Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 243 всичко

 6 посетители онлайн

Чакрамните личности - Чакрамните личности 2

ПАДМА И ПЛАМЕНА
 
В източната традиция е прието да се сравняват потоците на специфично оцветената психична Енергия, излизащи от всяка ЧАКРА, със спиците на чадър или колело, разклоняващи се на различни страни от една ос. В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ това далеч не съответства на Истината и ако започнете да си представяте чакрите именно така вие дълбоко ще се заблудите.
Първо, различието на психическия център от традиционно прилаганите за сравнение „спици на колела” се заключава в това, че даже чисто ВИЗУАЛНО тези струящи от една синтетична „точка” от Пространство-Времето енергийни потоци никога не се намират в една плоскост помежду си, доколкото, по силата на своята многомерна и разнокачествена Природа, се отнасят към различни типове и нива на Единната Реалност. В човешката Аура (биоинформационната “капсула”) те по-скоро напомнят многобройни, непрекъснато вибриращи (особено при активизация) енергийнитежести”, отличаващи се една от друга не само по своя цвят, но и по дължина, “дебелина” и характерни особености на своята конфигурация. При това трябва даразбираме, че цялата тази система нито за миг не остава стабилна.
“Преглеждайки” чакрамната система на ВИСОКОРАЗВИТА, въплътена на Физическия План личност,дори само от нивото на супраменталните вибрации, не можеда се види” нищо, освенсиньо-златиста “точки” в Пространството, която, с голямопреувеличение, би могло да се нарече “кълбо, топка”. Това става, защото с повишаването на честотата на вибрациите на енергията привичното за нас понятие за линейност на Пространство-Времето или радикално се изменя, или напълно изчезва и всичко, което преди това е имало отношение към физико-астралните параметри, или губи възможност за проявление, или пребивава в качеството на мисълформи или даже мислеидеи за даденото явление.
Същото става и със системата от чакри, която сме свикнали да изобразяваме на рисунките като разположена покрай цялата централна ос на човешкото тяло. Доколкото вече на манипурно-анахатните нива на вибрациите качественатаенергоинформационна основа на първите два центъра – Муладхара и Свадхистхана(поради несъвместимост наенергиите)чисто и простоизпада” от “тамошното” Битие, то ние няма да можемда открием НИЩО, което да ни напомня за висшите нива на Астрала,за тези центрове и за другитеенергоструктури, функционално поддържащи тяхната работа. На посочените нивана реалносттаще видим в човекасамо това, което по вибрации ще бъде абсолютно СЪВМЕСТИМО с устойчиватаХармония вобкръжаващия Свят, тоест ще го видим иликато сияещ съсзлатиста Светлинаисоко качество на Манипура), илис преобладаващ салатово-изумруден светлинен диапазон (основните цветове на качествата на Анахата).
По време на моето пребиваване със своето Съзнание на високите нива на реалността и специалното изучаване на всички тънкости по дадения въпрос, не ми се отдаде да открия в нито един човек никакви ясно изразени структури, напомнящи за „спиците” на колело. Затова пък има множество всевъзможни разноцветнипо-големи и по-малки лъчи, непрекъснато пулсиращи вихри и мобилни тороидни конструкции, взаимопресичащи се и взаимопреминаващи един в друг.
На всяко отдванадесетте нива (подобертонове) от собствената си реалност, психическият център, съответстващ нададения качествендиапазон, изглежда различно, слабо напомняйки общата структура на предишния център. Това е свързано с факта, че подобреното качество на енергиите на по-духовните чакри предоставя и значително по-големи възможности за самореализация на чакрамните личности на даденото енергоинформационно ниво. Ако вземем, например, структурата на Муладхара, осигуряваща чисто физическото и грубо-астрално оцеляване на въплътената личност в плътните вибрации на Материята и я сравним със строежа на поне само 12-те кармични канала на Манипура, то ние веднага ще открием просто несъпоставима разлика във функционалните особености на тези два „съседни” центъра, намиращи се на една и съща качественаеволюционна спирала. Центровете, принадлежащи към различни клонки на развитие на Разума,още в по-голяма степен се отличават един от друг.
