Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 695 всичко

 2 посетители онлайн

Чакрамните личности - Чакрамните личности 3
и структурата на неговата двустранна връзка
с чакрамните личности
 
За всяка въплътена личност (“човек”) съществува само свой, абсолютно персонален вихров биоенергиен поток (“ноовремеви фактор”), който, събирайки се в единно, структурирано от информацията насочено снопчеенергия, образува въввсяка точка на проявление нададената личност в Пространство-Времето нещо, по конфигурация и форма напомнящо спираловидна Галактика или лекоудължен, изопнат по височина,градински охлюв. Понякога цялата тази енергоинформационна конструкция се изтегля в ТОР, по форма напомнящ непрекъснатовъртящ се вихър от типа “торнадо”, свидетелстващ за това, че в дадения момент в жизненото творчество на въплътената личност активно са задействани повечето от дванадесетте нейни психологически центрове.
В спокойно (уравновесено) състояние външната част от това непрекъснато движещо се в Пространството и Времето енергоинформационно образувание(там, където обикновено се появяваглавата наохлюва), се нарича първа нула на първия ноовремеви фактор, който съответства напървите моменти на поява на новородения човек във физическияСвят.
С помощта надълбока Медитация на първия ноовремеви фактор (чрез въображаемо поместване на самия себе си въввътреутробнотоси състояние с последващото си “ражданена бял свят), можете да получите всевъзможна персонална информация за микробиологическото си и молекулярно ниво, като например: динамика на кодирането и сдвояването от хромозомата на конкретната личност; работата на системата за формиране на ДНК при дадения човек; въпроси за генетичната мутация и космическата селекция на различните видове Разум в хуманоиднатаклонка на развитие и т.н.
В течение на целия Живот на човека, с оглед реализация на изначално заложените в нея кармически програми, цялата тази времеваенерго-информационна структура, геометрически и динамически,намалява обратно на часовниковата стрелка  и така до тогава, докато не се стигне до второ "нулево състояние" - момента на т.нар. “следсмъртен Преход”. След Смъртта, напомняме, се извършва постепенно разпадане на тозифиноматериален "двойник" на човека на множество личностни Съзнания с различно ниво на развитие, с отделяне в соответстващите реалностина Астрала на огромно количествоЕнергия.
С натрупването на жизнен опит, от момента на своята поява на света и до самата си Смърт, човек - с помощта на фрагментираните Съзнания на своите развъплътени чакрамни личности, постоянно създава и трансформира в различни типове реалности своя “персонална” и строго индивидуална пространствено-информационна конструкция, като че ли постоянно "нанизвайки" я на някакъвенергиенскелет ("личностна времева ос").
Това говори за това, чевсеки от нас - при наличие, естественно, на съответнитееволюционни предпоставки, чрез активизираните Съзнания на своите чакрамни личности, може напълно осъзнато да получава информацияза въздействието на собствените си Мисли и чувствавърху реалноститеот други измерения. Затова е нужно само да се научим в дълбоки Медитации дапреминаваме на нивото на активизация на Съзнанията наедна или друга от своите чакрамни личности и така не само да получаваме положителнавръзка с цялата Вселена, но и да имаме достъп до информацията, натрупана отвсяка от Душите-аспекти в другите й въплъщения.
Способността за пространствено-времево преместванепривсеки човек зависи, на първо място, от мобилността навсеки от неговитефиноматериални "двойници" по отношениена основната времева ос навъплътената личност. Това означава, чеколкото по-малко всевъзможни ментални рамки, негативни кодировки и лъжливо-измислени ограничения се съдържат в Съзнанието навъплътената личност, толкова по-лесно и простое за нея съзнателно да излиза във всяка от точките на своето поле на Времето.
Съзнанията на всичкифиноматериални чакрамни личности, образуващи в Пространство-Времето на Земята Души-аспекти на всички - както на живеещите днес, така и на вече „отдавна” умрелите хора, съставляват единнното Колективно Поле Съзнаниена земното човечествоНоосферата на Земята. Всички вихровиенергоинформационни оси на Съзнанията на чакрамните личности, запълващи (образуващи факторните оси на Душата-аспект на всеки човек), заедно с кодираната в тях информация със съответстното качествено ниво, се проектират на реалността на Ноосферата на Земята.
Товахиперпространственоенергоинформационно образувание ние наричаме “втори ноовремеви фактор”, който също има собствена времева ос, съставена (образувана) от времевите оси на всички, живеещи на Физическия План на Земята, хора.
Вторият ноовремеви фактор също може да се използва в Медитация с цел търсене на отговори на глобални въпроси за развитието на човечеството, такива като пътищата за разоръжаване и отслабване на надпреварата във въоръжаването, установяването на мир и съгласие между отделните хора, нации и народи, за по-дълбоко разбиране на социалните, политически, национални и религиозни въпроси.Цялото това Знание ВЕЧЕ го има в Ноосферата на нашата планета, тъй като съответния опит е бил вече някога проработен от предишните варианти на човечеството, развивали се преди нас и оставили нетленни следи от своята интелектуално-емоционална дейност като безбройно множество от енергоинформационни кодове.
Структурата на Пространството на реалностиите накоято и да еизмерност съставлява единно Поле на Времето с редица- кактовече известни (например, биологическо, психическо, електрическо, гравитационно и други, както свръхсилни, така и свръхслаби полета на атома и ядрени частици), така и все още неизвестни на човечеството компоненти. Дванадесетканалната система от чакри, явяваща се главнаенерго-информационна съставляваща на т.нар. “поле на Времетона всяка въплътена личност, представлява ДВЕ веретенообразни “спирали”, изопнати паралелно една на другапокрай оста на симетрия на човешкото тяло.
Ще отбележим, че приблизително по същия “двуспирален принцип се образуват и дванадесетте т.нар. “хиперпространствени тунели” в екстремалните точки на нашата планета (тези “зониса равномерно разположени на разстояние 72 градуса дължина с центрове, които имат координати 32 градуса северна или южна ширина), предоставящи за отделните индивиди възможност за активен Контакт с екзистенцията на Разума на реалностите отдруги измерения, чак до съзнателен преход в принципно нови форми и условия на съществуване (при коетовсяка от тези 12-ти активизирани “зони на реалносттана всяка от “спиралитесе привличат къмедин или друг тип Светове).
Полето на Времето на всеки човек е крайно индивидуално, тъй като то се структурирас информацията, постъпваща в него от съответните качествени нива на Единната Реалност чрез посредничествона най-активизираните в човека Съзнания нанеговите чакрамни личности. Всеки компонент от Полето на Времето (например, фрагментирано Съзнание или отделна чакрамна личност) изразява себе си чрез напълно конкретни и определени, тоест свойствени само за него, качества (Мисли, желания, подбуди), явяващи сеедни или други специфични проявления наЕнергиите от дадения тип реалност.
