Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 535 всичко

 5 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Животните след прехода
 

Еволюция на съзнанието на животните и човека 
след «квантовия скок»

Орис

 

 Сега животните са такива, каквито са ни нужни
за нашата еволюция
 

В нашите днешни човешки континууми са масово представени само тези Форми на животинския Свят, чиито психоментални състояния в достатъчна степен са синхронизирани с диапазоните на проявление на психизмите, които се генерират от Колективното Съзнание на нашето човечество. Доколкото дейността на повечето хора е подчинена на агресивни и грубосексуални реализационни потребности и интереси (от 1-то до 4-то нискочестотни нива на съзнанието на двата долни психо-енергийни центъра или чакри), то и в окръжаващия ни животински Свят преобладават, в една или друга степен, хищни зверове. В съответстващите пропорции, по отношение на неагресивните и най-развити хора, са представени Формите на Самосъзнание на тревоядните, а също и на делфините и китовете, които, както и ние с вас, се отнасят към класа на млекопитаещите и притежават високоразвит интелект, по нивото на своето умствено развитие далеч превъзхождайки човекообразните маймуни (техният процент в животинския свят е толкова невисок, колкото и процента на високоразвитите представители на човечеството).

Процесът на еволюиране на всяка Форма (молекули, атоми, човек, животни, растения, минерали, планети, звезди, галактики и т.н.) се подчинява на законите за развитието на нейния тип Колективно Съзнание. Много от известните ни видове животни се отнасят към един тип съзнание. Но принципът на развитие на всички Колективни Космически Разуми (човечество, животни, растения, атоми и т.н.) позволява при достигане от тях на най-висшата степен на синхронизация помежду си, да създават общи за тях Форми на Самосъзнание, взаимодопълващи една друга по някакви способности и реализационни възможности. Със самото това повишавайки не само оцеляемостта, конкурентоспособността, но и получавайки по-рано отсъстващия в тях опит.

При това всеки от Колективните Космически Разуми паралелно продължава да се развива в своето направление, черпейки опит от съвместно проявените Форми. Като пример могат да послужат човешките Форми - чрез нашия главен мозък имат възможност частично да се реализират някои типове Колективни Съзнания на животните. Например, тази възможност се реализира чрез структурата на лимбическата система на мозъка (палео- и архикортекса, плюс амигдалата, хипоталамуса и септумните ядра), които, заедно с клетъчните структури на всички системи и органи, обезпечават физиологичните и нисковибрационните психизми в нашия организъм. Те транслират получавания от тях опит от своите типове Колективни Космически Разуми. Човешките интереси се реализират и модифицират чрез особените геномни програми заложени в ДНК на невроните на неокортекса – кората на главния мозък (освен орбиталната част на лобните дялове и някои участъци от темпоралните дялове, обслуживащи интересите на НЕчовешките типове съзнания).

Така нашето човешко съществуване се обезпечава също и за сметка на наличието в нашите фини „тела“ (христалното – висшия аналог на физическото тяло и луталното – низшия аналог) на безбройното многообразие на етерните взаимовръзки. На основата на тази реализационна общност стана възможна многохилядолетната практика на дълбокопсихическото взаимодействие на човека с неговия тотем на животно. Категорично невярно и опасно заблуждение се явява убеждението в това, че животните нямат личностно Самосъзнание!

 

За личностното Самосъзнание
на животните

 

Всяко животно или насекомо по-своему страда от психическа или физическа болка при стрес, травми и болести. Много от тях са способни здраво психически да се привързват към други животни (даже от друг вид), да проявяват милосърдие и благородство, дружба и вярност, завист и ревност, любов и самопожертвувателност, алтруизъм и интелект. Самото наличие на механизъм на разсъдъчност свидетелства за способността на животното към установяване на идентичност, към провеждане на анализ на чуждите поведенчески реакции и към самоанализ. Особено фина система на чувстване и самоидентификация (персонализация) притежават млекопитаещите, включително делфините и китовете.