Така че при изучаването на работата на чакрите и взаимодействието на чакрамните личности трябва да имаме предвид това и изобщо да се откажем от предишния грубо-примитивен възглед за природата на тези най-важни духовни структури. Освен това, винаги е нужно да помним, че всяка от чакрите само ПОТЕНЦИАЛНО(!) има възможност да разкрие в себе си всичките 12 кармични каналаза мнозинството от хората висшите нива на психическа енергия и досега си остават просто недостъпни. Това означава, че ниското ниво на развитие засега все още не им позволява да разкрият в себе си възможности за самопознание в по-високи качества.
Второ, тази структура, която сме свикнали да наричаме “ПАДМА”, а нашите Учители – “ГЛООА”, имасъвсем друго предназначение и строеж, отколкото това, което се е смятало по-рано. ПАДМАТА навсеки от седемте центъра, включени в сферата на т.нар. “Аурическо Яйцена човека, е устроена съвсем индивидуално и няма аналогия с подобни структури на другите центрове. Има само някои общи принципи, които може да се проследят в съседните центрове, разположени на една еволюционна спирала.
Така например, ГЛООА на Муладхара и Манипурасе състоят от две, въртящи се в противоположнипосоки, падмически “полусфери”, структурирани отЕТЕРНАенергия и изцялосъстоящи се от енергиите със специфични качества на тези космически цивилизации, чиито чакрамни личности са преставени в дадените центрове. Вътре в полусферата непрекъснато се въртят минивихри енергия (по шест във всяка!), които, собствено, са и главният функционален механизъм (или индивидуален “ретранслатор”) на активната проекцияна Съзнанието на чакрамната личност на съответните нива на съвкупното Съзнание на въплътената личност.
Ако такъв чакрамен вихър непрекъснато се държи в полето на „астралното виждане”, повишавайки при това качеството на възприятието до нивото на „менталното виждане” то става ясно, че самият вихър се простира в Безкрайността и се разтваря в милиардите други изкрящи вихри, които в своята съвкупност ще сътворят качествените нива на обкръжаващото ни Пространство. Именно разпространяващата се Енергия на всеки от тези вихри, при пресичането им един с друг, поражда многобройните полета, съставляващи Пространство-Времето и предизвиква техните многостранни силови взаимодействия.
Всяка от тези две полусфери, органично КАТО ЧЕ ЛИ „влизащи” една в друга, се върти не самопо дължината наобщата за тях ос навъртене, но още и около своята собствена времева ос, съединяваща всеки от ШЕСТТЕ кармични канала отдадената полусфера с реалностите на своето качествено ниво наФиния План. Малки, само сантиметър в диаметър в новороденото дете, тези винаги КАТО ЧЕ ЛИсъединенизаедноетерни полусфери, в своето активно състояние могат да се увеличават до 20-30 сантиметровикълбообразниенергийни образувания.
Психическият поток на близките по качествоенергии, пронизващ двете падмически “полусфери”, във всяка от тях автоматически КАТО ЧЕ ЛИсе пречупва (разделя) на две “самостоятелни” конусообразниенергийни снопчета – предно и задно, непрекъснато “въртящи се” (движещи се) в противоположни направления. В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТтова е ЕДИНЕН поток енергия, в който близки по качество канали КАТО ЧЕ ЛИ са се съединили заедно, създавайки заенергиите, образуващи другия “крайна дадения чакрамен диапазон, импулс къмвъртене в противоположна посока.
