Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 393 всичко

 5 посетители онлайн

Чакрамните личности - Чакрамните личности 4

При внимателно изучаване на Аурата на всеки човек може да се види, че спектрите на цветовете и отенъците на енергиите, образуващи главната времева ос, при различните хора изглеждат различно, а да не говорим за това, че като цяло цялата структура на това астрално образувание при всеки човек има крайно индивидуален, а по-точно – СПЕЦИФИЧЕН строеж. По спецификата на разположението и интензивността на оцветяването на аурическите конфигурации опитният ясновиждащ може с голяма точност и дълбочина на определи и нивото на духовно развитие на всяка въплътена личност и тези еволюционни особености, които са призовали дадената духовна Същност към проявление именно в дадената точка на Пространство-Времето.
Така например, ако в Аурата на човека цялата област от пространството, образувано от въртящите се вихри на трите низши центъра, е запълнено с раздалечаващи се на всички страни енерговихровитежестиот мръсни цветове и тъмни отенъци, а областта на наддиафрагмените центрове е девствено “чиста” и “пустинна”, то в такъв случай може с пълна увереност да се каже, что пред вас се намира човек, целият мироглед и самият начин на мислене на когото се свежда само до проблемите на собственото му самооцеляване на всяка цена, към егоистично самоутвърждаване и към удовлетворяване на неговите чисто физиологични потребности.
Такива понятия като “алтруизм”, “самопожертвование”, “Любов” и “духовно развитие”,за него са не повече от празен звук или, в най-добрия случай, хипотеза, която няма нищо общо с неговите лични меркантилни интереси. Именнно от ТАКЪВ човек която и да е от нашите книги, по силата на нейните високочестотни вибрации, ще се възприема като нещо напълно чуждо, антирелигиозно и аморално (“празни приказки”, “пълни безсмислици”), коетотрябва повсеместно да се унищожава и изгаря”.
Ако видим в Аурата на човека, че към падмите (към центровете за съединяване на две противоположно въртящи се вихри) на неговите низши центрове тегнатсамоотделни ярко оцветени нишки на факторните оси, докато цялата анахатно-вишудхова област от неговата Аура е запълнена с великолепната игра нараздалечаващите се на всички страни и изкрящи от Светлината на енергийните вихри и непрекъснато струящи, преливащи се еволюционни цветове, потоци, то в такъв случай може с пълна определеност да се твърди, че Душата-аспект на дадената личност, в своите реинкарнационни цикли вече е могла в достатъчна степен да се самореализира чрез фрагментираните Съзнания на низшите центрове и в дадената точка от своята индивидуална еволюция е изцяло заета с проработка на по-високите аспекти на Чистите Качества Любов-Мъдрост (Анахата, Аджна) и Божествена Воля (Манипура, Вишудха).
Но тук също има своя особена специфика, която се заключава в следното. Всяка времева ос на въплътената личност е обкръжена от безкрайно множество факторни оси, кармически в по-голяма или по-малка степен активизирани от чакрамните личности от реалностите със съответно качество и също имащи индивидуална енерговремева основа. За по-голяма нагледност си представете цялата тази схема като лоза, чието главно жило е главната времева ос на въплътената личност – в точките на разполагане на чакрите се разклоняват голямо количество клонки от втори, трети и т.н. редове, пронизващи измерностите на своите типове реалности.
При едни хора „страничните” оси на различни чакрамни участъци от "грозда", може да са повече, при други - по-малко;всичко зависи от това точно кои от кармичните канали на чакрата са активизирани в човека в дадения момент от Времето и кои – ЗАСЕГА са ВСЕ ОЩЕ затворени, или се намират в състояние на „пасивно очакване”. Потенциално във всяка чакра са разположени по 12 факторни оси, отличаващи се помежду си, в пределите на диапазона от вибрации на дадения център, по качеството на съставляващите ги енергии. Собствено казано, всяка факторна ос е този най-„видим” (астрално оформен) компонент на всеки кармичен канал, който - наравно с ГЛООА, ЛООГЛИИ и СТИИНГЛИИ, обезпечаваефекта на “реално присъствиена всяка от чакрамните личности в Аурическото “яйце” на въплътения човек.
Но това все още не е всичко. Всяка от факторните оси, на свой ред, също изглежда като малък грозд, на различните нива на който насъответстващиятесен диапазон от вибрации наенергиите с даденото качество могат да се „нанизват”Съзнанията на чакрамните личности. Този момент е повече от важен за дълбокото разбиране на всички тънкости и нюанси на ПРАКТИЧЕСКАТА проработка (реализация) на качествата на фрагментираните Съзнанияна един или друг център.
Именно на СВОБОДНИТЕ, тоест ВЕЧЕот никоя отфиноматериалнитеСъщности на дадената Душа-аспект не използвани разклонения на факторните оси, КАТО ЧЕ ЛИ се „нанизват” Съзнанията на тези от чуждите” (други въплътени личности) чакрамни личности, коитосе опитват и чрез дадения човек[освен чрез своя „титуляр” б.пр. ] да получат за себе сиопит от активната реализация на даденото качествено ниво на междуличностните отношения. Всяка от тези оси, в зависимост от качествата на реалността, с която е непосредствено свързана, се отличава от другите факторни оси не само по цвета на съставляващите я тежести” или “сплитки” (енерго-информационни блокове), но също така и по индивидуалните структурни особености, общата конфигурация и ъгъла на наклона спрямо клонките на „грозда” на главната времева ос. 
Ето защо чрез дадената факторна ос, използвайки механизма на менталното (волево) или астрално (чувствено) въздействиевърхусъвкупното Съзнание на въплътената личност, може да се самореализира не всяко фрагментирано Съзнание, а само това, което съответства на типа и качеството на енергиите, съставляващи този участък от обвивката на астралния проводник. Такова включване води до забележима активизация (подхранване) с енергии със съответното качество в конкретния чакрамен вихър на избрания от тях човек, което може в голяма степен да повлияе върху качеството на вземаното от тях решение.  
Много съществена забележка: чуждокачване” на една или друга от вашите факторни оси е възможно само в случай, че активно общувате с човека (който е потенциаленизточник на низкоастрално “инфектиране”) на ДАДЕНОТО качествено ниво. Например, ако при вас са вече проработени низшите свадхисханни нива, то да привлечете към себе си (“да закачите”) негови низкосексуални чакрамни личности вие можете само ако, влизайки с ДАДЕНИЯ човек в грубосексуални отношения, вие получавате от това УДОВОЛСТВИЕ.
Степента на получаваното от вас сексуално наслаждение (или пълното безразличие към дадената форма полови отношения) е главен показател за истинскатапроработкаот вас на едни или други качества на Свадхистхана. Това се отнася също така и до неочакваното възбуждане във вашето Съзнание на всевъзможни сексуални фантазии, към които вие преди, до запознанството си с дадения човек, сте били напълно равнодушни.
Та нали много често става така, че на вас „НЕ ви се искат” едни или други груби форми на секс само защото в течение на множество предишни инкарнации моралът на обществото е принуждавал въплътената личност на вашата Душа-аспект категорично да се отказва от каквато и да било реализация в даденото направление и „вие”, със строго волево усилие, просто сте подтискали в себе си всякакви опити за активно проявление на чакрамните личности от даденото ниво. Ако реализацита на сексуалните качества на ДАДЕНОТОниво при вас действително се е състояла, то вие:
а) или ще бъдетенапълно равнодушни къмдаденото ниво на взаимоотношения;
б) или все пак ще получавате от тях удоволствие, само че на по-високо, АНАХАТНО ниво, изпитвайки СЪРДЕЧНО удовлетворение от това, че, независимо от пълното отсъствие във вас на собствено желание да се занимавате с дадената форма на секс, искрено проявеният от вас АЛТРУИЗЪМ е доставил огромно сексуално наслаждение на човека, когото обичате.
Доколкото, както вече казахме, строежа на всяка от 12те факторни чакрамни оси може грубо да се сравни с разклоненията на грозд, то в практиката на межличностните отношениятова означава, че по един и същитясноличностен диапазон от желания и подбудивсеки от нас ВИНАГИ може да бъде подложенна повече или по-малко настойчивото влияние на идентичните по качество чакрамни личности на другите хора, с които ние активно контактуваме на даденотоенергоинформационно ниво.
Например, аковие достатъчно тясно общувате с човек, в когото не са проработени най- първите (грубо-примитивни) муладхарни, свадхистханни или манипурнинива на енергия, макар лично във вашетосъвкупно Съзнаниевечеда са активизиранизначително по-високодуховни нива, при все това, на “принципа на скачените съдове”, вие постоянно ще чувстватевътре в себе си непривично и вече неприятно за вас натрапливо влияние (ментален и чувствен натиск) от страна на неговитенизкоразвити фрагментирани Съзнания, опитващи се да използват и вас за своята собствена нискокачествена реализация.