Понятието «животнски инстинкт» не е аналог на термина «колективно безсъзнателно», който се употребява от мен за описание на енергоинформационната част от процесите на био-химическите реакции (клетъчните аналози на нашата психоментална дейност!) в нашия организъм. При това ние тези процеси никак субективно не осъзнаваме и не интерпретираме поради огромната разлика между нашите и тяхното (съзнание на клетката) мислеобрази. Тези био-творци на нашите клетки дистанционно (посредством фоторедуксивния етер) са взаимосвързани със свите типове Колективен Космически Разум, получавайки от тях нужната информация.

Инстинктът – това е само възможност, способ, механизъм за поддържане на определена взаимовръзка с цел анализ на окръжаващите обстоятелства и избор на вариант на своето поведение. В нас с вас също има точно такава схема на взаимовръзка с нашия Колективен Космически Разум на човечеството, но при това никой не се съмнява в наличието във всеки от нас на личностно Самосъзнание.

Доколкото на вас ви е трудно да преодолеете общия за повечето хора стереотип, натрапван на всички от нас от умното, но по своята същност дълбоко невежо „учено братство“, то аз искам още веднъж да повторя действителната истина: няма в Мирозданието нито една Форма, която да няма «собствена субективна представа за себе си»! Всеки фотон или фермион, клетка или кристал притежава свойствената му (по-точно, за възможностите на своята система на възприятие!) представа за своята природа, своите свойства, интереси, а също и за целите на всяка от извършваните от него манипулации.

За Формите, проявени в по-високовибрационните нива, аз приложих по-универсалния термин личностно Самосъзнание – Надсъзнание, Свръхсъзнание, Суперсъзнание, Протосъзнание, Хиперсъзнание, Прасъзнание (подробно се разглеждат в Ииссиидиологията в 10-ти том). Изпреварвайки вашия въпрос ще отбележа, че терминът «колективно Подсъзнание» е приложен по отношение на биологическите и биоплазмените Форми на хората по силата на мощната зависимост на тяхната динамика от влиянието на Колективните Съзнания на другите цивилизации от нечовешкия тип.

След достигането от всеки от нас на определеното Творческо Космическо Състояние (“Потенциалност”), структурата и възможностите на нашето съзнание по кардинален начин се изменят, универсализират и възприемането на себе си като «персона», «личност» съществено ще се  измени по своята основополагаща същност. В следващия диапазон на нашето проявление на колективното влияние на нашата динамика върху нечовешките представи радикално се снижава за сметка на мощното осъзнаване от всеки човек на своето ВСЕ-Единство със своя Колективен Космически Разум. Когато всеки от нас започне да познава себе си чрез плазмените Форми, то той в пълна степен ще осъзнава себе си като структурна част от този Колективен Космически Разум.

И така, всяко Колективно Съзнание представлява интеграл на едновременното проявление на множеството еднотипни Форми на Самосъзнание образуващи неговите членове, обединени от определения набор от свойствените им общи признаци. При това цялото многообразие енергоинформационни взаимовръзки между представителите на различни типове съзнания е обусловено от наличието на мощна и универсална система от етерни аналози, които на различни нива на проявление в различна степен диффузгират (взаимопроникват) един в друг.

 

Формите на Самосъзнание на животните
в по-качествените сценарии

 

Ще ви напомня, че когато говорим за измерностите на пространствено-времевите континууми, то в своите разсъждения се отблъскваме от тези нейни варианти, в основата на които лежи преобладаването на нашите с вас Човешки представи, корените на повечето от които водят в първобитнообщинните форми на съществуване с превалиращите в техния живот задачи за оцеляване. В текущите групи човешки пространствено-времеви континууми, по силата на все още много свойствените на повечето хора агресивност и безсмислена кръвожадност, жестокост и невежество, ние сами продължаваме да структурираме окръжаващата ни действителност от дълбоко субективните представи за това, че животните, така или иначе, могат да бъдат опасни за нашето съществуване съществуване, с това притегляйки в своите жизнени ситуации (а, значи, и в параметрите на формирания от нас окръжаващ свят) вариантите на нечовешките Форми именно с очакваните от нас характеристики.