На свой ред всяка от двете главни „полусфери” на ГЛООА чакратасъщо се състои отняколко непрекъснато движещи се (въртящи се) около своите собствени осиподобни на листенца на “огнениенергообразувания (“СТИИНГЛИИ”), състоящи се от безкрайно множество пламъкообразни вортекси и множество искрящи вътре в тях включения от „кристалчета“ с различна форма, които окологръбначния стълб забележимо се уплътняват в геврекообразна форма (тороид). Тяхното точно местоположение в Аурата на всеки човек е достатъчно постоянно. В източната традиция тези „пламъци“е прието да се сравняват с листенцата на лотоса, чийто цвят съответства на индивидуалните качества на дадената чакра, а броят налистенцатана неговите характерни функции.
Именно СТИИНГЛИИ изпълняват, в кармичните канали на чакрата, ролята на тезиусилващи резонатори”, благодарение на които мигновено се осигуряваефекта на “пълного присъствиена Съзнанията на всяка от чакрамните личности в астросома навъплътената личност. Как става това?
Отчитайки уникалните особености на астралната Материя мигновено да отговаря навсякакви ментално-чувствени сигнали, работата на СТИИНГЛИИ изглежда достатъчно просто: моделирана на нивото на физическата реалност, ситуацията мигновено се отразява на активността навортексите и кристалоподобните образувания именно от тезиот чакрамни “листенца”, които, по качеството на съставляващите гиенергии, в най-голяма степен могат качествено да отразят на съответното ниво на Астрала или Ментала ЦЯЛОТО множество възможни варианти напонататъшното развитие на възникналата ситуация.
Всяка от активизираните СТИИНГЛИИ, мигновено разлагайки дадената ситуация на безкрайно множество отделни сигнали (по-своему прекодирайки получения от нея импулс), ги усилива, моделира в собствената схема на възприятия и веднага, за сметка на мощното ХОЛОГРАФСКО резониране на създадения модел в съответстващия типреалност, получава от нея адекватна реакция от страна на Съзнанието на  една от чакрамните личности, съществуваща в ДАДЕНИЯ качествен диапазон.
Тази реакция, чрез СТИИНГЛИИ, мигновено се проецира на други структури на кармичния канал (КААЙСИИ, ЛООГЛИИ и др.), които - в съвкупното Съзнание на въплътената личност,с отразените в тях сигналисъщо моделират вариантите напо-нататъшното развитие на дадената ситуация (под формата на различни “предложения” и “препоръки” от чакрамните личности), получени от идентичните нива наФиния План.        
Именно така се осъществява многоизмерната двустранна взаимовръзка между различните “системи за тренинг” на физическата реалност, от съвкупното Съзнание на въплътената личност (собствено от “човека”) и множествотофиноматериални космически Същности, самореализиращи се по подобен начин. Както виждате, НИКОЙ В НИКОГО НЕ СЕДИ и не “дърпа за конците”, насилствено принуждавайки човека да взема едно или друго решение. Всеки човек ДОБРОВОЛНО взема всички свои решения, в зависимост от качествата наЦЯЛАТА СУМА на опита, заработен от всичките му чакрамни личности.
Вътре в Аурическото “яйцена човека НИТОЕДНА СЪЩНОСТ не може да се прояви “видимо”, защото всички наши чакрамни личности постоянно се намират на своите собствени нива на реалността и всички взаимоотношения между физическия и Финия Планове се осъществяват не локално, а “дистанционно” или -ако щете, телепатично.
Следвасъщо така да помним, че СТИИНГЛИИ центровете, употребявани и в източната традиция, НЕ са толкова “реални”, колкото ги изобразяватпо схемите и рисунките на чаките. Не, това е само чисто СИМВОЛИЧЕНизраз на различните видове СЪЗИДАТЕЛНИ космически Енергии и СЪЗНАТЕЛНИ Сили, проявяващи се чрез дадения център на въплътената личност и контролиращия посредством очевидното и целенасочено въздействие на Материята на Мислите и Материята на Чувствата.
