Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 732 всичко

 2 посетители онлайн

Съвременна метаистория - Нашата метаисторическа епоха
 

НАШАТА МЕТАИСТОРИЧЕСКА ЕПОХА
Игор Потапов
 
Качено на адрес: http://www.rodon.org/potapov/nme.htm
                Дата на написване: 2005;  
Дата на качване на файла: 23.05.2007  
 
               Значението на непознатите окултни термини е достъпно на:
 
"Главното било в това, че 1957 година принадлежала в много отношения вече към съвсем друга епоха, ..." (РМ 11.4.17)
 
"Сега санкцията на Гагтунгр се пренасяла върху Мудгабр..." (РМ 11.4.35)
Ролята на уицраорите така, както я разбирал планетарния демоничен разум, след 1957 година принципно се изменила. Ако преди това агресивността на уицраорите един към друг влизала в плановете на Урпарп, за да може най-силният да се окаже победител в схватката, то след 1957 година ситуацията се изменила. На Урпарп му трябвало мирно време, за да може Стебинг да успее да набере сили - такива сили, които биха му дали възможност да руши всички укрепления в шрастрите без нахлуване там на игви и рарурги, т.е. без крупномащабни военни действия в Енроф. Признато от другите шрастри и уицраори господство на Стебинг - ето какво станало основна задача на инферналния план, а в Енроф - хегемония на САЩ в построяването на единен свят на космополитическа основа.
 Изискването на Урпарп към Великите Игви на шрастрите също било вече друго - не противопоставяне, а стремеж към обединяване на шрастрите при господство на Мудгабр.
Истинските владетели на шрастрите - Великите Игви, по-точно и по-бързо от уицраорите разбрали смисъла на новите замисли на Урпарп, разбрали ги и му се подчинили. Сега те са главните конструктори и последователи на обединяването на шрастрите, а в Енроф - инспиратори на обединяването на човечеството.
Тяхната роля по отношение на собствените си уицраори би трябвало да се сведе до приемане господството на Стебинг и участие в създаването на нов глобален световен ред в Енроф.
Изразяването на тези метаисторически процеси стана най-очевидно за нас в съвременното на нас време, когато експанзията на носителя на демоническата санкция - уицраора на САЩ, се осъществява под флага на „демокрацията” и „свободата”. Насажданата с помощта на тази нова стратегия обществена атмосфера с утилитарно-потребителска настройка, макар и да не е враждебна външно на проявяването на духовността в човека, в масов мащаб формира такива мотивационни стандарти, които напълно изключват духовността от сферата на обществения и личен живот на преобладаващото мнозинство от хората.
Прогресиращото снижаване на нивото на духовността в обществото води към установяване в него на тотална власт на парите, когато парите стават средство за управляване не само на икономиката, но и на всички, без изключение, сфери на обществения живот, средство за управление на хората. Декларираните свобода и демокрация фактически се превръщат в своеобразен деспотизъм - в паричен тоталитаризъм.
Същността на ставащите, и продължаващи и досега, глобални политически процеси биха могли накратко да се обозначат като: отначало възникване, а след това и доминиране над националните държави на явление, което по отношение на него е надстроечно, а именно - свръхдържави, свръхикономики, свръхкултури.
Макар че самото това деление на надстроечната част на трите назовани ипостаса е много условно, тъй като те са преплетени толкова силно, толкова силно е тяхното взаимно проникване, влияние и обмен на свойства, че представляват в действителност по-скоро единно цяло. Но тази цяла надстроечна част от организацията на западното общество се проявява като свръхдържавност по отношение на националните държави, като свръхикономика - по отношение на националните икономики и като свръхкултура - по отношение на националните култури.
 
Свръхдържава (свръхвласт)
 
За глобалните политически процеси е прието да се говори като за всемирно тържество на свободата и демокрацията, като за безкористна и освободителна мисия на Запада, който се изобразява като средоточие на всички мислими добродетели. Но това идеологическо клише не съответства на действителността.
Политическите процеси на глобализация, началото на които може да се отнесе към 70те години на ХХ век, са придали на американската държавност и на Съединените щати (като общопризнат лидер на тези процеси), политическа функция досега непозната и неизвестна в мировата история. От това време се извършва срастване на компонентите на САЩ като отделна национална държава с надстроечните политически функции на САЩ, като формираща сила на бъдещото глобално общество.
От това време САЩ все повече и повече се проявяват като сила, възвисяваща се над останалите страни на западния свят и управляваща ги.
За бъдещ контрол над шест милиарда човечество са нужни мощни въоръжени сили, политически апарат, секретни служби и СМИ - именно тази роля на глобален миров въоръжен полицай се отрежда на САЩ.
В наше време тези два компонента на американската държавност - на отделната национална държава и резиденции на мировото правителство, ковачница на идеологически кадри на глобалното общество съществуват, най-малко, в еднаква степен, с явна тенденция за усилване на глобалния аспект.
Подобни процеси в Енроф са резултат от мисията, възложена на демона на американската държавност от висшия инфернален план. Целта на мисията е господството на шрастра Мудгабр над другите шрастри на античовечеството и превръщане на великия Игва на Мудгабр във владетел на цялото античовечество на игвите.
Към изпълнението на тази мисия са привлечени всички уицраори на Мудгабр - Устр, Укурмия, Бартрад, действащи под признатото от тях господство на Стебинг.
Всички политически събития на Енроф, минали и настоящи, все повече и повече потвърждават тази хипотетична метаисторическа реалност.
Съществуването на такава наднационална политическа сила, заемаща се да решава общомирови задачи, е факт твърде очевиден в последно време.
 