В по-високовибрационните Светове на нашето с вас обитание ние самите ставаме по-мъдри, самосъзнателни, добри, открити и великодушни, отколкото сега. Знаейки и дълбоко разбирайки същността на природата на нещата, ние формираме своя Свят само с позитивни представи за каквото и да било, въвличайки в окръжаващата ни действителност също толкова позитивни Форми на Самосъзнание (а не агресивни и кръвожадни, от които следва да се опасяват или убиват). А на всеки вариант на нашите представи за едно или друго качество на един или друг вид животно съществуват техни Интерпретации, съществуващи в структурите на неговия Колективен Космически Разум и най-съответстващи на нашите очаквания.

За бързата реализация на нашите представи и изпълнението на всички наши желания и стремежи, спомага също така и значително по-малко инертната, несъпоставимо по-универсална и пластична, отколкото сега, организация на пространство-времето. Това е обусловено още и от отсъствието на безкрайното множество крайно деструктивни връзки с окръжаващата ни природа базиращи се на нашето днешно дълбоко заблуждение за нейната същност, на нашето незнание и неразбиране на Законите за образуването на причинно-следствените взаимовръзки, на лъжливостта на фундаменталните изводи от практическите изследвания и представи, лежащи в основата на съвременната наука. Именно затова в по-високовибрационните реалности, където ние се реализираме чрез биоплазмени Форми (нашите по-качествени Интерпретации), нас ни окръжават само тези видове прекрасни животни, които не противоречат на нашето позитивно възприемане на природата.

Как оцеляват те при квантовия преход? Ами не оцеляват, а по естествен начин се ревитализират (осъществява се посмъртен преход на Самосъзнанието в нов сценарий на развитие) в аналогичните Форми в тези групи пространствено времеви континууми, които дадения акт не е засегнал. Или мощно повишавайки качеството на своето съзнание, се телепортират във Формите на тези реалности (в свои Интерпретации), където те, както и ние, притежават и значително по-високо ниво на съзнание, и съответстващите му психоментални реализационни възможности и интереси. В техните собствени нечовешки високовибрационни Светове от техните днешни животински Форми на Самосъзнание не остава нищо, което да попречи на тяхното интелектуално и психическо развитие в собственото си направление.

А животните в тези високовибрационни реалности се проявяват не от нашите Светове, а от тези, където сме могли интуитивно да изберем по-качествени направления на собственото си развитие. Тоест имало е група сценарии, където ни е била предоставена възможност за по-хармонично и бързо самоусъвършенстване. Ще отбележа, че в тези Светове и условия за осъществуване на нашите първи крачки по планетата са били много по-благоприятни, отколкото в другите спектри на едновременна мултиполяризация (множественост варианти на прехода в различните сценарии) на нашето съзнание. Тоест ние с вас днешните (нашите текущи Интерпретации в тези Светове) представляваме резултата от многохилядния и много труден процес на спонтанни префокусировки през поредицата сменяни от нас неблагоприятни Светове.

 

Генетичните предпоставки за образуването
на днешните човешки Форми

 

Ако някой сметне такава разстановка на приоритетите на нашето общо развитие за несправедлива, то това ще бъде погрешно мнение. Самата идея за създаването в нашите условия на съществуване на такава Форма, която би могла да синтезира максималния обем разнокачествен опит, принадлежи на прлеядианските учени от 3,75-4,0 измерност (по-високовибрационните Същности от Човешки тип от 4-5 измерностния диапазон са имали много ограничени възможности за изследване на нашето 3-4 измерностно пространство-време). Но главната Причина била поредния опит да се реши, най-после, проблема с абсолютната хармонизация на «Прехода» на висшите нива на Колективния Космически разум на Човечеството в още по-високовибрационни нива, за да може този процес да минава без загуби или изкривяване на някои еволюционни наработки под формата на опит. Това било свойствено само на някакъв спектър общи човешки сценарии, но служило като спиращ фактор, който трябвало да се преодолява на всеки етап от развитието по нашия тип съзнание.