Както вече отбелязахме, огнените “листенцана СТИИНГЛИИ са изтъкани отнай-фините еманации на подвижнитевортекси (струйки “живи” нишки) поляризираниоколо центъра ГЛООА наенергийния субстрат, пазещ в себе си информационно-енергийните кодове на ВСИЧКИ реалности на ДАДЕНИЯ вибрационен диапазонЧисти Качества. Активно използвайки тези вибрационни кодове в различни съчетания и комбинации, фрагментираните Съзнания на даденотоеволюционо ниво имат възможност по определенначин да въздействат на съвкупното Съзнание на въплътената личност и КАТО ЧЕ ЛИхолографски да проецират себе си (а, по-точно, своите характерни качества) в различните логически системи, присъщи само за нашия тип реалност.
Трябва да отбележим, че СТИИНГЛИИ са характерни само за астрално-менталните чакрамни структури, включени в пространството на Аурическото “яйцена човека и напълно видоизменени на нивата на 8-12-та ИИССИИДИ[„ииссииди” означава „чакри”, б.пр.]. Визуално наблюдавайки работата на СТИИНГЛИИ и изучавайки гив различните нива наФиния План аз забелязах, чегорните краища нанякои имат тенденцията да се движат в едно направление (по часовниковата стрелка), а краищата на други – в противоположното. Последващият анализ на характера на тези специфични движенияме доведе до извода за това, чеколкото повече в дадената чакра еизразено движението на СТИИНГЛИИ по часовниковата стрелка, толкова в по-голяма степен човекът е склонен да взема по-правилни (по-малкоегоистични) решения, тъй като фрагментираните Съзнания на този център се стремят към активно взаимодействие с по-развитите фрагментирани Съзнания напо-горе намиращия се (на тяхнатаеволюционна “спирала”) център.
И обратно, тенденцията към активно въртене на СТИИНГЛИИ обратно на часовниковата стрелка свидетелства за това, че такъв човек, в ДАДЕНИЯ диапазон на проработваните от него качества, е свикнал при решаването на жизнените въпросиповече да клони към избирането на егоистични, тоест по-малко качествени, варианти. Когато гледаш такава личност с астралното си зрение, този характерен деградиращ признакведнага се набива на очи: задните конусообразни вихри на неговите низши чакрамни центрове сапо-наситени и “развити” (активни) от предните снопчетана чакрамните канали, които изглеждат недоразвити или като че ли оголени.
Ако разгледамеподробно строежа на чакрите на два други центъра, – Свадхистхана и Анахата, отнасящи се към еволюционната спирала на съвършено ДРУГА качественаклонка на развитие (“Божествена Любов-Мъдрост”), то веднага се виждат значителни различия не само в енергоинформационната структура натези центрове, но и в самите принципи на тяхното функциониране. Всеки ГЛООА се състои не от две, а от четириетерни полусфери, образуващи в своето непрекъснато сложновъртящо се движение пулсиращокълбообразно образувание, оцветено сенергии с различен цвят. Тези пулсации имат различна амплитуда, величината на която зависи от степента на активизация на кармичните канали на дадената чакра, а цвета – от качественото ниво на активност на чакрамните личности, проектиращи своето Съзнание посредством дадения център.
Вътрешният строеж навсяка от четирите полусферисъщо силно се отличава от муладхарно-манипурната организация: освен трите т.нар “блуждаещи” турбулентни вихри, във всеки от тях имаи отделни специфичнимного важни!) енергообразувания (“синхронни модулатори” - “ЛООГЛИИ”) с различни геометричниа форми и размери. Финият механизъм на работа “ЛООГЛИИ” можемного грубо да се сравни с принципа на действие на сферичните антени, използвани при мощните радиостанцииза многофина фокусировка на радиолъчите. Те постоянно държат фрагментираните Съзнания от своята реалност на лъча на чувствено-телепатическата връзка с всичко, което става с човека във физическия Свят.
От внедрените в самия център на ГЛООА компоненти на “синхронните модулатори” къмвътрешната стена наетерната мембрана навсяка от полусферитеизлизат по три строго фиксираниенергийни жила (“КААЙСИИ”), изпълняващи ролята на “медиатори” или “реверсионни сигнализатори”, който са предназначени за стимулация на проявлението на творческата активност на дадено конкретно от 12-те фрагментирани Съзнания на дадения център. Всеки КААЙСИИ се състои от четири двунасочениснопчетаенергии с много тесен диапазон на качеството, характерно само за дадената чакра.
