Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 530 всичко

 2 посетители онлайн

НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ - Биоплазмени цивилизации
 

Биоплазмените цивилизации  

Орис


Нашето Самосъзнание, реализирайки своите интереси в биологическата Форма, се префокусира в биоплазмени, а те притежават съвсем други способности и творчески възможности. 

Имайки много общи неща във външния си вид, представителите на всяка от безбройното множество космически биоплазмени цивилизации, реализилащи се по Човешкия Вектор на развитие, могат в по-голяма или по-малка степен да се отличават една от друга как визуално, так и по нивото си на развитие. Например, по психоменталните си характеристики, по преобладаването на едни или други способности, по творческата си предразположеност и по много други признаци. Едни могат да бъдат по-ментални, по-рационални и технологични, други – по-витални и чувствени, трети – в равна степен реализиращи и едните и другите качества. Първите и вторите представляват различни варианти на последователния преход от Човешкия Вектор на развитие в други.

Също, наред с по-малко развитите по Човешките (Високочувствен Интерект и високоинтелектуален Алтруизъм) цивилизации, има и значително по-развити. Освен това, представителите на някои от тях са склонни в по-голяма степен да синтезират едни психоментални признаци, докато за други цивилизации са по-свойствени реализации по други признаци. Така вътре в Човешкия Вектор на развитие в биоплазмените Светове на разглеждания от нас диапазон измерности (от 3,5-3,75 до 4,0-4,25) се формира огромно многообразие от около-Човешки направления на развитие, което налага своите характерни отпечатъци както на външните, физиологическите, така и на психологическите особености и способности на представителите на всяка от тези биоплазмени Човешки цивилизации.

Но все пак като най-определящ фактор за появата на външните и физиологическите различия между представителите на различните човешки цивилизации служат индивидуалните условия на Планетите на тяхното обитание (маса, размер, състав на атмосферата, отдалеченост от звездата, климат, термо- и барометрия, гама и рентгенов фон, и др.). Това по определен начин се отразява и на творческите предпочитания свойствени на всяка цивилизация. Но благодарение на пълната независимот на представителите на биоплазмените цивилизации от нисковибрационните генерации на слаборазвитите Същности, а също и на достатъчно високото психоментално развитие, отношенията между тях няма да приемат всякакви прояви на агресия и противопоставяне, а се строят изключително на принципите на толерантността и разбирането, компромисността и уважението, обусловени от дълбокото познаване на Космическите «Закони» и Принципи.

Но много често в контакт с тези биоплазмени Човешки цивилизации встъпват представители на технологически много могъщи биологически високоразвити човешки цивилизации. В Самосъзнанието на последните процесите на Синтез на 3-то и 4-то Нива на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове още не са напълно завършили (тоест благодарение на високия Интелект и технологии те са достигнали високо ниво на развитие, но не са преминали през очистващия Акт на инверсионно-лъчевата префокусировка), макар че Формо-Творците на 5-6-тото и даже 7-мота нива на първата двойка Центрове вече са достатъчно активни в тяхното Колективно Съзнание.

Затова понякога в ръководителите на такива технически мощни, но духовно-нравствено «недоразвити» цивилизации се появява желанието да заблудят, надхитрят, изпреварят или «сложат крак на» своите космически партньори, а и да завладеят техните ресурси, да ги подчинят на своето влияние и т. н. Обикновено това завършва с тяхното поражение и разрив на контактите, но при това Човешките цивилизации никога не се включват в конфликта и се стараят да причинят на другата страна най-малки загуби. Космически войни стават само между най-технологически развити, но морално-нравствено все още несъвършени цивилизации.

Но не трябва да забравяме, че всички отношения в Космоса непрекъснато и ефективно се контролират от особените уравновесяващи системи, формирани от Колективните Космически Разуми на различни типове и нива на влияние, които постоянно «наблюдават» вибрационната обстановка във всяка част на космическото пространство. В тяхна власт е да отстранят всеки конфликт, да поставят на място даже най-могъщата цивилизация, ако тя нарушава поне един от Космическите «Закони».