Това означава, че именно тези чужди муладхарни личности постоянно ще провокиратзкушават) във вас внезапни пристъпи на раздразнителност или даже на неосъзната агресия в ситуации, в които преди това вие сте се чувстввали уравновесено и уверено. Именно те ще витласкат къмизвършване на постъпки, от които вие самитеслед това ще се ужасявате и искрено ще се срамувате за своето поведение. Ако нискокачествените нива на енергиявечеса билинякога В ПЪЛНА МЯРА проработени с вашите собствени чакрамни личности, то подобнистранични влияния няма дапредизвикатвъв вас нищо, освен отрицателно (или, в крайна сметка, неутрално) отношение към подобни натрапливимисълформи. Убеждавайки се- след многобройни и безполезни опити във вашата неотзивчивост спрямо идентичните на тях форми на енергия, такива чакрамни личности се постараятда намерят някой друг, който в по-голяма степен ще бъде подложен на тяхното влияние.
НО! Ако във васнай-низшите чакрамни нива са проработенивсе още НЕ ИЗЦЯЛО, то допълнителнотовключванекъм тях на чужди фрагментирани Съзнанияще предизвикавъв вас мощенизблик на желанияза бурната им реализацияна най-нискокачествено ниво. Особено явно и осезателнотова се проявява в секса, когатобезредните и многобройни половивръзки със сексуално загрижени партньориводят не до напълно естественотоусещане на сексуална преситеност, а обратно - къмощепо-голяма ваша зацикленост на най-примитивни форми сексуални отношения. Така че при избор на партньор бъдете крайновнимателни не самос огледна предпазване от болести или бременност, но и от “принудително заразяванесъс свадхистханни личности от това качествено ниво, който вас вече не ви привличав никаква форма.
От всяко от фрагментираните Съзнания активизирани в достатъчна степен в съвкупното Съзнание на въплътения човек (чрез целенасоченовъзбужданена елементитена системата ГЛООА, ЛООГЛИИ и СТИИНГЛИИ) постоянно постъпва информация, генерирана от него на нивото на качествата на своята собствена реалност. На всеки от тези разнокачествени импулси, излъчваникато чувства, желания и въпроси, човек трябва, в крайна сметка, посредством многократно (и многотрудно) експериментиране и получаване на опит, да намери единствено правилните отговори.
Импулсите от чакрамните личности могат да се усещат от човека и като различни съвети, приемливостта и допустимостта на които,във всяка от конкретните жизнени ситуации, човек трябва да определя за себе си самостоятелно. Всяка от чакрамните личности на дадената Душа-аспект съдържа в себе си информация, натрупанаот нея във всичките й предишни въплъщения, което дава на човека възможност да се ориентира към опита на собственото си подсъзнание (интуиция) и да черпи от него отговори на поставените от Живота въпроси.
Ето защо, тръгвайки по Пътя на съзнателния духовен възход, много важно е да разберете КОЕ от многобройните фрагментирани Съзнания на вашата Душа-аспект,във всеки даден момент от времето, в най-голяма степен ви подхранва с енергии от своята реалност, с това влияейки на качеството на вашия избор във всяка конкретна жизнена ситуация.
Лично на мен постоянно ми се налага да наблюдавам всевъзможните цветови трансформации в Аурата на общуващите с менхора (особено прекрасно се “виждатова по време на разговор по телефона, тъй катоефекта отелектромагнитната индукция в значителна степен повишава качеството на астралното възприятие и виждане). По време на телефонно общуване за мен са прекрасно видими не само високоеволюционните процеси, ставащи в наддиафрагмените центрове на човека, но и възникващите в Аурата цветови потоци на лъжа, високомерие, недоверие или откровена похот, зад каквито и красиви фрази да се опитват да ги скрият.
Например, много често жените, започващи общуването с мен на анахатно ниво, постепенно, без самите те да забелязват това, се перенастройват на нивото на Съзнанията на своите свадхистханни личности, което веднага се отразява на повишаването на активността натози център, енергиите от който започват интензивно да сменят своята окраскаот оранжево на розово-люлякови или алени цветове. Това явно показва, че възможността (макар даже и чисто теоретическа!) да пообщуват с мъж на висококачествено сексуално ниво (флирт посредством гласа) веднага е довеладо активно състояние всяка от нейните високопроработени свадхистханни личности, които по такъв начин (чрез флирт) са се опитали да получат за себе си своята част от жизнения опит.
В някои от читателките, започнали да общуват с мен на нивото на Свадхистхана, след това много бързо могат да възникнат и откровено грубосексуални мотиви, които изплуват в тяхната ментална обвивкапод формата нанеясни Мисълформи. Самият факт, че аз “виждам всичко това, знаяго и никак не ги осъждам за него, привежда техните нереализирани сексуални личности в състояние на повишена активност, възбуждайки въображението и желанието за реализация на това ниво.
Или друг пример: достатъчно “заманипурена” жена, изпратила ми за запознаване “посланията”, предполагаемо  получени от нея от едно от Съзнанията навъплътил се някога на Земята Възнесен Учител, като чу от мен, четези текстовеса произведение на нейния собствен ум и никак не съответстват на вибрациите натака наричания от нея Учител, веднага от Манипура рязко прескочи на нивото на своите муладхарни чакрамни личности. За мен това беше очевидно да се наблюдава не само по мощнотоизбухване натози активизирал се център, но също така и по качеството (преобладаващата вишнево-кафява окраска) на проявените чрез него Съзнанияна низкокачествените чакрамни личности.
С тезипрости примериисках нагледно да ви покажа как, в зависимост от постоянно променящите се астрално-ментален поток и жизнени ситуации, се осъществява поредното задействанеАТО ЧЕ ЛИ подобно на “нанизване” на ноовремевите факторни оси на човека) на Съзнанията на тезиот чакрамните личности, които в най-голяма степен ЖЕЛАЯТ (макар чепри това не винаги са СПОСОБНИ) да реагират на качеството на даденияенергоинформационен поток (на всяка конкретна ситуация или обстоятелства, възникващи в Живота на човека). Реакция на принципа на ДУАЛНОСТТА (активизация на чакрамните Съзнанияна пряко противоположното качество) става между двама души тогава, когато при единия от събеседниците (или и при двамата)все още не са проработени висшите качествени нива на неговите чакрамни енергии, докато Съзнанията на низшите психически центрове се намират в пика на своята активизация.
В такъв случай, колкото по-сърдечно и доброжелателнообщувате с човека, толкова повече грубиенергииот низшия Астрал (под формата на раздразнение, озлобеност и ненавист) ще напомпват (нагнетяват) в неговата Муладхара активните Съзнания на неговите муладхарни личности. Тези деструктивниенергии, на свой редъгласно Закона за Подобието), веднага ще започнат да притеглят към дадения човек същите по качество (негативни) обстоятелства, еволюционната цел на които се заключава в това- посредствомпринудителната необходимост от преодоляването на страданията и болката (натрупване на отрицателен жизнен опит) постепенно да доведе до активно състояние дванадесетканалната факторнамрежана Анахата-чакра, посредством която чакрамните Съзнания с по-високинива на развитиебиха могли безпрепятствено да въздействатот своите висококачествени реалности върху съвкупното Съзнание на дадената въплътена личност.
Енергията, съставляващаизработенатаМисълформа навсеки “астрален двойник”, е много нееднородна по качество и често имав различнитехора същественочестотно изместване по цялата времева ос. В момента на Смъртта на човека цялата, отделила се в резултат наотхвърлянена физическата формаЕнергия, се фокусира в етерната обвивка строго по честотните диапазони и след това постепенно се разпределя между съответстващите Съзнания на чакрамните личности, които са участвали в процеса на натрупване на дадения тип енергии по време нацелия земен Живот на човека.
Обърнете, моля ви, своето особено внимание на тозимного важенза разбирането нацялата същност на следсмъртните метаморфози, момент. Кои от чакрамните личности, за целия период от земния Живот на човека, са могли да възбудят (активизират) в негонай-голямо количество жизненаенергия (вибрациитена Мислите, чувствата, желанията, стремежите и т.н.) с даденото качество, в световете със същотоенергоинформационно ниво и да се самоопредели, следотхвърлянето на физическата обвивка, най-активизираната част от съвкупното Съзнание на дадения човек. Отчитайки това обстоятелство, че човек в течение на целия си Живот, привиква да се самоотъждествява с най-активната от своите чакрамни личности, то и след Смъртта цялатанегова” съзнателна активност ще бъдеизцяло насочена към усвояване и проработка на качествата наенергията именно на тази реалност, в която той сам се е самоопределил още приживе
Например, аконякой човек - в течение на цялото си земно съществуване, е изразходвал огромно количество жизнени сили и енергии за реализацията (НО НЕ ЗА ТРАНСМУТАЦИЯТА!!!) на своите сексуални желания, фантазии и стремежи, то това означава, чеголяма част от “самия себе ситой е дублирал в различнитенива на сексуалните реалности на т.нар. “Свят на гладните духове”. След Смъртта, посредствомвнимателно изработеното от него тяло на желанието на своя “астрален двойник”, той автоматически ще разпредели голяма част от “своята” жизнена и творческа активност в специфичните енергии на дадения диапазон.