На всеки от своитекраища КААЙСИИ завършва с неголямадантелообразна структура (“ТВОО”): тазидантелка”, която се крепи къмвътрешната стена на мембраната, е стимулатор, тоест усилвател натвърде слабите постъпващи сигнали, а тази, която сезакрепва към външната повърхност на ЛООГЛИИ,изпълнява седативна, гасяща функция в случаите, когато постъпващите сигнали придобиваттвърде натрапливи или опасни за физическия организъм тенденции.
Това става приблизително по следния начин: много слабият сигнал на “входа” (етерната мембрана на полусферата), преминавайки  през ∞-образните канали на ТВОО, принудително започва да се движи и да набира скорост (както в синхрофазотрон) и такасе усилва, а твърде мощният сигнал, преминавайки през ∞-образные канали на “изхода” (“външен” вход в системата на “синхронния модулатор”), обратно, се заглушава до програмиранотониво и вече след това - с помощта на ЛООГЛИИ,се проецира (като съответстващо желание или подбуда) на нивото на съвкупното Съзнание на въплътената личност.
Освен тези общи различия в строежа на ГЛООА, анахатния център имаоще и значителни, крайно индивидуални функционални особености, обусловени от тези тяснооспецифични синтезиращи функции, които тойизпълнява в съвкупното Съзнание на човека. Най-характерни отличия имаонази част от тази чакра, която е прието да се нарича “ЧАША” (“О-ССОО”).
Що се касае до строежа на останалите чакрамни центрове, съединяващи Съзнанието навъплътената личност с реалности от по-високите духовни нива (Вишудха, Аджна, Сахасрара и т.н.), то сложните за вашето разбиране принципи на тяхната организация, по силата на прехода на енергиите от каналите ООЛ-ГОО-ЛТР, ЛО-ОНГ и АЛ-ЛААГАНА в напълно ново качество, не могат да бъдатподробно описанис термините на тези реалности, енергиите на които дадените центрове представляват в човека.
Когато става дума за чакрите, то първата дума, която просто моли за сравняването им с нещопо-известно ни, е думата “вихри”. Но даже Това, което от немного от ДЕЙСТВИТЕЛНО ВИЖДАЩИТЕекстрасенсисе възприема като “вихри”, вдействителност не е такова, макар смяната на цветовата гама въввсеки от активизираните центроведа създава именно ИЛЛЮЗИЯТА заенергиен “вихър”. Истинската причина за подобни вихрообразни движения се крие в непостижимата, даже за астралния наблюдател, върволицаенергоинформационни взаимовръзки между чакрамните канали на един център с каналите на други центрове, намиращи сепод” и “наднего в дадената еволюционна “спирала”.
Например, ако АНАХАТА има тенденцията към движение по часовниковата стрелка, то оттова може да сенаправи извода, че чакрамните личности от дадения център в своето творчествоса по-склонни къмтясно взаимодействие със своите аджнови куратори, отколкото,  да кажем, към съвместна “възпитателна” работа със свадхистханните фрагментирани Съзнания. Това е пряко свидетелство за това, че даденият човек е изцяло устремен къмусвояване само на “чисто духовнитевърхове на своя ВисшАз”, в голяма степен пренебрегвайки проработката на сексуалните качества.
Това не е съвсем правилен Път на духовно развитие, напомнящ миедин познат тежкоатлет, насочил всичките си физически усилия към максимално вдигане надвупудова гирасамо с дясната си ръка. С времето в развитието намускулите на неговия раменен пояс и ръката се прояви много силна диспропорция, повляклласлед себе си явно изкривяване нагръбначния стълб и изместване нагръбначните дискове. Да, дясната страна на неговото тялобеше много силна, докато недоразвитата, на нейния фон, и деформирана лява страна представляваше жалко и плачевно зрелище.