При формиране на СЪВКУПНОТО Съзнание на въплъщаващата се на Физическия План личност (т.е. свободно обединеното МНОЖЕСТВО отфиноматериални личности, свързани с ОБЩОТО Поле на Времето с конкретна биоенергийна обвивка с кодирана на нея информация - Кармата) се извършва поетапно (с все по-голямата активизация) изместване на Съзнанието навсяка отбъдещите чакрамни личности с нейната малка индивидуална ос, пронизваща нейната собственафиноматериална реалност и постепенната й преориентация (ментално-астралнопригаждане”) на множество ноовремеви факториот отново сформираната физическа личност. След физическото “ражданесе извършва поетапна стабилизация в Полето на Времето на човека на всичкинегови полеви обвивки и тяхната понататъшна КАЧЕСТВЕНА интеграция в течение на целия период от пребиваването на дадената личност на Физическия План.
Всяка въплътена личност (т.е. “ЧОВЕК”), на всяко от ниватана Финия План, представлява “стояща вълнана полето на Времето, в което тя, в постоянно взаимодействие с другитеенергоинформационни полета, непрекъснато се движи, циклично пораждайки в Пространство-Времето специфично кодиранаенергия, притежаващапо-голяма или по-малка степен) тези свойства, които притежава и цялото поле на Времето на дадената личност.
 Още веднъж повтаряме: Полето на Времето на всяка въплътена на Физическия План личност се образува от двуспирална чакрамна конструкция, пространствено разположенапокрай осите навъртене (осите на симетрия) образуващи нейнатаЕнергия.
Когато ние, в дадения случай, прилагаме думата “спирала”, В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТтова съвсем не съответства на Истината в нашето традиционно разбиране, защотов цялата многоизмерност на Пространство-Времето е просто невъзможно да се отдели поне нещо строго определено по форма и конкретно по своя смисъл (съдържание). Потоците отенергия с различно качество (плътност) са дотолкова витиевато переплетени в причудливи, непрекъснато изменящи се форми, взаимопроницаеми конфигурации и конструкции, чезапочвайки от 4-5 измерности, е просто невъзможно да се вложат всички тези взаимовръзки и взаимодействия в някакво достъпноза твърде конкретизиранатапредстава на хората понятие.
И ето, на нас ни се налага, нагаждайки се и приспособявайки се къмстрогите символични ограничения на физическия План, да подбираме от достъпните ви понятия и символипоне нещо, което поне отдалечено да седоближава до действителната реалност на описваното от насниво. По отношение наразкриването и поясняването на взаимовръзките между фрагментираните чакрамни същности тази задача се усложняваоще повечеи стига до неизпълнима степен,защотовсяко от двенадесетте фрагментирани Съзнания наедин чакрамен център ВИНАГИсе намира (пребивава) в своята собствена реалност, значително отличаваща се от останалите типове по много енергоинформационни параметри и свойства.
И ако най-крайните по качество Съзнания (първотонай-“примитивно”, двенадесетото – най-проработено и приближено къметалоназа даденотониво на реалността) на ЕДИН чакрамен център, самореализирайки се в условията на Физическия План чрез една и същавъплътена личност, могат даже да не подозират(!) завзаимното си съществуване, то какво тогава да говоримза Съзнанията, чиито реалности се отличаватс две, три или ощеповече енергоинформационни нива?
Но, при все това, по съвършено непостижим за вас начин, между всички тях съществуват много тесни качествени взаимовръзки и паралели, определящи и направляващи тяхнотоеволюционно развитие. Това се отнася особено до същностите, кармически съставляваща и непрекъснато формиращаенергоинформационнатаоснова на “двуспиралната” чакрамна конструкция наедна Душа-аналог.
Структурата на пространственно-времевите отношения между фрагментираните Съзнания на чакрамните личности се определя от тяхното положение на “спиралата” и от степента на качествената (вибрационна) идентичност на техните индивидуални енергоинформационни оси. Доколкото тези оси се пресичат една с друга на съответстващите им по качествонива наФиния План, то и идентичните - по структурата на Пространството, натези нива могат взаимно да проникватедно в друго. При това, както вече казахме, се разкриват (активизират) чакрамните канали за връзка между многобройните Съзнания навъплътените личности с идентичните им по качествофиноматериални реалности.
При това тезиеволюционни взаимовръзки най-изразително и тясно се проявяват НЕ между фрагментираните Съзнания на съседни чакри (например, между Муладхара и Свадхистхана), а през един център: между Муладхара и Манипура, Манипура и Вишудха, Вишудха и Сахасрара, Сахасрара и Рааклима, Рааклима и Сваагали. Именно така се формират факторните оси на ВЪЗХОДЯЩАТА спирала навсяка Душа-аналог, отразяващи, в различните типове Единна Реалност, проявлението наедин от аспектите на Чистите Космически Качества, който ние определяме катоВОЛЯ НА РАЗУМА”.
Една от моите читателки, руската писателка Наталия Глазкова, написаланяколко много занимателни и интересни, според мен, книги по езотерика и уфология, ми подари една от последните си книги - “Шифрите на космическите знаци в огледалото набъдещето”, в която по-своему интересно и обосновано, се интерпретира Идеята за предстоящото Духовно Преображение на Земята и цялото човечество. На една от страниците аз открих изображение на пиктограма, появивила се на полетата близо доместността Бърлина 17 юни 1996 година. Ведната дойде информация, че така Учителите начовечеството са искали да демонстрират на земляните схемата на разположение и работата на всички потенциални психодуховни центрове на Човека.
Итака, още веднъж ще демонстрираме тазиверига от взаимовръзки по ВЪЗХОДЯЩАТА спирала наКАЧЕСТВОТО НА ВОЛЯТА:
Муладхара → Манипура → Вишудха → Сахасрара → Рааклима → Сваагали → Централната Падма на Индивидуалния Космически Дух.
При това много важное да знаеми ясно да разбираме, что всяко отпо-ниските фрагментирани Съзнания настоящия по-долу център, е курирано и насочвано към съотвестващото му по ниво (но КАЧЕСТВЕНО значително по-проработено и развито!) от Съзнание отнамиращия се по-горе (на дадената спирала!) център.
Например, Съзнаниятаот първото и второто (от 12-те) нива на Муладхараса курирани и насочвани в своето развитие само от чакрамните личности от първото и второто нива на Манипура. Забележете, че нито свадхистханните, нито анахатните личности могат НАПРАВО да взаимодействат с някоя от муладхарните личности на дадената Душа-аспект, защото те пребиваватв съвършено различни енергоинформационни потоци (“спирали”), представляващи съвършено различни аспекти на Чистите Космически Качества.