В мнозина от нашите читателина това място може да възникне естествения въпрос: “Значи какво, излиза, чеако не искам да започна своето следсмъртно съществуване от подобно ниско ниво, то проработката на своите сексуални енергии за мен, като завъплътена личност, е вредна? Тогава каказ, без активна реализация (било във фантазии или физически),ще мога еволюционно да проработя всички необходими сексуални (и други) качества? Получава се някакъв затворен кръг: аз вече ОСЪЗНАТО искамслед Смъртта активно да продължа своето духовно развитие, но, заедно с това все още чувствам в себе си множество нереализирани сексуални фантазии, които, независимо от цялата имвъншна непривлекателност, осъждаемост и низост, при все това, много силно притеглят моето внимание и възбуждат желанието да гипочувствам поне във фантазиите си?..”
ОТГОВАРЯМ: никакъв “затворен кръгпо дадения въпрос не съществува -има само недоразбиране на основните Закони на еволюционното развитие, неумолимо изискващи от всяко развиващо се Съзнание усвояване в себе си и трансмутация на най-високите нива нацелия диапазон от качества, характерниза всеки от типовете реалности, в които се намира Съзнанието. Та нали именно в това се и заключава целия духовен смисъл на индивидуалната еволюция на Разума!
Ние специално подчертахме и отделихме думата “ТРАНСМУТАЦИЯ”,за да можем още веднъж да ви напомним за огромната разлика между дадения творчески процес на СИНТЕЗ и ПРЕХОД на енергиите в ново качество и обичайната РЕАЛИЗАЦИЯ (многократна проработка) на негативните (муладхарни) или сексуални (свадхистханни) желания. Аконякои от низшите енергии са трансмутирани в по-високо качество, то, следователно, във вашето съвкупно Съзнаниевече няма съзнателни елементи на тъждествено приспособяване към енергиите на реалностите от низш тип, тоест между вас и тях няма нищо общо, което би могло така или иначе да ви свързва. При пълна трансмутация на енергиите на низшите центровеЗА ВАС техните реалности като че ли просто престават дасъщестувват.
Още самият факт, че вие КАТЕГОРИЧНО НЕ ЖЕЛАЕТЕ да продължавате своето развитие в енергиите от нискочестотния диапазон, прави невъзможно следсмъртното участие на най-активната част от вашето съвкупно Съзнание в Световете с енергии от подобно качество. Подобно ваше НЕжелание свидетелства за това, че кактонай-низките, така и най-привлекателните (за другите) нива на сексуални енергии чакрамните личности на вашата Душа-аспект вечеса проработили в свои предишни (а, възможно, частично и в сегашната) инкарнации.
В противен случайвие за нищо на света не бихте могли в сегашния си  Живот да переместите най-голямата активност на своето съвкупно Съзнание на анахатно-вишудховотониво, от което, собствено, и започва духовниявъзход на личносттта с преобладаване насъпътстващите този процес енергиина ОБЕКТИВНА АНТИПАТИЯкъм всичко, което му пречи.
Една от моите читателки, внимателно изучила всички мои книги, пита: “Какво да правя? Много искам да израсна духовно, но, в същото време изпитваммного силно теглене към секса"… И веднага на моя насрещен въпрос: “Ако сега ви предложеха да избиратемежду секса и бързото духовно развитие, то какъв път бихте избрали за себе си?”, тя без да се замисли отговори: “Разбира се последния!
Подобни откровени въпросимного често ми задават по телефона и ми биват изпращани с писма. В дадения случай, по характернитеизбухвания на цветовите потоци в нейната Аура, азотначало се убедих, четя е абсолютно искрена в своите духовнистремежи и за нищо няма да се съгласи да ги принесе в жертва даже за най-привлекателнитеот своите похотливи желания.
Подобна ситуация е много характерна за въплътените Звездно-Родени Съзнания, имащи изначална генетична НЕпредразположеност към различни проявления на грубо-земните енергии, в това число и на сексуалните. Но, доколкото и този тип най-примитивни вибрации вашата Душа-аспект във всеки случай ще бъдеПРИНУДЕНАда проработва някога в своите инкарнации, то следва да знаете КАК да използвате даденото обстоятелство по най-добрия за духовното развитие начин.
ИмаЕДИНнай-ефективен и бързНАЧИН, позволяващ “и вълка да е сит и овцете - цели”: не просто да реализиратевсички свои сексуални фантазии, с това щедро “напомпвайки" своя астросом с освобождаващите се енергии, а целенасочено да ТРАНСМУТИРАТЕвсяка порция отизлъчваните по време на оргазма енергии в АНАХАТА-чакра,осигурявайки за себе сиза своите фрагментирани Съзнания!) възможност забърза прижизнена транформациянапо-качествените духовни нива.
С всички подробности на този уникален метод, предаден за хората от Земятаот духовните Учители от Плеядите, вие ще можете да се запознаете понататък, в раздела “СВАДХИСТХАНА-ЧАКРА”.
Връщайки се към описанието на специфичните особености на енергоинформационното взаимодействие на факторните и личностни времеви оси ще добавим, че Съзнанието навсяка от чакрамните личности на един човек, при желание (и еволюционна способност), може достатъчно свободно КАТО ЧЕ ЛИда се "снема" от своята собствена факторна ос и КАТО ЧЕ ЛИ да се "насажда" на съответстващото енергоинформационно ниво на времевата ос на другия човек, което позволява на този, който притежава такава способност,да сверява всички Мисли и преживяваниот дадената личност чувства, натрупвайки по такъв начин и чрез друга въплътена личност свой собствен жизнен опит. При това, ако нужната фкторна ос бива заета, то фрагментираното Съзнание на другия човек не се "изтласква" от своя кармичен канал, а, по взаимно съгласие, КАТО ЧЕ ЛИ доброволно се съвместява с другата -по-развита (и опитна), чакрамна личност.
Например, на нивото на своите тринай-низши, отвъзможните дванадесет, факторни оси, съединяващи съвкупното Съзнание на моятавъплътена личност с най-висшите качествени аспекти на муладхарно-свадхистханно-манипурните типове реалности, което е необходимо заосигуряване на нормалното функциониране на всички системи и за най-елементарно оцеляване за моя физически организъм. По-грубите кармични бета-канали оставатпросто пасивни (празни, свободни) в резултат отпълната самореализация на моите фрагментирани Съзнания с подобно нивоОЩЕ в предишните инкарнации на моята Душа-аспект.
Но за максималното ускоряване на окончателната проработка на кармичните канали на друг човек, да речем -на нашата Сестра Фироксанта, постоянно пребиваваща в пределите на моята Аура, аз мога - със Съзнанието на своите чакрамни личности, посредством тяхно “внедряване” на факторните оси,със съответстващо качество, на нейната Душа-аспект, да влизам в пряк контакт с нейните чакрамни личности и по такъв начин да им помагам в едни или други най-сложни жизнени ситуации давземат по-правилно решение, основано на Любовта, алтруизма и безусловния позитивизъм. В такива случаи ОПИТЪТ, натрупан от моите чакрамни личности, става също така еволюционно достояние (составна част на индивидуалния опит) и на нейните чакрамни личности.
В същото време, точно по такъв начин (посредством запълване на свободните факторни оси) могат да се осъществяват и други, най-често деструктивни, влияния на чакрамните Съзнания наеднавъплътена личност върху съвкупното Съзнание на друг човек. В частност, това се отнасяза родовите кармични взаимовръзки между най-близки роднини (родители и техните деца, между прародители и внуци, а също така между единокръвни братя и сестри).
Например, всяка майкапо време нараждането КАТО ЧЕ ЛИсваля” (паралелно включва) към съвкупното Съзнание навсяко от своите деца определена част от собствените си муладхарно-манипурни фрагментирани Съзнания (именно с това се обясняваи продължително действие на т.нар “родови проклятия”). Частично (в по-малка степен) в този енергоинформационен обменен процес вземат участие също така и низшите фрагментирани личности на бащата на детето. Така отнай-първото вдишване на човека в неговия личен Живот се внедрява елемент не само от национална, родова, но също така и междуличностна Карма.
Това е необходимо не само, за да се укрепи максимално и да се помогне да се „вкорени” в материалния свят слабият все още организъм на новороденото, но и като бърза реакция на Закона за Възмездието – естествено енергийно заплащане за ЖЕРТВАТА, принесена от майката по време на появата на света на още един човек, като облекчение за всички понесени от нея страдания, изпитвани по време на износването, и особено - за изпитаните от нея родилни мъки. Та нали Законът за Жертвата отчита АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, даже като че ли и най-несъществените детайли и моменти от междуличностни взаимоотношения.
Ето защо, до пълното формиране на собствен астросом, детето се намира в астралното тяло на своята майка и в своите Мисли, чувства, поведение, в огромна степен е подложено на непрекъснатото въздействие на фрагментираните Съзнания, съставляващи Душата-аспект на неговите родители. Маниерите на детето, неговите пристрастия и вкусове, така силно напомнящи поведението на единия или другия от неговите родители – всичко това е проявление на резултата от активното въздействие върху неговото Съзнание от страна на фрагментираните личности на всеки от неговите родители.
