Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 532 всичко

 3 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Гени за корекция
 

Гените за корекция на Времето

Орис

 

В състава на нашия ядрен геном има пет групи гени, специализирани в обезпечаването на връзката на генетичните програми с Творците на Времевите Същности. При това, три от тези пет групи «гени за коригиране на Времето» са разположени в диверсивната част на човешката ДНК (в ДНК „боклука“).

1. Творците на едната група гени за коригиране на Времето (ГКВ-1) се отнасят към категорията на синтезиращите гени. Те обезпечават корекцията на индивидуалните параметри на Времевите Същности. Тези параметри са свойствени на системите на възприятие на нечовешките вътреклетъчни Форми на Самосъзнание и се адаптират за продуктивното взаимодействие помежду си. Например, без работата на тази група гени за коригиране на Времето в генома, вътреклетъчните Форми на Самосъзнанието на левкотриените и тромбоксаните, мазнините и простагландините, както и нуклеолите и митохондриите, лизозомите и рибозомите, неврофибрилите и неврофиламентите просто не могат да взаимодействат безпроблемно помежду си поради това, че техните Самосъзнания са привързани към различните Времеви Потоци на различните Времеви Същности – те просто един друг по никакъв начин не биха могли да се възприемат.

2. Творците на другата група (ГКВ-2) се отнасят към категорията на регулиращите гени. Те коригират межвремевите взаимодействия между Творците на клетъчните ансамбли структуриращи тъканите на различните органи и участъци вътре в целия наш протеиново-нуклеинов комплекс. Без тях биха били невъзможни реципрочните взаимовръзки между колективните Съзнания на органите и жлезите, а също и между Творците на бялото и сивото вещества на главния мозък, между различните участъци и центрове на нео-, архи- и палеокортекса, между всички хормони и Творците на всички останали системи на нашия организъм, защото повечето от Формите на Самосъзнанията на нашите клетъчни ансамбли са формирани от космически цивилизации, структуриращи различни Времеви Същности.

3. Творците на третата група (ГКВ-3) се отнасят към регулиращите гени. Обезпечават текущото възприемане от нас (хората) на динамиката на окръжаващата ни действителност, на базата на функциите и отношенията на Творците на хипокамп-енториналния комплекс с другите Творци на подкорието и невронните Творци на всички дялове от кората на главния мозък. Те неутрализират разликата в пространствено-времевите параметри на всяка такава Форма на Самосъзнание, обобщават техните индивидуално-дълбинни гравитационни съставляващи и ги декодират за общо ползване.

4. Творците на четвъртата група (ГКВ-4) се отнасят към типа на синтезиращите гени. Те обезпечават взаимовръзката на информационното пространство на клетките на организма с програмите за тяхното развитие. Тоест те прекодират етерния тип смислова информация в съответстващите гравитационни параметри на електромагнитните Полета-Съзнания свойствени на различните представи на нечовешките форми на живот (включвайки пи-вълновите, морфогенетическите и прочие типове вибрации).

5. Творците на петата група (ГКВ-5) се отнасят към регулаторните гени. Те са свързани с реализацията на отношенията между генетичните човешки програми и вътрешните структури на всички неврони на главния мозък (кора и подкорие). А също с реализацията на отношенията между смисловата информация на луталното тяло (низшия аналог на физическото тяло) и високочестотната Човешка информация на христалното тяло (висшия аналог на физическото тяло).

Например, когато в нашия мозък се инициират определени високовибрационни зони на кората, Творците на ГВК-5 преформатират времевите параметри на конгломератните Полета-Съзнания на нашите високовибрационни Интерпретации обитаващи в различните Светове в повече или по-малко разбираеми от нас мисле-чувствени представи. При стабилизация в кората на главния мозък на генерирането на високовибрационното психоментално творчество и наличието на мощното влияние на пространствено-времевия Фактор, Творците на ГКВ-5 могат – спонтанно и мигновено! — да телепортират нашето физическо тяло в по-качествени Светове.

Затова не мога да не ви кажа, че в нашия ядрен геном има още една – много «размита» по местата на своята локализация в ДНК (и в диверсивната, и в структурната части) — надгруппа на по-«универсалните гени за времева корекция» (УГВК), в задачата на които влиза да стартират строго определената картина на експресията на геномните процеси. Благодарение на тяхното наличие нашите биологични тела имат възможността (потенциална/блокирана в тези Светове, а в по-висококачествените Светове – реална)  практически мигновено да се възстановяват както в пределите на една група от пространствено-времевия континуум, така и след телепортиране от един Времеви поток в друг. Именно те обезпечават нашето физическо възсъздаване след Акта на инверсионно-лъчевата префокусировка (смяна на сценария в резултат от мощно слънчево изригване) или след мигновеното транспортиране до звездолета с помощта на левитационен или телепортационен лъч.

В зависимост от степента на качественост на Колективното Съзнание на човечеството (в различните участъци на Мултивселената качествеността на Съзнанието на човечеството е различна), в човешките Форми се изменят електромагнитните, гравитационните, радиационните, алфа- и гамма-лъчевите характеристики, също така се изменят и свойствата на окръжаващия Свят. Колкото по-висока е качествеността (по Човешките признаци на Интелекта и Алтруизма) на нашите мисли и чувства, толкова по-динамични, пластични и универсални са свойствата на Времевата Същност, под влиянието на Която пребиваваме ние. А, значи – и нашите реализационни възможности непрекъснато нарастват чрез появата в хората на все по-широк спектър тясноспецифични свръхспособности.