В Ииссиидиологията се смята, че истинският човешки етап на развитие започва от момента на появата на възможност за разнокачествен синтез в съзнанието на двете Доминанти на Чистите Космически Качества (ВСЕ-Любов + ВСЕ-Разум) с третата (ВСЕ-Единство). Този процес започва след 4,0 измерност, когато започваме да се фокусираме в плазмени Форми (нищо общо с нашите днешни тела нямат, възможностите са повече милиарди пъти, а системата на възприятие работи в режима на планетарната система!). Но оказа се, че не Плазмо-Материята (от 6,0 до 4,0 измерност) се явява основа за началото на разделението на цялата материалност на различни типове съзнания, а всеки тип Колективен Космически Разум екстраполира някои от свойствените му функции също и в нивата на Формо-Материята (от 4,0 до 0 измерност), образувайки в този диапазон на Мултивселената множество от свойствените само на него микро-типове съзнания (като, например, Колективното Съзнание на нашата цивилизация).

Ние с вас – като Човешки Форми, представляваме резултат от далеч не първия опит да се реши този проблем, сложността на който се заключавала в това вътре във вече образуваната в Мултивселената система от сценарни преходи да се намерят тези връзки, които по естествен път ще изведат честотната динамика на Формите на Самосъзнание на високочестотно реализационно ниво.

Ние далеч не сме първия вариант така наричаното от нас „Човечество“, зараждащо се на физическия глобус ГРЭИЙСЛИИСС (Звуковия Космически Код на планетата Земя).

„Преди“ над 35 млн. условни години на нашата планета е бил проведен подобен генетичен експеримент, в резултат от който са се появили няколко вида човекоподобни маймуни – проплиопитеки, от които в най-благоприятните сценарии впоследствие са се развили няколко хуманоидни цивилизации, съумели след това да преминат непреодолимата преди светлинна бариера и да станат част от плазмените Форми на Самосъзнание. Някои (в неблагоприятните Времеви Потоци) се преродили в плиопитеки, гибони и дриопитеки.

От последните за някакви цели се заинтересували генетиците на много „тогавашни“ цивилизации, в резултат на което в епохата на миоцена (преди 15-25 милиона условни години) спектърът на човекообразните Форми на Земята мощно се разширил и започнали сценарии на преход на някои формации дриопитеки в човекоподобните Форми, които започнали да се разселват по всички краища. Паралелно се извършвало разделение на човекоподобните индивиди на по-умни (за сметка на генна модификация) и по-малко умни. От вторите е важно да споменем сивапитеките, които преди около 18-20 милиона години се обособили и дали началото на орангутаните. Опитите за работа с тяхната ДНК тогава практически не довели до нищо, затова пък от гледна точка на увеличаването на коефициента на разумността в няколко човешки цивилизации от този период, орангутана изиграл много важна роля.

И едва след 10-12 милиона години новият етап на експериментите спомогнал за появата на Земята горилите и шимпанзето. На тяхната перспективност обърнали внимание учените драконианци и алдебаранци, на които на тази планета (и не само на тази) била нужна груба сила. Но отначало от шимпанзето се получавали твърде лениви, много боязливи и крайно меланхолични поколения, които не можели да отстояват себе си и техните популации бързо загинали в борбата за хранителни ресурси. Това било свързано с наличието във вентромедиалната част на префронталната кора на главния мозък на шимпанзето на особената инфралимбическа система (нея сме получили по наследство) и високата способност на генома на шимпанзето добре да спира мощната амигдална активност (отговаря за агресивните психически реакции). Станали те напълно подходящи за работници – и добродушни, когато трябва, и умерено агресивни при опасност – едва след сложни комбинации с гените на агресия на горилата (в която те се оказали по-взривни).