Така например, уравновесяващите системи, формирани от Колективния Космически Разум АССВААТ напълно контролират ситуацията в нашия Галактически Сектор. А като цяло абсолютно всички събития и отношения в нашата Галактика («Млечнен Път») обезпечават уравновесяващи системи, създадени от Коллективния Космически Разум УЛГРУУ. Също трябва да се отбележи, че особените функции по Светоустройството в условията на определения мегадиапазон на измерността (включително и нашия) изпълнява Колективния Космически Разум на 12 Обединени Логоса на „Звездните пръстени“ АРГЛААМ (тук влиза и нашата Звездна система) и Творците на Колективния Космически Разум ЭЙ-ФФМИ ЭЙ-ЛЛИИ, сътворяващи структурата на така наричания „Пръстен на Голямото сияние“.

Както виждате, общия състав на биоплазмените цивилизации в окръжаващия ни Космос е крайно нееднороден както по приоритети на творческите реализации, така и по направленията на развитие. Освен това, във всяка от тези биоплазмени Человешки цивилизации нейните представители представляват достатъчно широк спектър на качествената и творческата неоднородност, психоменталната уникалност и индивидуалната целеустременост.

Но независимо от свойственото им несъвършенство (относно плазмените Форми), всяка от нашите биоплазмени Интерпретации вече е могла да достигне значително по-голямо ниво на развитие, отколкото всеки от нас, продължавайки и по-нататък да усъвършенства своите Човешки признаци. Затова всичко, което те постоянно генерират в своята ежедневна дейност и което поне някак се възприема от нас като финоинтуитивни „подсказки“ в посока на извършването на неегоистични избори, неумолими увещавания на „Гласа на Съвестта“, еврически озарения и неординарни решения – всичко това се явява задължително условие за гарантирането на продължаването на нашето по-нататъшно усъвършенстване в Човешкия вектор на развитието.

Именно в това се заключава главния Смисъл  на тяхното кураторство над нас: в Историите на своето развитие те са минали през всички наши днешни сценарии, изпитали са същите перипетии и сблъсъци, които сега преодоляваме ние с вас и при това са могли да не се отклонят от Човешкия път, не са се поддали на деструктивното влияние на унгите и ссвооуните, а преминавайки през грешки, любов и страдания, достигнали по-високо ниво на съвършенство. Ръководейки се от техните представи (мисле- и чувство-образи), ние с вас също гарантирано ще издържим всички изпитания и някога ще станем Тях. 

 

Префокусировки в биоплазмените и плазмените човешки цивилизации

 

Нивата на Подсъзнанието на нашето Самосъзнания се явяват основата на множеството на най-разнообразните (по творческа насоченост и степен на развитие) Човешки цивилизации, реализиращи се чрез биоплазмените Форми. Благодарение на високите технологични възможности тези цивилизации са се разпространили по целия многоизмерен Космос и по силата на пластичните свойства на Пространство-Времето, а също на холографичността на «Всичко Съществуващо», е невъзможно да се определи кои от тях се явяват причини за зараждането на други Човешки цивилизации, тоест кое от какво е произлязло.

Основният механизъм за възприемане на информацията от низшите Нива на Подсъзнанието за нашите с вас биологически Форми се явява активността на висшите Нива на нашето личностно Самосъзнание. Но на пълноценното осъществяване на този високовибрационен процес „пречи“ активността на низшите и средните Нива на нашето личностно Самосъзнание, активно взаимодействащи с Творците на колективното Безсъзнателно (животинските програми, обезпечаващи функционирането на нашата биологическа Форма). След анихилиирането на деструктивните въздействия от страна на Творците на колективното Безсъзнателно и префокусирането в биоплазмените Светове (например, через планетарните инверсионно-лъчеви префокусировки), възможностите на невроните на мозъка на Нашите биоплазмени Форми автоматически се разширяват до низшите Нива на Подсъзнанието, които се обезпечават от активността на Творците-Куратори на втората двойка ИИССИИДИ-Центрове (АИГЛЛИЛЛИАА и ОРЛААКТОР).

Ще напомня, че Нашето проявление в плазмените и финоплазмените Форми на Нашето колективно Подсъзнание започва след автоматическия разрив на взаимовръзките с Творците на първата двойка ИИССИИДИ-Центрове (АРГЛЛААМУНИ и ИНГЛИМИЛИССА). Обикновено това става в резултат от мощното въздействие на особения Космически Фактор, който синхронизира динамиката на нашето Самосъзнание с творческата активност на втората двойка ИИССИИДИ-Центрове и чрез Акта на ревитализация (посмъртна смяна на сценария) обезпечават Нашата мигновена префокусировка в условията на плазмените Светове.