По същия начинвърху развитието навсяка от 12-те манипурни личности влияят САМО напо-развитите Съзнания от съответстващитенива на Вишудха, степента на реализация и проявление на които, на свой ред, в огромна степен зависи от творческата активност на сахасрарните личности. Всички чакрамни взаимовръзки се активизират по вече известния ви принцип: “АКО УЧЕНИКЪТ Е ГОТОВ, ГОТОВ Е И УЧИТЕЛЯТ”.
Например, ако в човека, в резултат от предишните инкарнации на неговата Душа-аспект, вече в достатъчна степен са проработени (активизирани) кармичните каналина първото и второто нива на Съзнание на Манипура (товаозначава, че Съзнанието напървото и второто нивана Вишудхавече саизпълнили своята обучаваща програма), то излъчваните от тях кармични импулси подбуждат към разтварянето на третото и четвъртото нива на 12-те канала на Вишудха.
Посредством тези канали постепенно се извършва повишаване на качеството на Съзнание от третото и четвъртотонива на Манипура, което, достигайки необходимата чистота на Качеството, отновоще провокираразтваряне на кармичните канали отпето и шесто нива на Вишудха, и така нататък, докато по целия диапазон от вибрации на Манипура-чакрата не бъде достигнато еталонно качество.
На свой ред, поредната активизация на Съзнанията на вишуддховитениваще предизвика (по вече познатия ви принцип) постепенно пробуждане на 12-каналната система на Сахасрара-чакра, Учителите на която, в строго съответствие с честотата на постъпващите къмтях импулси, също активно ще се включат в обучението на вишудховите фрагментировани Съзнания. Тази работа не се прекратява нито за миг, продълавайки не само по време на активното бодърстване, но също и по време на съня на въплътената личност. Откъсите от сънища, които ви се еотдало да запомните, - това е част от процеса на обучение на различните фрагментирани Съзнанияна вашата Душа, проявена на достъпните за вашата физическа (мозъчна) памет нанивата на активностна вашето съвкупно Съзнание.
Но често става така, чевсе още недостатъчно позналите себе си (проработени) чакрамни Съзнания, образуващинай-долнатаот 12-те чакри - Муладхара, увличаниот потребността отнай-бърза реализация нанай-грубитеенергии на “тялото на желанията”, със своята мощна и непресъхваща неизчерпаема енергийна активност предизвикват към работа на това качествено ниво и някои от низшите фрагментирани Съознания на Манипура, постепенно подчинявайкитяхната работа (проработката на низшите вибрации на Лъча на Качеството “Воля”) в услуга на своите примитивни желания и честолюбиви тенденции.
Обикновено този процесзавършва с това, че във физическия организъмна човека, на нивото на долната част накорема, се образува мощен енергиен вихър, всмукваща в себеси не само цялатаенергия на физическия организъм, но също така и удържащ съвкупното Съзнание на човека в поток на непрекъснато нарастващи страсти и деструктивниенергии, които много бързо могат да доведат човека до прага на деградацията.
Същото може да се каже и за хората, чиито свадхистханни личности, в предишните инкарнации на дадената Душа-аспект,също са имали недостатъчно възможности за проработка на своите грубиенергии. Въввсяка отследващите, въплъщавани от Душата личности, те се всички сили се опитват даобърнат нейнотосъсредоточено внимание върху активизацията и реализацията на своите чувствено-сексуални интереси. Постоянното увеличаване наенергообмена в тази чакраводи до това, че Съзнанието на човека вече просто няма дае в съостояниемного бързо даугаси възбудената в неговия организъм сексуална и чувствена активност.
В такива случаи човекътсъщо така често става безволно и послушно оръдие на непроработените свадхистханни личности в техния постоянен стремеж към достигане на всепо-нови, остри и оригиналниеротични наслаждения и чувственипривидения. Клетките на такъв организъм постепенно се превръщат в непреклонниизнудвачи за нови удоволствия и бързорастящи потребности, а СЪВКУПНОТО Съзнание на такъв човек вече престава да изпълнява ролята на "надстройка", използваща биопроцесите на своя организъмзаеволюционното придвижванекъмпо-високите нива.
Сега, доколкото ние вече смезасегнали влиянието на свадхистханните личности, ще преминем къмразглеждане на взаимовръзките между чакрамните Съзнания, чиито реалности существуват в НИЗХОДЯЩИЯенергоинформационен поток на един от аспектите на Чистите Космически Качества, наричан от нас “БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ-МЪДРОСТ”. Тези взаимовръзки между ВисшияАз” и въплътената личност се разпространяват по друга НИЗХОДЯЩА спирала в следната последователност: ЕЙЯА Þ УЛУУГУМА Þ ААНИ Þ Аджна Þ Анахата Þ Свадхистхана.
Отново подчертавамемного важното,заразбирането нацелия процес на ОСЪЗНАТО повишаване на вашия духовенрастеж, обстоятелство: енергиите и кармичните канали на Анахата могат да се обогатяват и разкриватсамо за сметка на постепенното разтваряне на каналите на Свадхистхана, трансмутиращинай-грубите енергии на низшите качества на Любов-Мъдрост на по-високите нива на Анахата-чакра.
ЗАПОМНЕТЕ: НИТОЕНЕРГИИТЕ НА МУЛАДХАРА, НИТОЕНЕРГИИТЕ НА МАНИПУРА МОГАТ ДА ВЗЕМАТ НЕПОСРЕДСТВЕНО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСА НАРАЗТВАРЯНЕТО НА АНАХАТА!
Заото фрагментираните Съзнания, съставляващи дадените центрове на спиралата “Воля Разум”, имат напълно различна форма на развитие и съвършено другаеволюционна задача, отколкото имат Същностите, образуващичрез себе си низходящата спирала на “Божествената Любовъдрост”. Разберете, четова са два напълно различни типа Божествено Битие, две клонки наЕволюцията на Разума, които, доброволно обединявайки сезаедно, образуват в Човека (и чрез Човека) третаеволюционнаклонка - ХУМАНОИДНА, хармонично съчетаваща в себе си крайния стадий!) всичкинай-добри качества на първите две направления.
Няма да е голяма тайна,ако кажем, чеза образуването на факторните оси навъзходящата спирала от Творците на човечеството са били активно задействани Съзнания с различно ниво на развитие, представляващи цивилизациите на “ТъмнияПръстен”, докато за формирането на факторните оси на низходящата спирала са били привлечени доброволци от “СветлияПръстен”. Този “организационен” момент в опитите за създаване на богове-Творци от саморазвиващия се вид HOMO SAPIENS (“човек разумен”), в специфична и свойственаза хората формае отразен във всички религиозни концепции катовътрешна борба в човека на силите натъмнината и Светлината”.