След изминаването на още 10 милиона години, по инициатива на плеядианците било решено да се продължи започнатия експеримент, но с принципно друг подход. Тъй като в началото на развитието на Колективния Космически разум на човешкия тип (до 6,0-та измерност) лежат определени съчетания на Чистите Космически Качества (информационната структура на съзнанието), било решено да се подберат съответстващите на тези информационни съчетания генетични образци от представители на различни цивилизации. В резултат, в последния вариант на процеса на нашето с вас „създаване“ са участвали осем двойки представители от мъжки и женски пол принадлежащи на различните типове съзнания и измерности, но най-съвместими помежду си цивилизации.

Както показали предишните експерименти, не всички участъци на ДНК на изходната земна Форма на Самосъзнание (прародителя на съвременния орангутан) се оказали функционално съвместими с вгражданите в техния геном последователности от нуклеотиди. Затова от ДНК зиготи – оплодени от диплоидни клетки – от всяка двойка от представителите от всяка от цивилизациите-участнички се избирали гените, отговарящи за най-характерните за нея качества. Но когато било получено потомство от кръстосването на генома на орангутана с генома на прародителя на съвременното шимпанзе, факторът несъвместимост бил преодолян и се появила Форма на Самосъзнание, ядрения геном на която приел в себе си генните последователности на ДНК оплодените яйцеклетки на всичките осем двойки.

Никой не можел да предполага как ще се държат новите Форми на Самосъзнание в различните сценарии на своето мултиполяризирано (едновременно с множествените варианти на прехода в различните сценарии) развитие. В благоприятните условия реализацията на последния вариант на дадения експеримент се «разтегнала» в условията на множеството разнокачествени Времеви Потоци. Това обусловило наличието на много различни по своята същност епигенетически фактори, всеки от които в голяма степен съответствал на експресията на гените в нуклеотидната последователност на някоя конкретна цивилизация.

Така само едно от осемте възможни направления на развитие благоприятствало трансформацията на новосъздадените Форми в човешкия тип съзнание! Участъците от геномите на другите цивилизации били потиснати или напълно изключени. Но затова пък всяка от цивилизациите-участнички получила възможността да изучава чрез по-свойствените ѝ човешки същества тези страни от психоменталната реализация, които отразявали нейните интереси.

Обобщение: образувалите се в различните времеви периоди Колективни Съзнания на човечеството представляват три основни категории:

1.                  Форми на Самосъзнанията на хората, които, благодарение на получените от тях еволюционни преференции вече са се присъединили в различно време и с различни методи към развитите цивилизации;

2.                  Хора, в които в равна степен са се експресирали участъци от геномите на две или три цивилизации и които, по силата на това, преминават път за преодоляването на образувалата се дисхармоничност (качествена небалансираност), намирайки се в състояние на „времева примка“ по отношение на всяка от участничките;

3.                  Хората, чийто геном в равна степен е активен по отношение на качествата на всяка от осемте цивилизации.

Съдейки по това как неестествено се вплита основата на плеядианския мироглед – Ииссиидиологията и Идеята за строителството на Айфааровските центрове на Земята, в парадигмата на Колективното Съзнание на това човечество, ние с вас можем в равна степен да отнесем себе си към всяка от последните две категории. Единственият за нас изход от тези времеви примки е стабилната и дълбока работа по култивирането в своето съзнание на представите за плеядианския начин на отношение към живота и към окръжаващата действителност. Най-ефективна форма на подобно самоусъвършенстване се явява дълбокото изучаване на Ииссидиологията, съчетано с ежедневно пеене или слушане (поне половин час) на Айфааровските песни и практикуването на Айфааровските отношения (ОЧИО — Откритост, Честност, Инициативност и Отговорност, а също Интелект и Алтруизъм).

www.iskri.net/zefiraСъздадено: 15/07/2020 : 23:34
Обновено : 15/07/2020 : 23:35
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 62 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^