До определена възраст на детето (12-14 лет) енергиите и опита на тези Съзнания му помагат да преодолява всевъзможните трудности на материалния Живот, да се бори за оцеляване, да противостои на болестите и на много други външни фактори. Но с формирането на собствения си астросом, посредством факторните оси и кармичните канали на младия човек към неговото съвкупно Съзнание започват да се включват собствените фрагментирани Съзнания на неговата Душа-аспект. Всяко от тях също така е насочено към максималноо използване на възможностите за самореализация посредством въплътената от тях личност.
Постепенно долната част от „гроздовата чепка” на неговата главна времева ос все повече „обраства” с множество запълнени и максимално активизирани собствени фрагментирани Съзнания, проявяващи се посредством систематаГЛООА, ЛООГЛИИ и СТИИНГЛИИ, образуващи енергоинформационната структура на факторните оси. Ето тук започва да се развива и набира сила този вътрешен конфликт, който външно, във всеки подрастващ, се квалифицира като „трудна възраст”: неговите собствени фрагментирани Съзнания, желаещи скорошна самореализация и натрупване на свой личен опит, започват - по повод и без повод, да протестират, да „изгонват” от своите кармични канали вече „прихваналите се” родителски странични) чакрамни личности и подрастващият вече не желае нито да се вслушва в съветите им, нито да живее по тяхно „предписание”, нито да поддържа техните „остарели” вкусове, възгледи, приоритети и т.н. Неудържимата жажда за най-скорошна самореализация става по-мощна от всеки здрав смисъл.
Някои от чакрамните личности с по-високо ниво на развитие все пак намират точки на общи интереси и продължават понататъшното сътрудничество на своето ниво. В такива случаи казват, че „дъщерята е повторила Съдбата на своята майка”, а синът - в проявлението на много от своите интереси или пристрастия, е „точно копие на своя баща”.
Това става, защото - заедно с фрагментираните Съзнания, към човека преминава и цялата им енергоинформационна кодировка за даденото физическо въплъщение, тоест това, което представлява енергийната същност на Кармата. Фактически цялата съвкупна Карма на всеки човек се съставя от сумата на личностните кармични кодировки на всяко от съставляващите го фрагментирани Съзнания. Именно нашите чакрамни личности са персонални пазители и носители на Кармата.
Много често се случва така, че синът или дъщерята, в своето еволюционно развитие, значително изпреварва някого от своите родители. Тогава, успоредно с проработката и освобождаването на кармическите канали на техните низши центрове, фрагментираните Съзнания на бащата или майката могат достатъчно свободно да се предислоцират на факторните оси на техния астросом, за да се опитат да реализират себе си едновременно посредством два канала. Тогава в нашия безоблачен живот навлиза това, което наричаме „черен период”. Как става това?
Известно е, че всяка болест, страдание, или неблагоприятни жизнени обстоятелства, не се дават на човека просто така - нищо в Живота не става току така, „несправедливо” и „незаслужено”. Вината за всичко е в неправилните решения, взети от въплътената личност под влиянието на едно или друго от нейните фрагментирани Съзнания. Не „самият” човек поема върху „себе си” Карма, а тези от неговите личности, които го ПРИНУЖДАВАТ да вземе едно или друго решение.
От инкарнация в инкарнация тези кармични кодировки следват всяко от фрагментираните Съзнания, като създават около всяка нова, въплътена от тях личност, съответстващи им по качество жизнени ситуации и обстоятелства. Ако някой от вашите родители много силно страда от болест или от необходимост от преодоляването на „незаслужени” жизнени трудности, а вие АБСОЛЮТНО ИСКРЕНО И СИЛНО СЪЧУВСТВАТЕ И СЪПРЕЖИВЯВАТЕ заедно с тях, като с всички свои Мисли, подбуди и действия се страете колкото може повече да облекчите техните страдания, съществува много голяма вероятност вие действително, в значителна степен, да облекчите съществуването на някой от вашите родители.
Ако във вашия собствен астросом, за дадения период от време, кармичния канал с идентично конкретно ниво на вибрации бъде вече напълно проработен, то след като вашето самореализиращо се фрагментирано Съзнание го освободи, чакрамната личност на вашата майка (или баща), кармично отговорна за болестта, жизнената ситуация или страданието, може да заеме свободната ваша факторна ос и тогава вече провокираните от нея деструктивни енергии ще се притеглят не към един от вашите родители, а непосредствено към вас.
НО, повтарям, това е възможно само в случай на вашето ДОБРОВОЛНО съгласие да облекчите тяхната участ, като залог за което служи вашето СЪ-участие и СЪ-страдание. Именно тогава ще почувствате в своя Живот това, което е било предназначено като Жизнен Урок за друга чакрамна личност. Така по рода, от поколение на поколение, се „предават” не само предразположеността към рак и други нелечими заболявания, но и всевъзможните „превратности на Съдбата”, като че ли копиращи се едно друго в различните поколения.
Наистина, ако в периода на внедряване, във вашия астросом, на деструктивните фрагментирани Съзнания на родителите ви вашите висши чакри бъдат в достатъчна степен активизирани, за да може в критични ситуации да не дават на внедрената във вас нискоастрална същност да влияе на високото качество на вземаните от вас решения, то дадената чакрамна личност, след като няма възможност за самореализация посредством вашето Съзнание, или ще се върне обратно при своя стопанин (бащата, майката, бабата или дядото), или ще избере някое другоот децата, при което активността на висшите центрове ще се проявява в по-малка степен и тогава ще възникне възможност за тази нискоразвита същност да реализира себе си в низшите енергии.
Много често подобна предислокация на фрагментираните Съзнания между родители и техните деца става по време на Смъртта, когато нереализираните чакрамни личности на всяка цена се опитват да се задържат в този Свят. Не напразно сред народа говорят, че „мъртвите се вкопчват в живите”.
Обаче подобно „преселение” може да има не само деструктивен, а и позитивен характер. Това става в случаите, когато умиращ родител много силно преживява за Съдбата на своето лекомисленочедо, пристрастяващо се към някакви пагубни привички: алкохол, наркотици, хазартни игри и т.н. В подобни случаи висшите анахатно-манипурни фрагментирани Съзнания на родителя (ако са били в достатъчна степен активизиранипо време наЖивота) заемат свободните анахатно-манипурни факторни оси на неговото дете и започватположително да влияят на качеството на неговите избори.
В такива случаи казват, че човека, следСмъртта набаща си или майка си, “буквално пред очите ни,много бързо се е изменил към по-добро.След като в даден човек се активизиратсобствените му чакрамни Съзнания с подобно ниво, внедрените в него фрагментирани личности на родителя могат да напуснат неговия астросом.
Между другото (апо-скоро извън другото), някои от много силните т.н. “магьосници” и “черни маговесе възползват от възможността за такова астрално “переселение, за да могат- посредством силно активизираните Съзнания на своите муладхарно-манипурни личности, изцяло да контролират или подтискат Съзнанието и поведението на другавъплътена личност. “Переселение на Душата” – именно това ецеленасочената (осъзнаваема) трансформация на по-голямата част от активизираните чакрамни личности на един човек със своите ноовремеви осивърху факторните оси на друг човек, което е възможно да се осъществи не само след физическата Смърт на единия от тях, но и по време на Живота на двамата.
Подобни ДОБРОВОЛНИпрезасажданияна високоразвитите фрагментираниСъзнания за “принудителна” активизация нависшите психически центрове са възможни също така и от страна на духовните Учители на човечеството, когато на човека, по различни кармични и еволюционни причини, се възлага изпълнението на някаква духовна мисия. Обикновено подобни акции се планират от двете страни предварително дълго преди въплъщаването на Физически План.
И ощеедин, много важен практически момент, на който аз трябва поне накратко да се спра. Този все още напълно неизвестен и неизучен от хората уникален материал аз се надявам да изложа в книгата “Карматана Душата”.
Итака, ще започна с писмата на някои от читателите на моите книги, в които те ме молят да ги посъветвам, за да вземат най-правилното решение в сложна жизнена ситуация. Веднага ще отбележа, че се старая да НЕ ДАВАМ НИКАКВИ СЪВЕТИ, защото на мен ми е абсолютно понятен главния смисъл на цялото наше съществуване, заключаващо се в непрекъснат и неуморен процес на натрупване на индивидуален опит. Всеки „авторитетен” съвет лишава личността от възможността да направи свой собствен „свободен избор”, в резултат от който, даже ако той не е съвсем „правилен”, една или друга от чакрамните личности, осъществили го, могат да се обогатят с безценен опит. Но аз мога да ви дам ЗНАНИЕ с висока степен на достоверност, което може да послужи като информационна база, или като отправна точка, за вземане от вас на собствено решение. Въпросите на много читатели се заключават в следното.
В своя Живот на всеки от нас достатъчно често се налага да се сблъсква със ситуации, когато най-близки за нас роднини (родители, братя и сестри, баба или дядо) много молят или даже настойчиво ИЗИСКВАТ, оказвайки натиск върху нашата Съвест, нашите роднински отношения, нашата жалост и т.н., да окажем на някого от тях материална помощ, която е „по силите ни”. Подчертавам тази дума, защото в дадения контекст именно нивото на нашето СЪ-участие играе много важна роля.