Изразявайки се с общоприети понятия, качествата, проработвани чрез “човека” от чакрамните Съзнания наСветлия Пръстен, традиционно се отнасят към “Божественото влияние”, докатоеволюционната работа на фрагментираните Съзнания наТъмния Пръстенбезразборно и безусловно се отнася към “дяволските изкушения”. Катовинаги, човешкото невежество, самовъзнесено в ранг “истина” и отсъствието наразбиране на цялатадълбинна същност наееволюционните процеси на развитието на Разума, са изкривили до абсурд истинското значение (и предназначение) на всички съставляващи човека сили и тенденции.
Всяка от огромното множество наши “вътрешни” енергоинформационни съоставляващи е призвана до максимална степен да развие в нас свойственитесамо за нея типовеенергия (еволюционни качества), които, хармонично преплитайки се (комплектовайки се) с противоположните типовеенергии, ще могат давъзнесат Съзнанието на най-висшите духовнинива, коитохората определят като “Божествени”. Без изискваното или подобаващото нужно и непрекъснато развитие на ВСИЧКИ типове фрагментирани Съзнания на двете “спирали на Познанието”, образуващиеволюционната основа на всяка Душа-аспект, нито един човек няма да е в състояние дапрояви пред света своятанай-висша Божествена Природа.
Осъзнато развивайки себе си в посока разкриване насамо някакви свои качества, изцяло или частично пренебрегвайкиподробната проработка на другите свои аспекти, човекът (Душата-аспект) неминуемо обрича себе си на всевъзможниизкривявания, които могат дасе отразят на неговото индивидуално еволюционно развитие само по отрицателенначин. Колкото по-хармонично и уравновесено са развити в човека двете разнокачествени части на неговиявътрешен “баланс”, толковапо-лесно и бързо вървивъзхода на неговата Душа-аспект по еволюционнитенива на собствените си “спирали”, с всяка нова “витка” активизирайки в себе си все по-високоразвитите части на своя ВисшАз”.
При постоянно, целеустремено и дълбоко осъзнато желаниена човека за общуване със своите Висши чакрамни Съзнания и устойчива жажда за самоусъвършенстване, отделни чакрамни личности на НАДдиафрагмените центровесъщо постепенно започват да проявяват повишена активност в Полето на Времето на човека, което му позволява, даже за времето на едно въплъщениена неговата Душаи-аспект, да преуспее силно в индивидуалнатаси Еволюция.
Постоянното и неослабващо разотъждествяване на себе си с произволно проявяваните във всеки от нас нискокачествени желания, емоции и Мисли, позволява на човека постепенно да преминекъм осъзнато взаимодействие с по-високите чакрамни нива на своето съвкупно Съзнание и дава възможност да се преработва огромно количество високочестотна информация, преустройвайки с товацелия му мироглед и повишавайки неговата духовност.
Човек, овладявайкивисококачественото Знание, чрез посредничеството на активизиранитеот него чакрамни личностиот НАДдиафрагмените центрове, започва интензивно да излъчва в реалността наФиния Святсамо вибрации с високопозитивно качество, което дава наповечето от неговите ПОДдиафрагмени фрагментирани Съзнания възможност- следотнемането на възможносттана физическия проводник,да получи "параф" за по-висококачествените нива на Реалността.
За огромно съжаление, повечето въплъщаващи се сега хора живеят на тази планета даже не подозирайки за наличието привсеки от тяхна возможност за ОСЪЗНАТА двустраннавръзка с всяко от нивата на Финия План, на който те ежесекундно въздействат с енергетиката на своите постъпки, Мисли и чувства. Всички те живеят в тозиСвятзасега ощена сляпо, явявайки се истинската причина за много деструктивнипертурбациина Финия Свят, които веднага, използвайки пътищата на най-малкото съпротивление, се отразяват негативно в техния собственЖивотпод формата на многобройни драматичниепизоди, стресови ситуации, проблеми и страдания.
Всякакви проявления на нашия физически Живот, КАТО ЧЕ ЛИ съставляващиза нас “самата негова същност”, служат само като СРЕДСТВО (материално-чувствен фон) задетайлна проработка (качествена реализация) на „разпореждащите се” във всеки от нас фрагментирани Съзнания, принадлежащи на една или другаеволюционниклонки. В някакви моменти от времето ние сме склонни дабъдем послушно оръдие в ръцете на една сила, представляващиЕДНИ специфични аспекти на Чистите Космически Качества, в друго времеизведнъж обръщамецялото си внимание КАТО ЧЕ ЛИ на съвършено “противоположната” страна на своето съществуване, не винаги разбирайки, че във всеки от тези случаиние самозапълваме в себе си празнините, образували се в резултат от нашето предишноедностранно развитие.
Въввръзка с това, сегабихме могли достатъчно дълго да полемизираме над темата за проявяващата се в нас “греховност” и “святост”, но аз с удоволствие ще оставятази възможност,за да можете вие детайлно да я проработите -или самостоятелно, или в своите групи. И още ще добавя, в качеството на “лакомство”, темата,за моето отношение към която, изглежда, най-често се интересуват в своите писмамоите читатели. Това е “вечният” и “животрептящ” въпрос заХРАНАТА.
Нашето отношение към храната, като и всичко останало, в най-голяма степен е свързано с проработката в нас на едни или други аспекти на качествата. Нашият ум (низшите фрагментирани Съзнания от ВЪЗХОДЯЩАТА “спирала”) на протеяжениестотици хиляди години есъздал за себе сибезбройно множество мислими и немислимивръзки, вкопчвайки сев които той има възможност да проявява такива от своите ВОЛЕВИ качества като целеустременост, настойчивост, упорство, твърдост на таубеждения и вътрешна непоколебимост (основатана консерватизма), непримиримост (базата на критицизма), самоувереност и самонадеяност (“стълбовете на егоизма) и т.н.
Когато човек в своето развитиестигне до нивото на осъзнаване на необходимостта отразкриване в себе си на някакви духовни качества, то тойзапова да търси техните видими проявления вътре в себе си и при това преди всичко прибягва до помощта на своя ум. Изработените стереотипи на ума (низшите фрагментирани Съзнания, напълно незаинтересовани от това човек да превключи своето внимание към ИСТИНСКИ духовната страна на своя Живот, лишавайки ги с това от възможността активно да се реализират) веднага му подсказват традиционна уловка: откажи се от нещо, от което НЕ ИСКАТда се откажат останалите хора, и тогава ВСИЧКИ ТЕ ЩЕ ТЕ СМЯТАТ ЗА “ДУХОВЕН”.