Наистина, наред с това има също и варианти на последователното развитие на биоплазмените Форми на Самосъзнанията в плазмени или фино-плазмени. В такива случаи праговата префокусировка – както от биологически в биоплазмени, така и от биоплазмени в плазмени – се осъществява не по колективен, масов (както става това при инверсионно-лъчевите префокусировки), а по индивидуален за всяка личност път. Това означава, че някога, при достигането на необходимото за осъществяването на този Акт ниво на развитие на биоплазмената Форма (когато в Самосъзнанието настъпва превес на активността от втората двойка ИИССИИДИ-Центрове), се извършва ревитализация (посмъртна смяна на сценария) във Формата на Самосъзнание на някоя от плазмените Интерпретации, паралелно вече съществуващи в 4-5-измерните групи пространствено времеви континуумови (Светове).

Но във всеки случай, подобна прагова префокусировка няма да може да се осъществи дотогава, докато в Самосъзнанието на биоплазмената личност не бъде достигнато (синтезирано) особено критическо Състояние – «Творческа Космическа Потенциалност», което създава благоприятни условия за въвличане в динамиката на Самосъзнанието на фрагментите на Качеството «ВСЕ-Единство». Аспектите на това Чисто Космическо Качество започват активно да взаимодействат с вече готови мисле- и чувство-образи формирани от двете базови Човешки доминантни Качества: «ВСЕ-Любов» и «ВСЕ-Разум». Щом стане това, Нашата префокусировка достига прагово за биоплазмените Светове значение и Ние започваме да осъзнавате Самите Себе си в плазмените Форми.

 Влияние на биоплазмените цивилизации на нашето съзнание  

Своите кураторски функции, помагащи ни ускорено да еволюираме, биоплазмените Хора осъществяват дистанционно. 

Механизмът на кураторството, „кататоничните“ състояния 

Ето как нашите биоплазменни Интерпретации могат да курират (помагат, влияят, подсказват) на Самосъзнанията на своите нисковибрационни аналози, които са проявени в съвсем друг диапазон – от 2,5 до 3,5 измерност (тоест на нас с вас). Цялата работа е в техните изключителни способности, в по-универсалните особености на тяхното биоплазмено Пространство-Време, а също в съвършено непостижимите за нас с вас реализационни възможности, придобивани от тях в така наричаните „кататонични състояния“.

 За представителите на високоразвитите биоплазмени цивилизации това изменено състояние е обичайно и се използва от тях по всяко време персонално – подобно на това както ние практикуваме медитация. В по-слабо развитите Човешки Светове го инициират в специални центрове с индивидуални прозрачни кабинки, където ляга всеки човек, който иска непосредствено да получи някакъв конкретен жизнен опит, който вече не може да се придобие в техните условия на съществуване. Този опит е нужен за дълбокото и детайлно изучаване на направленията на творчеството свързани с изследването на принципите на съществуването, взаимодействието, особеностите на отношенията на хората в различните исторически епохи и на различните планети, или даже изследването на работата на Самосъзнанието на другите (неЧовешки) форми на живот.

Как работи това? Достигнали достатъчно високи нива на  развитие на Самосъзнанието, Ние с вас, като биоплазмени Хора, сме създали цивилизации, където голяма част от времето всеки Човек посвещава на индивидуалното и колективното усъвършенстване в актуални за него направления на жизненото творчество. Абсолютно всички производствени процеси са напълно автоматизирани, условията на бита – както и съществуването като цяло, са доведени до идеалните (понятията за пари и други материални стимули са сведени до нула). Отсъствието на деструктивното влияние на унгите и ссвооуните, а също и на дълбокото познаване и Разбиране на причинно-следствените взаимовръзки на проявлението на „Всичко Съществуващо“ вдъхновяват всеки Човек за непрекъснато и интензивно психо-духовно усъвършенстване. Грижата за идеалното състояние на здравето и за прекрасната физическа форма е възложена на специални системи за непрекъснат индивидуален контрол.

В биоплазмените Светове Вие живеете в състояние на пълен душевен (психически), физически и климатичен комфорт, губейки минимум време за удовлетворяване на своите физиологични потребности и максимум – за интелектуално-алтруистично участие в социалния живот на окръжаващото Ви общество, колективно изследвайки и усвоявайки далечния и близкия Космос, разкривайки тайните на различните исторически епохи, космически цивилизации и много, много друго… Когато във Вас се  появява някой сложен въпрос, съмнение или противоречиво усещане, вие влизате в „кататонично“ състояние и получавате задълбочена информация по всеки въпрос или разбирате истинските причини за възникването на едни или други Мисли, Чувства, ситуации, обстоятелства във вашия живот.