На Астрален План такъвнелеп вид представляват и хората фанатично зациклили се на дадено само едно направление от своето самопознание и изцяло игнориращи (внимателно подтискащи) проявяването в себе си на тенденциите към самопознание и реализация, излизащи от фрагментираните Съзнания отпо-ниските центрове. ИСТИНСКИЯТ Духовен Път предполага целенасочено и постепенно разтваряне на всички качества навсеки от съседните, намиращи се редом центрове, с цел последващо активно самоосъзнаване, пълна самореализация и привеждане в Хармония с чакрамните личности на останалите психически центрове.    
В реалностите на Астрала, където се намират всичкиразвъплътени чакрамни личности, съставляващи природата начетирите низши психически центрове на човека, тези Съзнания не съществуват с привичната за нас определеност “на даденото конкретно място” и “в даденото конкретно качество”, а по-скоро проявяват тенденция към Съществуване, точно така, както и всички “събития” на Финия План не се извършват с конкретна определеност (“в определеното време по определен начин”), а по-скоро имат тенденция да сеслучат”.
Всички т.нар. “теории на естествените явления”, в това число и измислените от човешкия ум „закони на природата”, се явяват само концептуални логически схеми, представляващи във Финия Свят само повече или по-малко адекватни приближения или абстракции. Ето защо всички известни описания на финоматериалните реалности, в това число и НАШИТЕ, преобразувайки се в крайно примитивна система от общочовешки ценности в лъжливи стереотипи, винаги ще си остават много и много условни.
Всяко от Съзнанията от по-долу лежащите нива има по-ограничен и контролируем достъп до Знанието, отколкото Съзнанията от по-високо разположеното енергоинформационно ниво. Затова елементите на Разума на „низшите” Светове не са в състояние да възприемат нивата на реалностите на Висшите Светове точно така, както повечето хора не знаят за тяхното съществуване, макар че те ги пронизват точно така, както пронизват и нашия физически Свят.
Никакви „реални” граници нямат Световете – нито високи, нито ниски. Всичко се свежда до духовните способности на човека осъзнато да влиза в контакт с вибрациите на един или друг Свят. Мозъкът на всеки човек е способен да възприема от обкръжаващото пространство само ВЪЛНИ информация с определен диапазон на качествата. Тази способност на Мозъка изцяло зависи от нивото на еволюционното развитие на СЪВКУПНОТО Съзнание, населяващо едно или друго човешко тяло, тоест от това какво качество на вълните (какво биополе) ТЕ (чакрамните личности) са способни да генерират.
Ще отбележим, че в пределите само на един ФИЗИЧЕСКИ човешки организъм са разположени ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТ всевъзможни различни по мащаб психоенергийни вихри, които са своеобразни „ЛО-пунктове” в космическите енергоинформационни потоци с различно качество и интензивност. Всеки от тях, в една или друга степен, свързва съвкупното Съзнание на човека с различни реалности на Финия План. Но само чрез посредничеството на активизираните чакрамни механизми и кармичните канали фрагментираните Същности от другите Светове имат възможност активно да влияят на вземаните от нас решения изменяйки по този начин вариантите за развитие на нашата Съдба и получавайки за себе си солиден еволюционен опит.
Обобщено и като ЦЯЛО може да се каже, че всяка активизирана чакра структурно представлява двунасочен енергоинформационен тунел, разделен вътре на 12 канала, благодарение на които, чрез съвкупното Съзнание на въплътения човек, различните космически същности имат реалната възможност да получат допълнителен опит от личностното съществуване на Физически План.