Да допуснем, че при някой от вашите роднини се случило “нещастие”: техният син, по една или друга причина, се е врязал в чужд автомобил и го е разбил на парчета. За да избегнезатвор или разправа, ви молят да им помогнете да  компенсират щетите.
Подобни ситуацииможе да са много: някой се свързал с наркомафията и от него искат пари; някой сепровалил и моли за помощ; някой “случайно” е отнел Живота на друг човек и спешному трябватпари за адвокат; на някого са откраднали автомобила и той иска с ваша помощ да купи нов… Накратко, като цяло кармическата ситуация изглежда така: някой е направил нещо и, възползвайки се оттесните ви роднинскивръзки, ви моли дапосъучаствате в неговата мъка.
Първо, както сеизразявалиоще древните гърци, “от нищо нищо не става”. Всяко следствие ВИНАГИ има обусловени за това кармични причини, които -както вече изяснихме, се криятв някогареализирани решения, вземти от човека под менталното въздействие(внушение) на една или другаот неговите, най-активизиранив този момент, чакрамни личности. Следователно, ако дадената личност някога е взела невярно решение, то главната причиназа товае била недостига (или пълнотоотсъствие) в нея на еволюционен опит нададеното ниво на съществуване, което на свой ред се корени в слабата проработка, от това фрагментирано Съзнание, на тези или други нива на Чистите Космически Качества.
За да предоставят на такова Съзнание възможността да ликвидира тази празнота в Знанието и да продължи да се развива понататък, Архонтите на Съдбата, съвместно с най-развитите от фрагментираните Личности на дадената Душа-аспект, съставляват няколко варианта на „Плана за Въплъщение”, всеки от които предвижда наличие на такива възможности, които се реализират в зависимост от успешността за проработка, от чакрамните личности, на заплануваните качества и темповете на усвояване, от тях, на недостигащия опит.
Гаранция за постигането на нужния резултат обезпечават т.нар. „системи за реализация”, всяка от които има безкрайно множество нива на ефесктивност, като например: битови, икономически, политически, религиозни, морални, семейни и т.н. условия за съществуването на всяка въплътена личност.
 Ако човек лесно и бързо усвоява всичко, постоянно преподаваните му Уроци на Живота, то той не изпада от потока на най-щадящите (благоприятни за нашето низше его) условия за своето земно съществуване. Гаранция за такъв вариант на Живота се явява наличието на вибрациите на Любвтавъв всяко от вземаните решения и непричиняването на преднамерена вреда на никого от хората или животните. В такъв случай Живота на човека ще бъде напълнен с позитивизъм към ВСИЧКО и той няма да привлича към себе си деструктивни обстоятелства.
Когато на нашите низши фрагментирани личностисе отдаде да ни склонят към най-егоистичния, от възможните, вариант за избор, тогава в сила влизат по-твърди (и неприятни за низшето его) санкционирани мерки, реализиращи различни, по степента си навъздействие, обучаващи обстоятелства и фактори. Така ние - със собствения си егоизъм, невежество, цинизъм и жестокост,осигурявамена самите себе си (в текущотовъплъщение!) едни или други неблагоприятни условия за Живот.
Второ, за характерна особеностза фрагментираните личности, осигуряващи функционирането на съвкупното Съзнание на нивото на нашите три низши центъра, етова, че те са безкрайно активни в самореализацията на своите грубоастрални нива и в същото време са много пасивни, когато работата стига до продуктивно усвояване на придобивания негативен опит. Трябва да отбележим, че такива инволюционни човешки качества като мързел, хитрост, коварство, лицемерие, подкупност, ненавистничество и др. изцяло и напълно се явяват резултат от активното и постоянно въздействие върху нашето Съзнание на главните характеристики на чакрамните личности от именно тези деструктивни нива.
Затова, когато те, със своете егоистични съвети, притискат въплътената личност в ъгъла на подтискащите жизнени обстоятелства, изискващи от тяхвземането на несвойствени за тях решения (самопожертвувателност, алтруизъм, добролюбие), тес всички правди и неправди” се стараят да привлекат към своята сложнопроблематична ситуация вниманието на други въплътени личности, за да може, преминавайки на тяхната ноовремева ос, да изчакат или просто временно да облекчат своето съществуване. За тази целнай-добреподхождат най-близките генетично роднини. Именно това е имал предвид Иисус, когато говорел на своите ученици за това, чевашите роднини са ви врагове”.
Всяко интензивно СЪ-УЧАСТИЕ на нивото на целенасоченото уплътняване на Материята на Мислите, или на Материята на Чувствата, е равно - по своите кармични последствия,на ФИЗИЧЕСКО УЧАСТИЕ, неумолимо изискващоприлаганекъм източника нададените излъчвания на Закона за Въздаянието. “Незнаенето на Закона не освобождава личността от отговорност за действията, подвластни на действието натози Закон”.
Ето защо всеки път, решавайки дапомогнете на човека материално, вие трябва внимателнода претеглите всички свои ДУХОВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, позволяващи (или не позволяващи) ви впоследствие ДОБРОВОЛНО да стоваритечуждия заслужен товар на своите рамене. Та нали, в замяна на своето съчувствие вие, заедно с чужди чакрамни личности, ще получите (за временно ползване) и дългата „опашка” от преследващите ги, от въплъщение на въплъщение, деструктивни обстоятелства, които - при недостатъчна степен на вашия алтруизъм, могат значително да усложнят и дестабилизират вашия собствен Живот.
Моля многобройните „яростни пазители на морала”, прочитайки тази информация, да не бързат да ме осъждат и да ми окачавт някакъв етикетот типа на „проповедник на безчувственост и жестокосърдечие”. Иисус ни призовава да „възлюбим враговете” наши и да „възлюбим своя ближен като самия себе си”, защото позитивното отношение към всички негативни, по отношение на нас, проявления на Живота, не позволява на деструктивните енергии (низкоразвити Съзнания) задълго да се закрепят в нашите собствени енергоинформационни структури. Любовта е най-ефективното средство против всички несгоди и напасти!
Но, за да „възлюбите своя враг”,  вие трябва преди всичко да РАЗБЕРЕТЕ истинската причина за негативизма, който излиза от него. Да разберете, че той е озлобен на всичко и всички само защото Животът му предоставя възможност да получи недостигащия му жизнен опит, а той (по-точно, активизираните в негоСъзнания на низшите чакрамни личности) възприема дадения Урок като поредната заплаха засвоето скъпоценно благополучие или даже - съществуване.
Нашата истинска Любов към ближния не трябва, и не може, да се проявява само в това ние със своето материално участие временно да облекчаваме” Живота на един или друг човек, лишавайки го по този начин от реална възможност за най-бързо получаване и усвояване на недостигащия му еволюционен опит. Значително по-голяма помощ биха могли да му донесат вашите сърдечни съвети и неосъждащи опити да му помогнете да разкрие истинските причини за сложилите се край него обстоятелства и „неразрешими” проблеми. 
Опитайте се поне веднъж, вместо натрапливо изпросваните от вас пари, да обърнете внимание на вашия роднина (или просто познат) на невисокото качество на неговия личен Живот (Мисли, чувства, постъпки) и сами ще получите отличен опит от негативната реакция на низшите Съзнания на благите духовни подбуди. По същия начин, давайки пари назаем, в резултат няма да получите нищо освен някога някак да ви върнат дълга, но към парите, връщани с голямо нежелание, вече ще бъде прикрепена огромна „добавка” от негативни Мисъл-форми и недобри пожелания на вашия длъжник, отдавна забравил за вашата безкористна отзивчивост и за това от каква трудна ситуация сте го измъкнали.
Запомнете: никаква помощ на човека с пари (или с други материални ценности) не може благополучно да реши нито един от неговите т.нар. „лични проблеми”, чиито корени отиват дълбоко в духовните и еволюционни аспекти на Космическото съществуване на неговата Душа. Всеки проблем трябва да бъде решен само в строго съответствие с вибрациите на причините, които са го породили.
Много често читателите питат как трябва да се държат, когато на улицата към тях се приближават баби, деца-просяци и молят жално да им дадете "малко пари за хляб"? Аз достатъчно сериозно и внимателно съм проучил всички аспекти на този труден проблем, навлизайки в кармичните канали на много от тези, които са идвали при мен с такава молба. Признавам, че на много от тези хора, аз веднага помагах- чрез закупуване на хляб и мляко, плодове или сладкиши.
Но постъпвах така само в случай, че „виждах” в аурата на просещия достатъчно проработени ниски центрове. Обикновено това бяха миловидни и чистоплътни бабки с много добри, но тъжни очи. Разглеждайки тяхната Ккарма, аз не забелязвах особени престъпления, които да са извършали в своя Живот, а трагична поредица от набързо взети някога решения, която сега не им дава възможност да завършат своя земен път в безметежен покой и благополучие сред любящи деца и внуци.