Апологетите на глобализацията, наивно бленуващи за миров парламент и миров съд би следвало да разберат, че мировата наднационална политическа власт вече се е зародила и съществува и че на нея не са й нужни демократични процедури и основания, за да управляват още днес. Сферата на свръхдържавност не съдържа в себе си нито частица демократична власт. Тук няма разделяне на властите, политически партии, публичност, преобладават принципа на секретност, на личните контакти и сговори.
 
Една от чертите на свръхдържавността е привидно мирното решаване на проблема. Но тези мирни методи притежават една особеност: те са принудително мирни.
САЩ има огромна икономическа, идеологическа и политическа мощ, достатъчна, за да накара по мирен път непокорните да правят каквото им е нужно. Но мирните средства са нищо, ако не се основават на мощта на военните. И, ако е необходимо, САЩ, както опитът показва, няма да се поколебаят да използват оръжие, бидейки уверени в преобладаващото си превъзходство.
Именно тази политическа "култура" обещава с времето да стане най-деспотичната власт в историята на човечеството.
 
Свръхикономика.
 
Световната икономика е преди всичко завоюване на планетата от транснационалните компании на Запада, при това в интереса на тези компании, а не в интерес на останалите народи на планетата.
Следва веднага да обърнем внимание на факта на тясната взаимовръзка на явленията на свръхикономиката и свръхвластта. Свръхикономиката използва методи, които само на пръв поглед изглеждат икономически, но по своята същност не са такива. Та нали износът на предприятия в страни с евтина работна ръка не е операция чисто икономическа - тя не е възможна без политическа и военна защита, тъй като е възмутително несправедлива. Ограбването не е икономическа операция и именно затова се нуждае от „покрив”, от глобален покрив, в лицето на мощната американска държавност.
Фундаменталната фунция на икономиката - да снабдява обществото със средства за съществуване, мина на заден план, подобни представи за икономиката просто изгубиха всякакъв смисъл, над националните икономики възникна икономика от второ ниво, живееща и паразитираща с доходите на икономиката от първо ниво. Доходите от тази символична свръхикономика са толкова огромни, че с лекота подчиняват на себе си икономическите системи на страните влизащи в кръга на нейната дейност. Фактически, символичната свръхикономика е подчинила на себе си целия икономически свят.
Наднационалните и глобални икономически империи и организации придобиха такава сила, че сега от тях решително зависи съдбата на икономиките на страните от Запада, а да не говорим за останалия свят. Но тяхната дейност изобщо не е автономна - в нея решаваща роля игрят политическия натиск и въоръжените сили на свръхдържавата (САЩ).
Разбира се, политическият натиск е метод, позволяващ на тези глобални чудовища да осъществяват своята експанзия, а самите те се подчиняват само на един фактор - на глобалния паричен тоталитаризъм.
Съвременното западно общество е общество на паричния тоталитаризъм.
Парите в него са станали средство за управление не само на икономиката, но и на всички, без изключение, сфери на обществен живот, средство за управление на хората.
Механизмът, осъществяващ и охраняващ този паричен тоталитаризъм, е станал опора на западното общество. Образува го гигантската финансова система, обхващаща целия свят и контролираща, посредством парични операции, всички аспекти на живота и дейността на цялото глобално общество и на отделния човек.
Този финансов, паричен механизъм, е деспотичен по отношение на всяка национална държава, той осъществява своята диктаторска власт. Вътре в него също господстват отношения на началстване и подчинение, сговори и принуда. Той е така далечен от демокрацията, както и механизма на свръхвластта.
Средоточието на този глобален паричен механизъм, осъществяващ паричен тоталитаризъм, също се намира в САЩ - това е неговият признат щаб и доставчик на кадри.
Да се съревновава с тази глобална финансова грамада не е в състояние нито една национална финансова система на незападните страни, в това число и тази на Русия.
 
Свръхкултура.
 
Така, както и двата предишни компонента на съвременното глобално общество (свръхвласт и свръхикономика), свръхкултурата се стреми да ограничи, а и съвсем да намали националното културно пространство и да го замени със себе си - масовата култура - за повечето и постмодернистките интелектуални придобивки (враждебни на всяка историческа, национална култура) - за елита.
От „Розата на света” знаем, че зад всяка историческа национална култура стои нейната трансфизическа реалност - трансмит, който именно се явява източникът на нейния живот.
Приобщаването към този източник, постоянното духовно взаимодействие с него, са залог за развитие на светлата духовност в човека и обществото.
Именно това се стреми да отнеме от обществото възникващата култура на глобалното общество в своите масови и елитарни аспекти.
Масовата култура е явление с идеологически характер, която е призвана да поддържа обществена атмосфера с изключително занижено морално, духовно и религиозно ниво - именно тази атмосфера, в която тържествуването на парите като универсален управляващ принцип е естествено.
Тези три компонента - свръхвласт, свръхикономика, свръхкултура на вече съществуващото глобално общество задават много твърди рамки на неговото последващо развитие и в много отношения, още сега, го предопределят. Предопределят необратимия характер на неговото развитие и очевидното инфернално направление на неговото развитие. Поради това противодействието от страна на провиденциалните сили спрямо този глобален инфернален проект днес може да приема различни (в сравнение с преди) историко-политически форми - под формата не толкова на тази дейност, която ни е известна като политическа борба за правата на човека, колкото чрез предотвратяване на държавната политика по насаждането на либерално-космополитически лъжеценности и възпрепятстване на обединяването на света на бездуховна основа.
 
                                                                                                                                                          www.iskri.net/zefira


Създадено: 17/04/2015 : 01:51
Обновено : 10/06/2020 : 01:18
Категория : Съвременна метаистория
Страницата е посетена 2614 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^