Освен това «кататоничното» състояние е необходимо за осъществяване в Нашето Самосъзнание на разнокачествения Синтез (получаване на Опит) по всички Човешки признаци, характерни за цялото многообразие на нашите биологически Интерпретации. За биоплазмените Форми техните биологически Интерпретации служат като съкровищница на най-разнообразен Опит (в това число деструктивен и негативен), който в условията на биоплазмените Светове да се получи пряко е невъзможно. Та нали даже всяко дете в биоплазмените Светове знае и разбира, че без осъзнато анихилииране на нисковибрационни Нива на Самосъзнанието за никаква еволюция и дума не може да става.

„Кататоничното“  състояние позволява на биоплазмения Изследовател осъзнато и безпрепятствено да се „потопи“ със своето Самосъзнание в детайлния Живот едновременно на хиляди (а, може би даже на десетки милиони!) свои биологически Интерпретации, или – чрез техните отношения с растенията и животните – в Колективните Съзнания на всякакви други форми на Живот, обитаващи стотици хиляди ири даже десетки, стотици милиони години в миналото. При това самият Изследовател, макар да остава страничен Наблюдател, но в момента на „прегледа“ на някакви събития автоматически генерира в наблюдавания от него „участък“  от Пространство-Времето мисълобрази на собственото си отношение към ставащото. А това служи като високовибрационно психоемоционално подхранване за „преглежданите“ от Наблюдателя Форми на Самосъзнание, тоест, за нас с вас.

Това е много важен момент! Та нали ако тези мисълобрази могат поне в някаква степен да резонират с наблюдаваната от Тях личност, то те по определен начин ще повлияят на качеството на нейните избори, обуславяйки префокусировка в по-качествен сценарий на развитие. Преглежданата личност възприема това като „Гласа на Съвестта“, като „Божие Провидение“, „чудо“ и т.н. Тук няма никакво нарушаване на закона за запазване на енергията: всички енергийни структури на Мирозданието остават неизменни – вместо концентрация на Самосъзнанието върху някое едно решение, личността поне частично „уловила“ Смисъла на мисле-чувствения образ генериран от биоплазмения Наблюдател, веднага се фокусира на качествено друг избор и по естествен начин се префокусирала във вибрационно съответстващия сценарий.

Както вече се спомена, в дадения процес на „прегледа“ могат да бъдат едновременно въвлечени Самосъзнанията на множество биологически Интерпретации обитаващи в различни сценарии и исторически епохи, което позволява на биоплазмения Наблюдател паралелно да осъществява най-задълбочен анализ на произхода и реализацията на множество причинно-следствени взаимовръзки както вътре в своите биологически Интерпретации (между различните хора и поколения), така и между хората и другите форми на живот. При това не става общо „разпространяване“ на Самосъзнанието на самия Наблюдател по групите на изучаваните биологически Форми – Той е способен индивидуално да осъзнава себе си едновременно във всеки от тях, преживявайки свойствените им Мисли, Чувства, емоции и желания.

Доколкото Времето при биоплазмените Форми притежава по-пластични и универсални свойства, отколкото нашето, то всеки от тези „прегледи“ на нашето Съзнание за нас субективно продължава непрекъснато. При това косвено участие на биоплазмения Наблюдател в работата на нашето Самосъзнание постоянно ни дарява с тези най-ценни подсказки, които Ние Сами за себе си днешните сме тенерирали в „кататоничните“ състояния.  Трябва само осъзнато и непрестанно да развиваме своята интуитивност, внимателно да се вслушваме в настойчивите призиви на „вътрешния си Глас“, генериран от самите Нас. А също така и с всички сили да се стараем да не се хващаме на въдицата на деструктивните егоистични желания, мотивационно да пресилваме натрапваните ни нискокачествени тенденции и въпреки тях да се стремим към високодуховни Цели.

Така, благодарение на Нашата способност за пребиваване в «кататонично» състояние, Ние с Вас, фокусиращите се в биоплазмените Форми на Самосъзнанието, не губейки по време на такива целенасочени „прегледи“ качеството на свойствената Ни динамика на Самосъзнанието, можем активно да влияем на биологическите Форми на Самосъзнанието проявени в неблагоприятните условия за реализация – от 2,5 до 3,5 измерност. Излизайки от това състояние, ние в значителна степен обогатяваме своя емпиричен Опит, а значи, посредством по-нататъшен анализ, довеждаме до по-дълбок Синтез нашите Представи за „Самите Себе си“ и окръжаващата Ни действителност. С това Ние съществено повишаваме качеството на своето Самосъзнание и увеличаваме своя Енерго-Потенциал.