Човешкото невежество, винаги готово да подхване и укрепи човека в ТАКОВАнеговолъжливо самомнение, веднага идва на помощ: виждайки, че обкръжаващите, наблюдавайки и приспособявайки към себе си неговияизмислен аскетизъм, започват с повишено уважение и почитание да се отнасят към него, човекът започва действителнода чувства себе сиПО- “ДУХОВЕН”, ПО-ИЗВИСЕН”, ПО-“АВТОРИТЕТЕН” И “СЪЗНАТЕЛЕН от всички останали. И за многохора не е толкова важно от какво той СЪЗНАТЕЛНО и категорично се е отказал: от храна (вода, животинска храна), от жениъже), от обществото, от нормалните условия за живот, от общуване и т.н. - хорската мълва е винаги готова да превъзнася най-ярките отсебеподобните си, чисто манипурни, проявления на човешкия характер, чак до автоматично зачисляване на такива най-неординарни личности към ранга „светци”, “мъдреци”, “учители”, “аватари” и т.н.
Добре е, ако преди това личността ВЕЧЕ достатъчно внимателно и усилено е проработила фрагментираните Съзнания на своята НИЗХОДЯЩА “спирала” (свадхистханно-анахатнитенива). Тогава желанието да се уединиш (аскеза, затвор), да се освободиш от излишното влияние на грубитеенергии, “тежкатахрана (продължителен пост), да изключеш непродуктивните (в духовен план) загуби на половаенергияъздържание) ще представляват ЕСТЕСТВЕНА ПОТРЕБНОСТ на личността в максимална степен и без пропуски да сепотопи в духовен самоанализ.
Тозиетап на развитие се явява НЕПРОМЕНЕНедва тогава, когато СЪВКУПНОТО СЪЗНАНИЕ на въплътената личност Е ВЕЧЕ ГОТОВО заеволюционния преход на новата витка на мощната активизация на чакрамните Съзнания наДВЕТЕ свои спирали, позволяващи й да започне проработка на Чистите Космически Качества “Воля” и “Божествената Любов-Мъдрост” на по-високодуховно ниво. В ТАКЪВ случай личносттаИЗОБЩОняма да почувства в себе си НИКАКЪВвътрешенвъншен) дискомфорт от практикуваното въздържание, защото всички споменати по-горе МАНИПУРНИ качества са били вече внимателно проработениот нея не толкова в текущото, колкото в множество предишни въплъщенияна нейната Душа-аспект. Веднага ще кажа, че ТАКАВА АСКЕЗА е характерна само за многонеголям брой духовноустременитърсачи на Истината, стоящи на Прага на Втората или Трета Планетарни Инициации (други истински Инициации просто не съществуват).
В Животанай-често от всичкосе налага да наблюдаваме точно обратното: жадуващите интензивна реализация манипурни Съзнания настойчиво изискват от ръководената от тях въплътена личност да им даде възможност да проявят (и ПОЗНАЯТ) себе си в тези или други формина всевъзможни самоограничения, ловко маскирайки всички тези свои желания под многобройнилъжливодуховни концепции от типа: “гладувай (или не яж месо) и бързо ще станеш духовен”, “въздържай се от полов живот и скоро ще станеш свят”, “стани отшелник - и ще придобиеш мъдрост”, “уедини се в планините - и ще станеш контактьор”, и други подобниглупости.
Разберете, че ИСТИНСКИТЕ ДУХОВНОСТ И МЪДРОСТ в никаквастепен не зависят от външни фактори, а се постигат (заработват) с непрекъсната работа на фрагментираните Съзнания наДВЕТЕ “спирали” в многобройните високопродуктивни инкарнации на Душата-аспект. И акоцелия диапазон от манипурни качества на вашата Душа към момента на вашето въплъщение е останал недостатъчно проработен, А СЪРЦЕТОВИ - ЗАТВОРЕНО ЗА ВИСШАТА ЛЮБОВ И СВЕТЛИНА, то колкото и сега дапостите, колкото да се уединявате и въздържате, всички ваши физически страдания и психически усилия ще бъдат използвани само за развитието ИМЕННО на тези МАНИПУРНИ качества!!!
Всичко, което при товавие ПРИВИДНО достигнете, няма да има ни най-малко отношениекъм онова, което обикновеносе разбира под думите “Мъдрост” и “Духовност”. В процеса на подобни мазохистичниексперименти вашите манипурни личности само ще ви научат правдиво да се показвате като такива, но при това самите вие ще чувствате себе си в ролята на хора, мерещи на себе си чужди, не принадлежащи на вас, дрехи.
Та нали вниманието и грижата на духовния човек са изцяло погълнати, преди всичко, с изучаването нанеговигевътрешни”, психически реакции на мигновените изменения на външните обстоятелства, докато вие сте постоянно зациклени на педантично изпълнение на собствените си “табу”, изцяло измислени от вас и привързващи всички ваши Мисли не къмфините духовни процеси, усъвършенстващи и хармонизиращи вашата психическа природа, а към грубитевъншни обстоятелства на вашия Живот: не трябва да ядеш това, защото …; не трябва да пиеш това, защото …; не трябва да правиш това, защото ……
Вместодействително сериозно да се заемете със самопознаване и творческоекспериментиране с цел в още по-голяма степен да проявите в себе си непроработените качества, вие постоянно се опитвате да играете или да се изявявате като такива, постоянно някого копирате, полагайки огромни усилия, Воля и енергия не да бъдете ПРОСТО САМИЯСЕБЕ СИ и да познаете себе си в ТАКОВА качество, а за да убедите окръжаващите в това, че вие стенякак ОСОБЕН и НЕ ТАКЪВ, КАКТО ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ. Самои ЕДИНСТВЕНО ЗАРАДИ ТОВАвие сте готови да търпите всякакви страдания, да понасяте изключителни лишения и мазохистични наслаждения от всевъзможни измислени въздържания. Повярвайте, всичко това само много косвено има отношение към духовния процес.
Ако вие, посредством цялата съвкупност на вашите низши чакрамни личности, вече някога сте имали съответния опит, то на вас няма да ви трябват никакви волеви установки и строги „табу”, за да не повтаряте отново този опит. Ако такъв опит все още няма, то не си струва да отлагаме неговото придобиване, тъй като е твърде възможно ИМЕННО ТОЙда не ви достига, за да може, асимилирайки придобитите по експериментален път познания, да изведете своето Сьзнание на по-високоеволюционно ниво.
Моят добър съвет към вас: ако в процеса на съзнателнияо ВОЛЕВИ отказ от употреа на храна с животински произход, или ПЪЛЕН отказ от сексуаен живот, във вас периодически и натрапливовъзникват едва сдържани желания да хапнете месо или НОРМАЛНО да бъдете с жена, то оставете тази ваша нелепаизмислица и предоставете отначало възможност за максимана самореализацияна по-низшите от своите манипурно-свадхистханно-муладхарни личности, на които това самоизмъчване съвършено нищо не дава в плана на ДУХОВНОТО самопознание. 