Но веднага ще отбележа, че такива „безобидни” просяци са много рядко явление сред безбройните тълпи досаждащи на хората въплътени „антики”, „унги”, „мафлоци” и прочие нехора, които едва започват, посредством видими човешки форми, интензивно да проработват най-грубите от аспектите на качествата, характерни за нашата хуманоидна клонка на развитие. Разглеждайки неясно-мръсните „аури” на множество от тезипросяци, до край натъпкани с бесуващите аморфни „телца” на уродливи и агресивни Мисълформи, ти става много жал по-скоро за онези добри и състрадателни хора, които така лесно са се поддали на зле изиграното хленчене и заучените наизуст лъжи.
Макар че все пак не следва да забравяме, че ОБЩО ВЗЕТО нито един от тези добри и състрадателни хора, които винаги, без да гледат в очите, дават пари на всеки просяк, няма да получи нищо освен еволюционна полза от внедряването в своята Аура на цяла тълпа непокорни и несъвършени фрагментирани същества. Защото, в резултат от ТАКЪВ свой избор, преминавайки посредством допълнителни изпитания през „огън, вода и медни тръби” по време на земния Живот, неговата Душа-аспект ще получи възможност още повече да укрепи и проработи в себе си тези качества, заради които е била въплътена на Земята дадената личност.
Разбира се всеки от вас, драги читатели, в подобни случаи може да постъпва по свое собствено усмотрение и разбиране, но аз все пак бих предпазил хората, влезли в групата на собствените си житейски сложности и проблеми, безразсъдно да давате пари на всеки, който постоянно тресе пред вашето лице протегната ръка, изпросвайки подаяние. Погледнете поне в очите този, на когото давате - не се изисква много интелект, за да видите в това истинско огледало на Душата искрен вопъл на разкаяние за безсмислено преживян живот или безжалостно-студена бездна на заклет душегубец, непоправим крадец и подъл мъчител.
В “Евангелие на Преображението”, продиктувано ми от Самата Пречиста Дева, Царицата Небесна ни учи така: “Не допускайте отпуснатост – не губете сила на Духа нито в духовна война, нито в състрадание. ЧРЕЗ ДУХА ИЗРАЗЯВАЙТЕ СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ, В ДУХА СКЪРБЕТЕ И СЕ РАДВАЙТЕ, защото врагът, отстъпвайки, удря на различни места, изпитвайки Душата: кога със съблазни евтини, кога със страсти неспокойни, а понякога - и с ПРЕКОМЕРНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ.
Радейте за ДУХОВНОТО, тогава и външното ще ви се приложи. Всички обстоятелства на вашия живот се подреждат съобразно вашата чаша с грехове и единствената възможност да повлияете в по-добра страна на своята съдба е чистосърдечно да се разкаете за своите грехове, да очистите сърце пред Лицето на Съдията. Господ е избрал сърцето за Своя обител”.
Така и аз, изпълнявайки съветите на Пречистата, се старая дапостъпвам. И когато милостиня просят тези, от които от километър не само мирише на прегоряло, но и които пробиват цялото окръжаващо пространство с духовна нечистоплътност, приспиваща Съвестта и умъртвяващаСърцето, азказвам: “Иди в храма, молисе и се покай - Господ да ти е на помощ!” А за себе си моля: “Господи, помогни на тази заблудена Душада застане на Пътя на Истината!” Е, а ако реша да помогна нана този, чиито очи са чисти и светли, лишени от злоба и обида, то все едно -  никога не давам пари, а само продукти.
У нас, в Ялта,насредкрайбрежната улица, на откупен от мафията участък, вече много години стоис протегната ръка една прилично облечена старица. Всяка сутрин разкошен червен автомобил „алфа-ромео” я води на нейното „работно място”, а вечер я откарва в дома й, в нейното изискано тристайно жилище. И макар че тази „просякиня” е крупна притежателка на акции от Украинската „Проминвестбанка”, това изобщо не й пречи със същата акуратност, с която някога е изпълнявала работата на главен счетоводител на голямо учреждение, и сега - в дъжд, студ и жега, да излиза да проси милостиня. Така че, както виждате, има различни „просяци”.
На примитивните аури на много от хората, които просят милостиня, лежи неизтриваемия печат на тежки родови проклятия, наложени на своите палачи и цялото им потомство от хиляди екзекутирани невинни жертви. Да, сред кармично преглежданите от мен просяци са ми попадали и „бивши” палачи и безжалостни маняци-убийци и гнусни семейни тирани и цинични разбойници и майки, погубили своите деца и началници, довели хиляди от своите подчинени до прага на нищетата и много-много други, които - проработвайки най-грубите аспекти на качествата, с наслаждение са се надсмивали се над стотици и хиляди хора, упивалиса се от тяхното безсилие и своята власт, а сега са принудени да просят надянали плачевния облик на "невинно страдащи" старци и старици.
 Гледайки ги може дори да не се засяга много спорната тема "за грехове, извършени в минали въплъщения." Достатъчно е да си припомним, че сред нас все още има милиони от тези "спазващи закона граждани", които в ужасното време на сталинизма, заради освобождаваща се квартира в комуналката, правеха доноси за своите съседи, подиграваха се в училище над "децата на враговете на народа", като пазачи и надзиратели садистично се подиграваха на политическите затворници в трудови лагери и затвори, извършваха несправедливи разправи по съдебен път чрез „тричленки” от съдии, без съд и следствиеслагаха своя подпис под стотици хиляди смъртни присъди, участваха в гнусни оргии и мръсни гуляина правителствени и партийни главатари, ръководеха и оглавяваха мафия и скривалища за крадци, които насаждаха безчовечентормоз” в в бившата съветска армия, и т. н., и т.н.
И ако пиша за всичко това в минало време, „това изобщо не означава, че и сега милиони хора не са активно заети в т.нар. “сектор насилие над личността”, включващ в себе сиидиоти и мъчители от всички видове и степени, като се започне от ревностни и изпълнителни чиновници,корумпирани правителствени структури, главатари на мафията и всевъзможни банди от правителствено до улично ниво и се завърши с организаторите на бандитските „нощни клубове”, скривалища на крадци, в които жестоко биват изтезавани и нагло стъпквани милиони човешки Животи.
В мнозина от тези, които някога са влизали, или днес влизат, в тези репресивни системи за подтискане на личността, собствените им Съдби далеч не винаги се подреждат гладко и безметежно. За всичко в живота трябва да се плаща – както за благодеянията, така и за престъпленията. И затова повечето бивши душегубци и насилници се разплащат сега „за греховете на своята младост” с унизително съществуване в старост и безчовечни страдания, претърпявани от тях в редиците от многомилионната мафия на просяците.
Моля ви, спомнете си и за това, когато - не получавайки от вас нужното подаяние, до преди това кротката и скромна просякиня - направо пред очите ви, внезапно се преобразява и ви изпраща мощен заряд от избрани проклятия и псувни. Не трябва да й се сърдите за това, а трябва само да съжалите в Душата си, че за нейните низши фрагментирани Съзнания много Уроци в Живота са минали незабелязани и неизползвани, давайки възможност в Съдбата на дадената въплътена личност да навлязат още по-тежки страдания.
По време на една моя командировка в Киев обядвах в едно кафене - до моята маса се приближи слаб, от глава до пети изцапан с мръсотия, подрастващ и помоли за пари „за хлебец”. Време за „астраллно разследване” нямах и затова, поглеждайки в непрекъснато шарещите му очи аз отговорих, че пари не мога да му дам, но ако е за нахранване – ще го нахраня.
 Момчетоотначало започна даотказва, като продължаваше да проси „парички”, но виждайки моята непреклонност, неохотно се съгласи.
Аз веднага му купих печено пилешко бутче с картофи, хляб със стафиди, шише “пепси-кола” и го накарах да седна до мен. Похапвайки от пилето, той през цялото време искаше да вземе хляба и колата със себе си. Тогава забелязах през прозореца още няколко възрастни просяци-пияници, нетърпеливо надничащи през вратата на кафенето, в които веднага познах „бизнес-партньорите” на седящото с мен момче. След като така и не ме уговори, едва нахапвайки хлебчето и само леко отпивайки от бутилката, той изскочи на улицата и започна да се оправдава пред възрастните просяци, които периодически го награждаваха с тежки удари зад тила.
Гледайки неговата картина и задълбочавайки се в Кармата на току-що седялото край мен момче аз открих, че в предишните инкарнации на на фрагментираните Съзнания на неговата Душа-аспект има множество факти на преднамерено нанасяне на жестоки наранявания на деца с цел въвличането им в просешкия бизнес, както и на зловещи злодеяния като търговия с роби и  детска проституция.
Ще кажете – ама това дете не е виновно за това, че някога, дълго преди появята си на света, е извършвало някакви престъпления. Запомнете: БОГ НИКОГА НЕ БИВА ПОРУГАН!”означава : невъзможно е да излъжем Бога (Невъзможно е да осмеем или да излъжем Бога, Неговата Църква и Неговите служители. На всеки, в неговото време, Бог ще въздаде по неговите думи и дела.) Нитоедна Съдба не бива незаслужена, колкото и несправедлива и тежка да ни се струва! Фрагментираните личности, някога населявали Душата набезсърдечен главар на просяци, жесток търговец на роби и безжалостен сутеньор, съставляват информационната основа и на дадената въплътила се личност, която - на грубоенергийното ниво на активността на своите фрагментирани Съзнания, носи пълна кармична отговорност за всяко от посочените по-горе злодеяния.