Също следва да отбележим, че в «кататонично» състояние дистанционният – колективно-индивидуален – „контакт“ с нашите биологически Форми се осъществява не через Нивото на «колективното Безсъзнателно», а чрез транслация на нашия осъзнаван индивидуално синтезиран Опит в структурата на «колективното Подсъзнание», която се явява обща и за нас, и за тях. „Подсказаните“ от тях избори ние улавяме не непосредствено (чрез вече готовите мисълобрази на нашето Самосъзнание, като инструкции за действие), а интуитивно, неясно и неконкретно, като нещо «не наше».

Това става по силата на факта, че нашите и техните мисълобрази много се отличават както по конструкцията на структуриращите ги взаимовръзки (у нас те са слабо съчетаеми и по-малко устойчиви), така и по своето качество. Но, благодарение на наличието на общите за нас и за тях подцентрови компенсатори, някаква част от техните Представи (мисъл- и чувство-образи) ние все пак можем да разопаковаме чрез Нивата на Подсъзнанието. Разбира се, това е възможно само в случай, че в нашия мозък в достатъна степен са активизирани невронните структури на дорсо- и вентролатералната области на префронталната кора, обезпечаващи функционирането на механизма на високовибрационното модерилане на приеманите от нас сигнали.

 

 За „телепатичните контакти“ с другите цивилизации

 

Понякога ме питат нашите така наричани „телепатични контакти“ с други цивилизации или с други форми на живот само на нивото на биологическите и „фините“ Форми в нашия 3-4 измерен диапазон ли се осъществяват, или подобно «общуване» е възможно също така и с нашите биоплазмени и плазмени Интерпретации? Отговарям: абсолютно всички наши реализационни възможности и способности, включително и суперкомуникационните, са изцяло обусловени от индивидуалната структура на невронните мрежи в нашия главен мозък (което пряко зависи от особеностите на развитие и активността на Творците на ядрения геном).

В зависимост от това, някой е способен телепатически и осъзнато да взаимодейства само с биологическите и «фините» Форми на нашия 3-4 измерностен диапазон. Такива Форми се специализират на реализацията на програмите на «колективното Безсъзнателно», населяват други пространствено-времеви континууми на нашата Планета (подземни, океанически, въздушни), или живеят на други Планети и звездни системи. Сред тях могат да бъдат както достатъчно примитивни цивилизации, така и високоразвити, но все още не преминали през „квантов скок“ (Преображение). В основата на «контактите» на подобни нива лежи активността в „контактьорите“ на вентромедиалната и фронталната области на префронталната кора и някои области на темпоралната кора.

В същото време функционално по-универсални и физиологически по-организирани невронни мрежи на главния мозък (обезпечаващи достъпа до „колективното Подсъзнание“) са характерни за относително неголямо количество хора. Такава архитектура на мозъка е способна да обезпечи, в по-голяма или по-малка степен, осъзнати телепатически «контакти» и с биоплазмените, и с плазмените, и с по-развитите Форми на Човешкия и другите типове Колективни Космически Разуми. Ако «контактът» се осъществява с представителите на другите Човешки цивилизации, то нашите и техните Представи за Нивата на проявление (диапазоните на измерност) в основата си съвпадат. Например, ние с вас сме проявени в Материята на „третото ниво на плътност“ и се развиваме в посока на „четвъртото ниво на плътност“.

Ако се осъществява „контакт“ с биологическа Форма на Самосъзнанието, развиваща се по друг Вектор (например, хуманоид, но неЧовешки Вектор на развитие, или съвсем друга форма на живот), то нашите и техните Представи за диапазоните на измерност могат съществено да се отличават.     

          Несъответствието в нашите и техните Представи за биологическите условия на проявление може да бъде всякакво: те могат да твърдят, че обитават в четвърто или пето, или даже в шесто-седмо нива или „полета на плътност“ и ще бъдат по своему прави. Така че този аспект не трябва да има за вас принципно значение.

                                                                                                             www.iskri.net/zefiraСъздадено: 15/07/2020 : 23:03
Обновено : 15/07/2020 : 23:10
Категория : НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ
Страницата е посетена 57 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^