ДОКАТО НЕ БЪДАТ ПРИВЕДЕНИ В УРАВНОВЕСЕНО СЪСТОЯНИЕ ВСИЧКИ ИДЕНТИЧНИНИВА НА СЪЗНАНИЕ НАДВЕТЕ СПИРАЛИ, ПРЕХОД НА ПО-ВИСОКАЕВОЛЮЦИОННА ВИТКА НА САМОПОЗНАНИЕНЯМА ДА МОЖЕ ДА СЕ СЪСТОИ. Душата-аспект, “изпусналанещо в процеса на своето самопознание, задължително ще бъде принудена, ако не чрез вас, то чрез посредничеството на следващите, въплъщавани от нея личности, детайлно да проработи АБСОЛЮТНО ЦЕЛИЯ комплекс от познаваеми от нея качества и - посредством придобиване на пълен и всестранен ОПИТ, да ги изведат на най-високото, за дадения етап на своята еволюция, ниво. 
Понякога ми е и тъжно и смешно да наблюдавам хора, наивно изпадащи в лъжедуховни крайности, които често преминават просто в нелепост. Например, една от читателките на моите книги гордо се похвали, че от вече няколко години не е изяла нито едно парченце месо, риба, яйца или даже масло (да не говорим за мляко и вино!). Като прегледах нейната аура аз открих мощно развъртанена всички манипурни вихри, на фона на случайно попадналите покълнали и неукрепнали светло-зелени „струйки” на Анахата-чакра
На моя въпрос, ИСКАЛО ЛИ Й СЕ Епоне няколко пъти, в течение на това време, да хапне нещо вкусничко от това, което е обичала по-рано, тя искрено отговори, че всеки път, готвейки обяд за мъжа си кокошка или печено от младо прасе, или наблюдавайки с каква наслада той изяждасандвичас масло за чай и слабо осолена риба, тя изпитва силна съблазън да си хапне поне мъничко парченце, за да се наслади на отдавна забравения, но така желан вкус! И не само това – тя страстно желае да си спомни даже вкуса на обикновения пресен хляб, защото и него не употребява поради присъствие в неговия състав на яйца и масло.
“Как успявате да устоите на такива съблазни?”, - питам я аз. “Само благодарение наНАЙ-МОЩНО УСИЛИЕ НА ВОЛЯТА”, гордо отговоритя и ме погледна отвисоко, очаквайки похвала или поне моето одобрение. Когато попитах забелязала ли е тя за този период на „героично” въздържание някакъв напредък в своето духовно развитие, проявяване на някакви явни духовни способности, получих отрицателен отговор с изключение на това, че тя беше успяла да обърнетонове езотерична литература с най-различно направление. Мисля, чеслед като й изразих искреното си мнение за това, тя не само не ме разбра, но и престана – В ЗНАК СВОЕТО ВЪТРЕШНО НЕСЪГЛАСИЕ И ПРОТЕСТ! – да чете моите книги. Но това вече не е мой, а неин проблем!
Трябва да се има предвид, че поетапното разтваряне на центровете на всяка от тези две спирали, във всяка от инкарнациите на Душата-аспект, се извършва напълно самостоятелно и напълно независимо от състоянието на този процес на друга клронка. Именно с това се обясняват и многобройните и крайно разпространени изкривявания в развитието на една или друга човешка личност.
Например, ако в инкарнациите на Душата-аспект най-активно се е осъществявала реализация на фрагментирани Съзнанияот възходящата спирала, в ущърб на развитието на свадхистханно-анахатните чакрамни личности, то в проявената от такава Душа физическа личност явно ще преобладават практически-интелектуални, а не чувствено-духовни качества. Тази разлика може да варира в най-широк диапазон на проявление, в зависимост от това какви нива на чакрамни личности на първата и втора спирала са получили в предишните инкарнации най-голяма възможност за самореализация.
Така на света се появяват много добри, но много глупави хора или обратно – много умни и пресметливи, но напълно безчувствени към другите и със „студено Сърце”. Твърде добрите можеш безнаказано да обидиш, да "пренебрегнеш", да не им обърнеш внимание или просто нагло да имувиснеш на врата”, защото те изобщо не знаят, КАК да отстояват себе си, какда отстояват своето мнение, как да защитят своите интереси.
Всичко товае прерогатив и привична сфера на творчество на муладхарно-манипурните личности, съставляващи низшата природа начовешкото Съзнание. Именно те са създали за себе си най-хитрата и узурпираща бюрократична система, обвила в своята непробиваема паяжина абсолютно всички властни, обществени и религиозни структури.Твърде добрите хора не могат да се справят с това технологично чудовище дотогава, докато не изравнят своя еволюционен потенциал за сметка на компенсационно развитие на съответните центрове по възходящата спирала.
Всевъзможните касти “магьосници”, “вещици”, “сатанисти” и “черни маговесе проявяват тогава, когато от Душата-аспект са проработенисамо най-низшите нива на Свадхистхана на фона на мощна активизация на низшите муладхарно-манипурнинива. В никого не могат да бъдат разтворени нивата на Анахата започвайки от второто (от 12). Като компенсация, те прибягват към помощта на фрагментирани Съзнания, разположени на нивотона Анахата, но на спиралата “Волята на Отеца” (от дясната страна на тялото). Ние наричаме тази промеждутъчна чакра “антимировска” или “кафява”.
Именно чрез нея съществата на Антисвета, достигнали нивото на активизация на дадения „център”,имат практическата възможност даприсядат” (да се прикрепват към факторните оси) в Аурата на човека, за да може - чрез внушаваните му варианти за избор, активно да заработват за себе си навици за съществуване във физическа реалност от дадения тип. Ние вече достатъчно подробно описахме това в книгитеХора и нехора” и “Антисветове”.
Итака, пълната проработка на низшите свадхистханни Съзнания провокира разтварянето на първото ниво на кармичния канал на Анахата и благодарение на това активната дейност на Учителите от първи ред, куриращи и направляващи развитието на Същностите, принадлежащи към свадхистханните типове реалности. С разтварянето на все по-голям брой кармични канали на Анахата, в Живота и Съдбата на човека (качествотона неговите избори, вкусове, възгледи, приоритети, цели и задачи) започват да се намесват Същности от низшитенива на Аджна-чакра.
Ако в развитието на главните психически центрове на човека се е образувало достатъчно силно изкривяване, то всяко разтваряне на поредното ниво на по-високите центрове на ДОМИНИРАЩАТА спиралаводи до силни болки в областта на проекцията на тези центрове на участъците и органите на физическото тяло. Например, ако има явен превес в чувственото развитие, в ущърб на умственото и интелектуалното, то по време на разтварянето а висшите нива на Анахата такъв човек ще усеща много силни болки в областта на сърцето и белите дробове, а при силно разтваряне на аджновите вихри ще възникват силни главоболия или отпред на челото, или в областта на тила.