За съжаление, ние сме свикнали да виждаме в децата само невинни  “дяволчета”, не носещи никаква отговорност за много от своите “прокази” и "забавления", резултат от което много често стават преждевременно отнеманите Животи на стотици и хиляди хора, жестоко разбиванитечовешки Съдби и зверски измъчваните животни. Всяко „дете” е преди всичко средство и начин на проявление на много от тези, засега още несъвършени фрагментирани личности, които специално са се проявили във физическата реалност, за да може- посредством дадена, интегрираща във Времето и Пространствоточовешката форма,да получи абсолютно целия набор от качества и индивидуален опит от съществуването на Разума в енерго-информационни системи от подобен тип.
Погледнете на децата от тази неизследвана страна, лишена от лъжливата илюзия за времето, и се постарайте да се държите с тях не като с нищо не разбиращи в Живота и нищо не знаещи създания, а като с равностойни еволюционни партньори, които трябва не само да бъдат учени, учени и учени, но от които и ние – възрастните, можем да се научим на много неща.
Същото се отнася и за често задавания ми въпрос за привидно съществуващата божествена “несправедливост” по отношениена малолетните деца, “преждевременноотишли си от този Живот. Първо, АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, което ни сеСТРУВА “несправедливо” или “лишено от смисъл”, в действителност ВИНАГИ има напълно обосновани причини, чиито корени, поради нашето невежество и духовна слепота, не могат да бъдат познати от абсолютното мнозинство от хората.
Второ, “ЛИЧНИЯТ ЖИВОТна всеки човек, вече чисто по силата на породилатаго ДУХОВНА ПРИЧИНА, просто НЯМА КАРМИЧНАТА ВЪЗМОЖНОСТ да бъде „несправедлив” по отношение на някого от нас или да проявява към нас „отклонение” и „незаслужена” жестокост. Защото, разработвайки - в навечерието на своето проявление на Физическия План, всеки от възможните варианти за развитие, най-активизираните от фрагментираните Съзнания на всяка Душа-аспект, начело с Попечителитеот по-високите еволюционни реалности, отчитат абсолютно всеки възможен обрат на събитията и жизнените обстоятелства именно така, че те, при всеки изход, да се окажат МАКСИМАЛНО ПОЛЕЗНИ за проработката на качествата и за натрупване на еволюционен опит от една или друга група чакрамни личности.
Всяко от множествата съставляващи ни фрагментирани Съзнания НАПЪЛНО ДОБРОВОЛНО И ОСЪЗНАТО приемат всеки път съвместно разработвания от тях „План на физическото въплъщение” и затова на тях предварително са им известни не само конкретните срокове на всяко въплъщение, но също така и най-подробния сценарий (драматургия) на тяхното излизане от физическата реалност. Нищо не знае за това само въплътената личност, която, в противен случай, би могла да реагира НЕАДЕКВАТНО на някои от очакващите я събития.
Например, срещайки се в Астрала с тези, които (в разбирането на хората) са станали „жертви на ядрените бомбардировки над Хирошима и Нагазаки”, аз всеки път се убеждавах в това, че всяка от чакрамните личности, образуващи видимите форми на тези „невинно загинали” хора, е знаела предварително за предстоящите трагични събития. Конкретното време и местоположение на всеки човек в дадената географска точка на Земята, още в процеса на съставянето на неговия индивидуален „План за Въплъщение”, е било включено, въведено в кармичната база на Физическия Постоянен Атом, за даможе - в резултат от непосредственото участие (преживяване) на даденото събитие, едни или други от неговите чакрамни личности да придобият свой собствен опит.
За това КАК е реагирал ВСЕКИот останалите наЗемята милиарди хора, наблюдаващи и оценяващидадената трагедиясамо отстрани, никоя от загиналите в нея жертви не е узнала даже след развъплъщаването си, тъй като за останалите живи това събитие е имало СВОЙ СМИСЪЛ  (например, осъзнаването от тях, в тяхното недалечно бъдеще, на необходимостта от прекратяване налудата надпревара,свързана с ядреното въоръжаване), а за всичкипострадали или загубили в тази трагедия свои близки – СВОЙ индивидуален смисъл. Така че пострадал ли е някой?
Разбира се, аз не засягам МОРАЛНИТЕ И НРАВСТВЕНИ аспекти на даденото събитие, защото на тази тема вече са написани множество книги. Лично аз, дълбоко осъждайки всички, които са спрели своя индивидуален избор на ДАДЕНИЯ вариант за решаване на политическия въпрос, същевременно отлично разбирам, че даже И В ТОЗИ ЖЕСТОК ВАРИАНТ за развитие на конкретната жизнена ситуация, обстоятелствата са били режисирани така, че в максимална степен да се извлече от ставащото ЕВОЛЮЦИОНЕН УРОК за цялото човечество.
 
 

4. ВСИЧКО, КАКВОТО И ДА Е ТО, ВЕЧЕ СЪЩЕСТВУВА И ВИНАГИ Е ЗА БЛАГО!”
Поради това, че лично вие не осъзнавате истинската причина за всички случващи се във вашия живот събития или обстоятелства, колкото и шокиращо или негативно да се възприемат те от вас, тяхната истинска ценност за вас в никаква степен не се намалява. Затова, в колкото по-голяма степен започнете да ДОВЕРЯВАТЕ ВСИЧКО В ЖИВОТА НА СЕБЕ СИ, в толкова по-малка степен ще бъдете подлагани на различни физически и душевни страдания, чиято истинска причина се крие във вашия НЕОСВЕДОМЕН И НЕДОВЕРЧИВ УМ.
Причината за ранната смърт на децата също така се крие в Кармата, подбудила техните фрагментирани Съзнания към физическо проявление и строго регламентираща този индивидуален еволюционен процес. Ако някой от заплануваните и разкрити участъци (кармични канали) на ноовремевата ос нададената личност, в резултат от т.нар. “нещастен случай”, остане нереализиран и незатворенпорадиотсъствие на продуктивно използване на наличната физическа форма, то непроработения докрайфактор на Времетоще създаде, в момента на Смъртта на дадената личност, мощна енерго-информационна кодировка, подбуждаща групата нанезадействаните навреме Съзнания, “да доработят” на Физически План планираните аспекти на Качествата и да “дополучат” своята част от опита. Кажете къде и в какво виждате тук проява на „божествена несправедливост”?
Висшата справедливост все пак се състои в това, че НИТО ЕДНО СЪЗНАНИЕ, ПО НИКАКВИ СУБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ, НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЛИШИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОЛУЧИ СВОЯТА ЧАСТ ОТ ЗНАНИЕТО, НА НИВОТО НА ДАДЕНАТА РЕАЛНОСТ, НЕОБХОДИМО МУ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СВОЕТО ЕВОЛЮЦИОННО РАЗВИТИЕ.
И ако вие не виждате задСмъртта на своето (или чуждо) малолетно чедо нищо, освен самата “Смърт”, катопълно изчезване на любимия ви човек от вашия поток на Живота, егоистично тъгувайки при това не толкова над неговата понататъшна следсмъртна Съдба, колкото над СОБСТВЕНАТА СИ ЗАГУБА, то аз във всяка човешка (в това число и детска) Смъртпреди всичко виждам изключителната възможност - за множеството финоматериални личности, съставляващи дадения ВИДИМ човек, на базата на току-що получените знания и опит от физическата реалност, активно да продължат в други Светове търсенето на собствения си път за самоусъвършенстване и развитие.
Разбира се и дадения въпрос има своите многобройни нюанси, които са разгледани много подробно от нас в книгата „Въплъщение на Душата”. В частност, може да попитате: „Когато детето умира скоропостижно от тежка болест на възраст 2-3 дни, то з акакъв житейски опит, или качества, може да става дума в дадения случай?”
Аз вече отбелязах, че за възможността за въплъщаване на Космическите Съзнания от цивилизацията на „Светлия пръстен” в условията на астрално-физическите реалности на Земята от Учителите и Творците на земния вариант на човечеството, в своето време, са били разработени и генетично синтезирани ВИСОКОМОДУЛНИ АСТРАЛНО-ФИЗИЧЕСКИ ФОРМИ, позволяващи да приемат и провеждат през всички конфигурации на своите функционални системи на вибрации с много високи честоти нещо, на което са били съвършено неспособни формите, оцелели след последния „всемирен потоп” (вж. книгата “Космическатаеволюция на човечеството”).
Щом групата от фрагментирани Съзнания от цивилизацията наТъмния Пръстен”, по едни или други причини, се опитва да се въплъти във физическата обвивка на ембриона, образуван от групата на Звездно-Родените фрагментирани Съзнания (няма значение дали от страна на майката или бащата на бъдещото дете), то автоматически сработва т.нар. “чакрамен тест”, определящ на кое от вибрационно-функционалннитенива на дадената система (на физическия организъм) има несъответствие с изначално заложените в нея от Учителите енерго-информационни кодировки (със специфичните параметри на дапазоноите на вибрации на всеки орган, или система, на Звездно-Родения).