Но, повтаряме, В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ никакъв видим тунел и деленията му на отделни енергоинформационни потоци НЕ СЪЩЕСТВУВА, защото, както беше казано по-рано, цялата чакрамна система представлява МНОГОИЗМЕРНА „ТОЧКА” от Пространство-Времето, ВРЕМЕННО образувана посредством функционалното съединяване в един прекъснат контур (физически въплътена личност) от вълни от енергия с различна дължина, плътност и конфигурация. Макар на примитивно-приложно ниво на разсъждения да може да се говори и за „тунел”, и за „канали”, и за много друго, което в същност съществува в съвсем различен вид, но по силата на своята по-качествена Природа никак не може да се вмести в сферата на нашето ограничено разбиране.
Но все пак е нужно поне да разберем, че чакрите – това е ЦЕЛИЯТ безграничен Космос, изначално заложен и непрекъснато проявяван на различни енергоинформационни нива „вътре” в нас самите, чрез нашето съвкупно Съзнание. ЧАКРИТЕ – това са всевъзможни многоизмерни елементи на това КОСМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ, което ние разбираме като „Висш Разум”. Този „Колективен Вселенски Интелект” интензивно използва нашето Съзнание за еволюцията на войнства от другите елементи на Разума, качествено обединени в различни космически цивилизации и разумни Раси, едновременно реализиращи себе си в различни еволюционни условия с помощта на различни системи за „тренинг” от типа на нашите т. нар. „въплътени личности”.
(Всеки човек, според своето интелектуално - и преди всичко духовно, развитие, има тесен контакт с информационното поле на своето ниво, което в голяма степен определя неговата мирова линия на Живота. Възприеманата от нас информация се явява Мисъл, която не принадлежи нито на това, което ние наричаме „Живот” нито на това, което разбираме като „Смърт”. В тази връзка ще отбележим, че фактът на продължаването на Живота след Смъртта означава, че в една или друга форма след Смъртта продължава и Мисълта.
Всичко казано по-горе ни позволява да направим извода, че след като физическата личност прекрати своето съществуване на Физически План (тоест след като окончателно се развъплъти или „умре”), тя автоматическиКАТО ЧЕ ЛИ СЕ САМОРАЗПАДА на няколко десетки други самосъзнателни финоматериални личности, намиращи се на различни степени от своята индивидуална еволюция. След смъртта на човека всички тези индивидуални информационни части на неговото СЪВКУПНО Съзнание отново КАТО ЧЕ ЛИ се „връщат” - всяка на своето ниво от Реалността, и продължават - на база получения чрез въплътената личност опит, да се самореализират в собственото си интелектуално-духовно творчество (строго само в пределите на предоставените им в дадения финоматериален Свят възможности!).
В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ нито едно от съставящите ни фрагментирани Съзнания никога не напуска своя Свят, а само прибавя към своята система за самовъзприятие още една времева ос, свързваща я с дадената „биологически мислеща система” или човек. Всяко от нашите финоматериални тела-обвивки се явява за множество десетки фрагментирани Съзнания само начин (проводник) за двустранна връзка с всеки конкретен тип реалност.
Взаимоотношенията на фрагментираното Съзнание със съвкупното Съзнание на въплътената личност се строят изключително на импулси от типа „искане-отговор”, „желание-реакция”, осъществявани с помощта на мощна и разклонена в Пространството и Времето системи от фините енергоинформационни връзки, които ние, приложено към човека, наричаме „кармични чакрамни канали”.
 Така за всеки разбрал тази информация човек става напълно очевидно, че така наричаната „Смърт” е само пренастройка на активността на съвкупното Съзнание на бившата въплътена личност на АВТОНОМНАТА активност на Съзнанието на ВСЯКА от съставляващите я на Физически План чакрамни личности.
Учениците Му казаха: Предупреди ни какъв ще ни е края.
Исус отговори: Открихте ли вече началото, че питате за края?
Където е началото, там ще е и края. Блажен е този, който
стои в началото, защото той разбира края, без да е вкусил смърт.
Евангелие от Тома.

(следва)

Създадено: 21/09/2012 : 23:03
Обновено : 21/09/2012 : 23:03
Категория : Чакрамните личности
Страницата е посетена 4510 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^