Същото може да се каже и при изкривявания в посока на интелектуалното развитие. При недостатъчно разтворен сърдечен център мощната активизация на Съзнанията от манипурното или вишудхово нива ще се отразяват под формата на много силни болки в областта на слънчевия сплит или в гърлото. При по-хармонично съчетание разтварянето на поредните кармични канали предизвиква само известни неудобства (дразнене в гърлото, бодежи между лопатките или в гърдите) или кратковременни болки в посочените места на чакрамните проекции.
В книгатаМитарствата на Душатавече посочихме, чевъплъщаването, на Физическия План,на всяка личност (кармически обусловено от групата на нейните фрагментирани Съзнания) внася в съществуващия, в дадената точка на Пространство времето поток, мощен изблик на астрална Енергия, изменяйки строго индивидуалната геометрия на „реката на Времето” и предизвиквайки в нея специфични енерго-информационни смущения.Същото става и в момента наследсмъртния Преход, когато СЪВКУПНОТО Съзнание на бившия човек се саморазпада на множество отделни чакрамни личности, внасящи след  развъплъщаването, всяка на своето ниво на реалността, нов енерго-информационнен поток. Както вече беше казано, товасмущениесе нарича личностноили първи ноовремеви фактор.
Много читатели често задават въпроса: Ако след Смъртта моята личност се разпада на множество други личности, всяка от които сега в една или друга степен реализира себе си чрез мен, то КОЙ ИМЕННО ще започна даусещам и осъзнавам себе си след развъплъщаването? Коя от тези личности ще стана?
Отговарям: няма да станете, а ВЕЧЕ СЕ ЯВЯВАТЕ ТОЗИ, КОЙТО В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН ВЛИЯЕ СЕГА НА КАЧЕСТВОТО НАВЗЕМАНИТЕ ОТ ВАС В ЖИВОТА РЕШЕНИЯ. Работата е в това, че нитоедна от проявяваните сега чрез вас чакрамни личности НЕ се намира ВЪТРЕ във вашата физическа обвивка, а живее свой собствен самостоятелен Живот в своята собствена реалност. Ето и отделните фрагменти от вашия земен Живот, в коитодадената чакрамна личност взема дейно участие, ако може, разбира се, така да се изразим – нейния „осъзнаван сън”, позволяващ й чрез получаваните от вас от нея също!) жизнен опит, да компенсира в себе си дефицита отнякакви конкретни качества, не позволяващ на нейното Съзнание да сеиздигне на по-високи нива на самопознание.
Тази личност в своятафиноматериална реалност вече има свои многобройни кармични връзки с другите обитатели на своя Свят, вече е определила средата на проявление и приложение на своите творчески интереси, вече притежаватази определена сума знания и способности, които е съумяла даизработи в себе си посредством предишните инкарнации в състава нададената Душа-аспект или Душа-аналог. И ако в момента на Смърттанякоя конкретна чакрамна личност ви е оказвала най-голямо влияние и в най-голяма степен се е проявявала (отъждествявала) чрез вас в земната реалност, то следотхвърлянетона физическата обвивка и с преориентацията на своето внимание на етерната обвивка, виена първо времеот своето следсмъртиевсе още ще усещате себе си основно в това качество, в което сте свикнали да осъзнаватее себе си в последното време от своя земен Живот.
НО! Веднага след физическото развъплъщаване огромен брой Съзнанияна другите чакрамни личности, удържани на една времева ос на етерната обвивка, ще започнат в несравнимо по-голяма степен да влияят на вземането от “васна решенияй и избори, стараейки се максимално да използват последните възможности за собствена самореализация. Явленията на явното раздвояване и разстройство на личносттаеобичайнов първите “минути” и “часовеот следсмъртното съществуване.
И аконякои от низшите личности са били проработени от вас в земния ви Живот в малка степен, то след Смъртта те по-активно (по-нагло) и гръмко (осезаемо) от всички останали се опитват да заявят за себе си, натрапвайки свои несъвършени варианти заизбори, по всякакви начиниизпъчвайки своите нереализирани качества (пороци), с дотегливи уговорки или просто със заплахистарайки се да склонят умрелия даизбере за себе си реалността на тяхното собствено проявление. Именно тук вечеще се прояви, КОЙ СТЕ ВИЕВ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, по-точно, КОЙсте съумели да станете за времето на вашия земен Живот!
Ако сега с всички сили се опитвате да скриете пред окръжаващите своето истинско “лице”, осъзнавайки, че в такъв вид вие ще бъдетеот всички гонени, осъждани и презирани, то след Смъртта си именно тези качества, коитовие така внимателно сте скривали от хората, ще започнат да проебладават във вашето Съзнание, притегляйки ви към ситуации и обстоятелства, щедро предоставящи ви възможността в най-голяма степен да реализирате в себе си именно тези порочни наклонности и лъжливо (само публично) осъждани от вас,по време на земния ви Живот, качества. ЗатоваследСмърттаще станете този, който наистина сте били, оставайки насаме със самия себе си, а не този, на когото така внимателно се опитвате да се направите. 
Смъртта не прибавя към вашата истинскасъщност нищо ново от това, което вие така и не сте могли да постигнете за времето на своя Живот. Ако вие НЕ сте съумели да постигнетенякаквониво на духовно Знание, то и след Смъртта няма да можете да го постигнете, защото за целта трябва не само значително да активизирате в себе си нивата на Съзнание, за които даденото Знание е достъпно, но и да ги приведете  в устойчиво равновесие с всичкипо-долу намиращи се, според нивото си, фрагментирани личности.
Равновесиетосе постига само посредствомпродължителна и внимателна проработка (практика + анализ) на недостигащия опит, осъзнаване и разбиране на истинските причини за проявлението на едни или други свои вътрешни качества, с последваща трансмутация и интеграцияна целия тозиенергоинформационен материал на по-високи чакрамни нива. Само в случай, че всички ваши низши фрагментирани Съзнания, самоудовлетворени и самоуспокоени, няма да ви досаждат със своите съблазни веднага след Смъртта, давайки ви възможност лесно да се самоопределите сред множеството свои активизираниаз” и да станете този, който във вас, във вашия земен Живот, енай-притегателен и привлекателен.