Даденото несъответствие веднага води до възникване, около източника на образувалата се енергийна деструкция, на множество вихрови астралниями и изкривявания, не позволяващи на дадената система (или орган) да функционира нормално на Физически План. Резултат от подобно НЕСАНКЦИОНИРАНО въплъщениесе раждане ФИЗИЧЕСКИ непълноценно същество, чийто организъм, в една или друга степен, е чисто ФИЗИЧЕСКИ неспособен да поддържа активност (жизнена дейност) и самореализация, В ДАДЕНИЯ АСТРАЛНО-ФИЗИЧЕСКИ ПРОВОДНИК,на група фрагментирани Съзнания с подобни НИСКОКАЧЕСТВЕНИ характеристики.
В зависимост от това в каква степен груповите качества на фрагментираните Съзнанияна всяка от въплъщаващите се Души-аспектисе разминават с КОДОВЕТЕ, внедрени в ДНК-тона Звездно-Родения, всякоот подобните несанкционирани (забранени) въплъщениящепритежава, в една или друга степен, чисто физическаоцеляемост. Смърт (развъплъщение) във всеки от подобните случаи може да стане както веднага след раждането, така и след няколко месеца, или даже години, след достатъчно болезнено съществуване.
Ако еволюционното развитие на Съзнанията, въплъщаващи се в синтезираното тяло, позволява НА НИВОТО НА МУЛАДХАРА И СВАДХИСТХАНАда се създаватнай-високите за дадените центрове вибрации, то организмът на такъв човек ще може достатъчно ппродължително време да поддържа неговото физическо съществуване само за сметка на принудителната блокировка на манипурната част от кармичните канали (самоотстраняване на УМА от всички процеси на високомисловна активност). Това означава, че такъв “човек” (идиот) никога няма да може да влияе върху останалата маса хора с енергиите на своите манипурно-чакрамни личности.
Обръщам Ви особено внимание на това по НИКАКЪВ НАЧИН да не се отнасяте превзето или подозрително към всички проявления на подобно несанкционирано въплъщение, защото в повечето случаи подобна крачка прави тази група фрагментирани Съзнания, които вече не ги устройват енерго-информационните ограничения на нискоорганизираните реалности от техния собствен вибрационен диапазон и те се опитват - посредством въплъщаване в астрално-физическите проводници, създадени от Звездно-родените Съзнания, да преминат на друго, по-високо ниво на Космическо Съществуване. Но да се направи това, подминавайки ЗАКОНА, не е така просто.
В астрологията е прието да се смята, че т.нар. „формула на Душата” (вж. “Душа и карма”, Астрогор, СКРИН, М.,1997) твърдо и устойчиво се формира в деня и часа на появата на детето на света и остава като негово неизменно енергийно клише за цял Живот. Това не е съвсем така. Съществуват не по-малко от 6-7 внимателно ПЛАНИРАНИ от Съзнанието Души-аспекти, варианти за развитие на Съдбата на всеки от нас, въплътените на Физически План личности, които се осъществяват не само в зависимост от качеството на ежеминутно вземаните от нас решения, но и в зависимост от нивото на развитие на внедрените в нашия астросом при раждането (и настойчиво внедрявани впоследствие!) фрагментирани Съзнания на нашите най-близки роднини.
Измествайки се към един или друг от нашите седем планирани кармични канала, ние - в своето съвкупно Съзнание, изместваме фокуса на своето вътрешно внимание към изпълнението на една или друга задача на даденото въплъщение. Вариантите на нашата Съдба, с които разполагаме, ни предоставят съответните възможности и способности, които ние придобиваме или губим, в зависимост от качествената реализация на нашата свобода на избора: от задача-минимум до задача-максимум.
В първия случай, постоянно пропускайки възможността за висококачествена самореализация, ние получаваме това, което е прието да се нарича „удари на Съдбата” (неблагоприятни за личността жизнени, социални и битови обстоятелства, болести и страдания, неуспехи и разочарования), а във втория случай, намирайки в себе си убедителни аргументида не се поддаваме на настойчивото нискочестотно влияние на муладхарните личности, ние ориентираме своето съвкупно Съзнание по направление на ноовремевата ос на оптималното развитие, влагайки всички свои сили, помисли и вътрешна енергия в изпълнението на задачата-максимум за даденото въплъщение.
В процеса навземането от нас на всяко от решенията, ние сме свободни или да отстъпваме на всички действащи ни негативни влияния, при това все повече потопявайки се в рутинната проработка на своите низши центрове, или, постъпвайки ВЪПРЕКИ грубите и егоистични желания на своята въплътена личност, всеки път да вземаме НАЙ-АЛТРУИСТИЧНИТЕ от всички възможни варианти решения, откриващи за нашите висши фрагментирани Същности свободен достъп до фокуса за реализация на нашето съвкупно Съзнание.
Трябва да кажем, че в течение на целия си земен Живот човек реализира ВСИЧКИот заплануваните канали насвоята Съдба: всеки от неизползваните в Живота варианти се реализира чрез посредничеството на съня, използвайки за това архетипите, общохарактерни както за физическата реалност, така и за низшите светове на Астрала. Така например, на сън можете да влезете в тесни взаимоотношения както с вече познати ви хора, така и с непознати, с които вие непременно бихте се срещнали в своя Живот, ако в този момент бихте направили качествено друг избор.
Видимата и познаваема форма на всяка срещана от вас в съня ви личност служи за всяко от вашите фрагментирани Съзнания само като условнавръзкакъм някакви конкретни физически параметри, предоставяйки им също такава реална възможност за качествена самореализация, както и привичното за нас физическо съществуване. Всеки външен вид или форма, с които се сблъскваме насън, служи като своеобразен тест за асоциативната реакция на тази от нашите чакрамни личности, която в нашия „сън” проработва едно или друго от своите еволюционни качества. Интензивността и степента на усвояване на тези вибрации непременно ще се отрази и на качеството на нашите „собствени” решения, в които, посредством съвкупното Съзнание, дадената чакрамна личност ще взема непосредствено участие.
Всеки от нашите „сънища”, както и нашия „Живот”, нито за секунда не се прекратява; по време на привичния за мнозинството хора „нощен сън” ние само периодически се вклиняваме, с активната част на своя мозък, в едни или други фрагменти (нива) проектирани в нашето подсъзнание „видеофилми” и тогава, след събуждането си, казваме, че сме „видели сън”. Ако останалите, от заплануваните за вас, варианти на Съдбата се осъществяват на по-високи вибрационни нива, докато вие - съгласно задачата-максимум, сте принудени да"протакате" времето с достатъчно обикновен начин на Живот, то вие рядко ще виждате и осъзнавате своите сънища, тъй като нивата на активност на вашата физическа памет и нивата, на които осъществяват своята активност вашите фрагментирани Съзнания, много силно се отличават по своите параметри и по време на бързото възвратно приплъзване по времевата ос презтози “праг на паметтавие веднага забравяте всичко и не можете да си спомните своя сън.
Ние вече обяснявахме, че Пространството около всеки от нас качествено се оструктурира от нашето поле на Времето, което привлича към себе си или „позитивни” или „негативмни” обстоятелства, в зависимост от нивото на развитие и способностите на съвкупното Съзнание на въплътената личност, съществуваща и развиваща се в него. ВСИЧКИ способности и възможности  на всеки човек зависят, главно, от постигнатото в предишните инкарнации на неговата Душа-аспект ниво на еволюционно развитие, от качеството на тези вибрации и енергии, с които фрагментираните Съзнания на всеки от нас подхранват окръжаващото ни Пространство.
Постигането на още по-големи духовни възможности и получаването на по-съвършени екстрасензорни способности е възможно само при условие наличие в Съзнанието на човека на непреодолим стремеж към безгранично служене на Това Голямо, с максимално самоотдаване и готовност за самопожертвувание. Само тогава, по разтворилия се канал на Сърцето, към човека ще „слязат” висшите духовни Енергии и съкровени Знания.
Още щом съвкупното Съзнание на човека премине допустимите за висококачествените измерения параметри и норми на излъчване, то веднага преминава към нивата на съществуване в по-ниски измерения, а значи – и жизнените обстоятелства, автоматически образуващи се около такъв човек, ще се състоят от по-груби енергии.
Съзнанията на хората, привикнали към постоянен компромис със своята Съвест и осъзнато избрали път на развитие по негативните програми на Антисвета, със своите деструктивни излъчвания постепенно се сливат с т.нар. „вселенско поле на Хаоса”, където Съзнанията на техните чакрамни личности биват напълно отрязани от енергиите на Висшите Планове. Единствената възможност за еволюционен растеж за такива развъплътени личности се явява поредица от по-продуктивни въплъщения с по-качествена индивидуална работа в състава на специално подбрана за това биологична структура на СЪВКУПНОТО Съзнание на въплътената личност.
 

(следва)

 

Създадено: 22/09/2012 : 02:23
Обновено : 22/09/2012 : 02:26
Категория : Чакрамните личности
Страницата е посетена 3937 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^