Благодарение на това, не само всеки миг от нашето Съществуване в геометрична прогресия се структурира все по-голям обем информация, но и субективната хронологична компонента на Същността на Времето, структурираща нашето личностно Самосъзнание също по кардинален начин се изменя в посока на ускоряване. Затова в различните Светове хронологичното време (една от най-големите илюзии на нашето «личностно» Самосъзнание!) ie отчита от Нас различно: едни цикли на нашето космическо Творчество се изчисляват на десетки и стотици хилядолетия, други – на десетки и стотици милиони условни аналози на сегашните години, трети – на десетки и стотици милиарди!

Факторът на Времето, субективно разделящ нашите личностни Интерпретации, създава условия за образуването в нашето съзнание на измислената илюзия за пространственото разделение. Тази илюзия значително отслабва с придобиването от нас на някои екстрасензорни способности. Но в действителност – от позицията на едновременността на всичко ставащо в Мултивселената! – нищо не разделя цялото многообразие на Колективните Съзнания както на древните, така и на всички бъдещи човешки цивилизации.

Това, че сте се родили в някакво конкретно време, е само едно от зилионите едновременно-паралелни следствия от реализацията на „вашите“ мултисентентивни (многосмислови) избори в зилионите Светове. По силата на различни генетически, епигенетически и други обстоятелства, в някои от Световете вие сте могли да вземате по-качествени решения и сте култивирали в своето съзнание по-Човечни (Човечност = Алтруизъм + Интелект) психически състояния и представи. А в някои от Световете сте били склонни да вземате по-инстинктивни решения (нисковибрационни за Човешкия тип съзнание).

Така зилиони от вас са се видоизменили и са станали част от биологическите Форми на Самосъзнание (личностни Интерпретации) в различна степен по-примитивните типове Колективни Съзнания на човечеството. А други зилиони – са станали част от Формите на Самосъзнание (личностни Интерпретации), които структурират в по-голяма или по-малка степен развитите биологически и биоплазмени цивилизации. Някои от вашите по-развити Форми на Самосъзнание по-ефективно са осъществили своите видоизменения в направлението на развитие на признаците на високочувствения Интелект и високоинтелектуалния Алтруизъм (главните признаци на Човешкия тип съзнание) и са започнали да усвояват нови космически простори, така или иначе принудително приспособявайки се към обектите на своите изследвания, придобивайки едни способности и особености и губейки други.

Нашата многоизмерна Космическа Люлка 

 

Това, че ние разглеждаме съзвездието Плеяди като наш Звезден Дом, в който са се родили много по-добрите наши Интерпретации – това е обобщен алегоричен образ на нашата многоизмерна Космическа люлка, където много от нашите Интерпретации осъзнават себе си в тяхното субективно „сега“. Макар че под понятието „Звезден Дом” аз имам предвид напълно определената конкретика на реално съществуващите между нас и Тях наследствени взаимовръзки. Те се осъществяват чрез експресията на отделни участъци от нашия и техните геноми, което мощно се усилва и стабилизира при повишаване на активността на високовибрационните зони на кората на нашия главен мозък (дорсолатералната и вентролатералната), подобно на тези, които на разстояние и интуитивно обединяват майката с нейното дете.

В молекулите на ДНК на представителите на цивилизациите, участващи в създаването на нашите земни човешки Форми на Самосъзнание, в различна степен се отразяват техните собствени наследствени (родствени) психо-ментални взаимовръзки, които те имат в своята цивилизация: тяхната култура, общество, вкусове и приоритети. Чрез експресията на съответстващите им участъци от нашия геном, тези дистанционни връзки по естествен начин възбуждат в нашата екстрасензорика спонтанни картини на неземни реалности, особености на бита, както и необичайни желания, чувства, емоционални състояния. Това е особено присъщо на измененото медитативно състояние на съзнанието, когато контрола на Творците на дорсомедиалната и орбитофронталната области на префронталната кора (тъй като функциите им са тясно обвързани с нашето оцеляване на тази планета) значително отслабва

Именно тогава започва реалния, а не въображаем, сеанс за връзка, която поради все още недостатъчно мощния енергиен ресурс на мозъка (неговият по-висок потенциал би могъл силно да навреди на здравето!), най-често бива едностранен. И, освободена от мощното напрежение на нескончаемите психо-ментални преживявания, геномната памет показва на „Био-екрана“ на епифизата поредица от много ярки и съдържателни картини на плеядските делници: елементи на творчество, епизоди от отношения, откъслечни телепатеми ...  

От гледна точка на принципа на вълновото функциониране, нашият и Техният мозък не е затворена, законтурена на самата себе си, локална система. Каскадите от спайкове и фойерверки на синапсите, които непрекъснато се образуват в нашия мозък, могат качествено в някаква степен да съвпадат с част от същите спайкове и синапси на други хора, без значение в кои краища на Вселената се намират и с това обезпечават възможност за взаимодействие. Мозъкът е универсално приемо-предаващо „устройство“, постоянно работещо в различни вълнови и пи-вълнови диапазони. И структурните особености на нашите ДНК системи са проектирани за определени пространствено-времеви премествания.

www.iskri.net/zefiraСъздадено: 15/07/2020 : 23:25
Обновено : 15/07/2020 : 23:26
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 59 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^