Но за това вие трябва още сега да определите за себе си всички тези качества, които най-много ви привличат ВЪВ ВАШИЯ ДУХОВЕН ИДЕАЛ, за да можете още приживе да се опитате НЯКАК да проявите себе си в дадените качества. Това засяга не толкова външните, чисто визуални и нестабилни аспекти на моделирането от вас на ЖЕЛАНИЯ ОБРАЗ на самите себе си, колкото главните вътрешни характеристики, които ще ви позволят след развъплъщаването (Смъртта) сред разнообразната тълпа на своите собствени „аз” веднага да „познаете” ИСТИНСКИЯ себе си по тези характерни различия.
Ако този високодуховен образ бъде не просто изкуствено измислен от вас, а е и в голяма степен проработен чрез вашия НАЧИН НА ЖИВОТ и ПОСТОЯННИТЕ ви духовни стремежи, то има голяма вероятност за следсмъртно притегляне на субекта на „вашите” високодуховни интереси именно в такива типове реалности, в които има най-добри условия за самореализация на ТАКОВА Съзнание.
На вас съвсем няма да ви е необходимо по новому да се „вживявате” в непозната за вас среда на обитание, да се запознавате с неизвестни хора и да се приравнявате към другите обитатели на дадената финоматериална реалност, постепенно познавайки нейните закони и свойства. Съвсем не! Вие просто ВЕДНАГА ЩЕ СТАНЕТЕ ЕДНА ОТ СВОИТЕ ДНЕШНИ ЧАКРАМНИ ЛИЧНОСТИ, В НАЙ-ГОЛЯМА СТЕПЕН СЪОТВЕТСТВАЩА НА ВАШИТЕ ИСТИНСКИ КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Тази личност, ако тя съществува в световете вибрационно разположени над манипурното ниво, си има свое име, свой кръг на общуване, свои интереси и т.н. Вие веднага, по естествен начин, ще сметнете себе си за НЕЯ и даже няма да си спомните за множеството неща от вашия предишен земен Живот, ако те не са били вибрационно (качествено) проявени в този диапазон, който преобладава в дадения тип реалност.
Колкото по-високодуховно ниво вие достигнете тук, в ТОЗИ Живот, толкова по-голяма е вероятността за вашата следсмъртна трансформация в чакрамна личност с по-високо ниво на развитие. Заедно с личността, вие ще получите и Света, в който ще продължите своето развитие след Смъртта.
Ако вие сега, с цялото си същество и творчество, сте напълно въвлечени в грижи и цели в ЧИСТО МАТЕРИАЛЕН план, то и след Смъртта вие веднага ще се отъждествите с тази от своите чакрамни личности, на която този вид дейност е най-близък и интересен. „Вашето” следсмъртно съществуване, в същност, слабо ще се измени,  освен чевъзможностите за самореализация в интересуващото ви направление на творческа дейност неизмеримо ще нарастнат.
Отъждествявайки се след Смъртта с една или друга от своите чакрамни личностивие вече няма НАПЪЛНО да си „спомняте” себе си като тази личност, която се е въплъщавала на Земята. Вашата памет веднага ще се скъси” до нивото на диапазона на вълните на обкръжаващата ви реалност. Вие няма да помните нито по-висшите от своите земни духовно-чувствени проявления, нито по-ниско разположените, а ще познавате себе си само в качествата най-характерни за цялото окръжаващо ви след Смъртта духовно съобщество.
Така например, в описваните от мен срещи с „мама” (вж. книгата отцикъла “Изкуството да се умира”), за да се проявя в условията нанейните” реалности, аз излизах от физическото си тяло с едно от своите фрагментирани Съзнания от анахатното ниво.  Тази чакрамна личност познава и осъзнава себе си като любящ син, който помни всичко най-добро, топло и хубаво, което може да свързва мен и мама като две искрено обичащи се едно друго същества.
Съзнанието на тази моя „мама”, с която аз общувах по време на описваното от мен астрално излизане, по нивото на своето развитие също принадлежеше към един от многобройните светове, създадени от енергиите от анахатното ниво. Нашето общуване като „СИН И МАЙКА” беше възможно само на вибрационно ниво, тъй като „нейните” по-низши фрагментирани Съзнания не биха могли аналогично да ме възприемат, защото паметта за мен като за „син” при всяка от тези личности има само тези сведения, които определят нейното собствено ниво на съществуване.
Така например личностите от реалностите на манипурното ниво и понятие нямат за чувствата и отношенията характерни за разумните същества живеещи в световете на анахатния или свадхистханния диапазон. И обратно – съществата, достигнали анахатното ниво на развитие, не могат адекватно да възприемат и разбират съществата, мислещи и постъпващи строго само в пределите на манипурния диапазон от вибрации. Макар че по отношение на съществата, обитаващи в световете от свадхистханен тип, те се явяват Учители, с всички достъпни им средства, помагащи им постоянно да повишават в себе си проработваните от тях низши аспекти на Качеството „Божествена Любов”.
 Само на нивото на най-висшата творческа интуиция Манипурните Съзнания могат да възприемат енергиите на вишудховите нива, представляващи за тях „откровения”, съдържащи по-високо по качество Знание. Това Знание, в опростен вид, се предава от вишудховите Учители в граничните области, съединяващи световете от манипурния и вишудховия ред, за да може Съзнанията, достигнали даденото ниво на разбиране, да могат да го „разпознаят” и „дешифрират” за интеграция на по-низшите манипурни нива.
И точно по същия начин само най-„високоразвитите” същества от световете от свадхистханния ред на нивото на „духовното озарение” могат само смътно да подозират за отношенията, характерни за анахатните същности. За да придобият способности за подобно възприемане на високите енергии, фрагментираните Съзнания от свадхистханното - или друго ниво на развитие, трябва в многобройни инкарнации (и не задължително на Земята!), съвместно и в съвкупност с фрагментиранитеСъзнания от другите енергоинформационни нива (от разнитеклонки наЕволюцията), да получат АБСОЛЮТНО ПЪЛЕН опит от самопознаването на самите себе си в цял редтясноспецифични условия, чувствени ситуации и практически обстоятелства, подбуждащи ги да приематслед това да анализират!) едни или други решения.
Така, постепенно все повече и по-дълбоко познавайки себе си в качества характерни за техните реалности, те усъвършенстват (интегрират) съставляващите гиенергии, което им дава възможност периодически да се проявяват в светове от по-висок диапазон. Подобно развитие в световете на едно, да речем, свадхистханно ниво, които се делят на дванадесет качественивътрешни диапазони, може да продължавабезкрайно дълго, докато реинкарнационно проработвайкицялата съвкупност от характерни за тези светове качества, Съзнанието, преминавайки от една свадхистханна реалност в друга, не получи най-после възможност за пръв път да се прояви в най-примитивните реалности от анахатен тип.
 
 
 
(следва)

 

Създадено: 21/09/2012 : 23:10
Обновено : 22/09/2012 : 01:22
Категория : Чакрамните личности
Страницата е посетена 4154 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^