашия организъм, доколкото всяка част от него притежава във всяка група континууми свойствения на нея енергиен ресурс, разчетен на определен вибрационен потенциал. Тоест съществуват групи, в които био-Творците на нашия организъм могат да осъществяват някакви взаимодействия, а има и групи, където формо-образите с по-високовибрационен потенциал нямат съответстващи декодиращи механизми.

Регулирането между потенциално достъпните формо-образи и реалните  текущи възможности на съзнанието автоматически се осъществяват чрез безбройни актове на условните «смърти». Когато качеството на духовния интерес започва да излиза извън реалните възможности на дадения континуум, в организма се нарушават нормалните функционални връзки (при всеки духовен интерес има своя патологическа картина), човека започва да боледува, стига до критично състояние и след това естествено и последователно сменя дадения континуум с по-подходящ. Известно време се реализира в него, отново стига до пределите на възможното, условно „умира“ и „преминава“ (измества се с фокуса на своето съзнание) в още по-съответстващ континуум. След това „умира“ и се измества в друга група човешки пространствено-времеви континууми, усвоява всеки от нейните континууми, сменя ги и т. н. до безкрайност, от една Форма на Самосъзнание в друга…

При критично за условията на дадения континуум повишаване на качеството на динамиката на съзнанието (в човека растат духовните потребности и има мощни успехи в саморазвитието), високовибрационните невронни мрежи, формирани от високовибрационните зони на неокортекса, започват да дават решения, които влизат в конфликт с програмите, генерирани от ниско- и средновибрационните (за дадения континуум) нива на кората и подкортекса. Особено този антагонизъм се отразява на функциите на палеокортекса и архикортекса, които обикновено губат своите преференции в динамиката на личностното Самосъзнание, което може много пагубно да повлияе на работата, например, на сърдечно-съдовата, имунната, кръвообразуващато, репродуктивнато, ендокриннато система.

При достатъчно високо ниво на духовното саморазвитие много силно се изменят приоритетите, критериите за ценностите, качеството не само на мотивациите, но и на битовите и познавателните интереси: много видове предишни източници на удоволствия бързо губят своата привлекателност. Като следствие от изработката на хормоните серотонин и допамин, отделящи се в отговор на приятно преживяваните от нас впечатления, рязко спада, което по най-разнообразен начин отрицателно се отразява на съгласуваната работа на Творците на различните центрове на мозъка, а значи – и на много функции на нашия организъм.

Резултатите от появата на подобни конфликти в работата на мозъка могат да се проявяват по най-различен начин – от атитоза, хорея, торсионен спазъм, тикове и миоклония до болестта на Алцхаймер, Паркинсон, невролептичен злокачествен синдром и мн. др. Разбира се, причините за поява в различните хора на тези патологии могат да бъдат най-разнообразни – не само високовибрационни!

Пристъпвайки към практиките на духовното самоусъвършенстване, вие трябва някак да отчитате фактора на възможното образуване на вибрационна несъвместимост на достиганите от вас високодуховни състояния и екстрасензорни способности с конкретните енергийни условия на вашата сфера на обитание (пространствено-времевия континуум). Тук не бива и да бързаш прекалено много, стремейки се колкото може по-бързо да реализираш своята мечта, своя духовен интерес, и да тъпчеш на място, прахосвайки дните си в това, което вече не ти е интересно. Всичко има своя цена, колкото и несправедлива да ни се струва тя на нас с вас!

                                                                                                             www.iskri.net/zefira


Създадено: 15/07/2020 : 23:38
Обновено : 15/07/2020 : 23:38
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 47 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^