Историята и философите - 5. История
 История на философията
 
 raffael.jpg


 „Атинската школа” (1510-1511) на Рафаел


Историята на философиите се дели на четири големи периода - антична, средновековна, модерна и съвременна.
Философията през вековете има силно влияние върху образователните институции и практики. През античността много философи откриват свои образователни школи. Най-известни са Академията на Платон и Ликейонът на Аристотел. В началото на 19 век работата на Шелинг, Шлайермахер, Хумболт и Фихте, става теоретическата основа на класическия немски университет. Концепцията на  прогресивното образование, най- вече чрез философията на Джон Дюи, има значително влияние върху образователните политики на 20 век, в Съединените щати. По- късно, основни принципи на прогресивното образование, са доразвити във философията с деца.
Към края на 20 век, паралелно в Западна Европа и в Съединените щати, започват да възникват практики на философско консултиране, както и организации, които обединяват и сертифицират философски консултанти. 
По опосредствен начин на приложение на философията е, чрез използване на нейните резултати в други научни и академични дисциплини. Примерно за това са значението на логиката в математиката, лингвистиката, психологията и компютърната наука, или определящата роля на философията на науката, по отношение на научната методология.
АНТИЧНА ФИЛОСОФИЯ
Тя обхваща периода от 6 в. пр. н. е. до края на 4 в. Има следните периоди:
До сократическият е набор от различни натурфилософии. Тук са първите опити да се мисли за всеобщността и първоначалата на съществуващото.  
Класическият, в който основна фигура е Сократ, Платон и Аристотел, се отнася до времето на разцвета и западането на атинската демокрация.
След последвалия елинистически период, се оформят  отделните философски школи и  доктрини през Античността. Някои  от тях  са стоицизъм, скептицизъм и неоплатонизъм.
Късният неоплатонизъм и ранните християнски философии като Августин и Боеций, ознаменуват прехода от античната, към средновековната философия.
СРЕДНОВЕКОВНА ФИЛОСОФИЯ
Тук се включва философията в периода между падането на Западната Римска империя и Ренесанса. Тя е дълбоко свързана с религията. Благодарение  на ислямски преводи и коментари, по- късната християнска, средновековна схоластика преоткрива класическата гръцка философия.
ФИЛОСОФИЯ НА НОВОТО ВРЕМЕ
Първият период на модерната философия започва през 17 век и обхваща времето между Рене Декарт и Кант. Той  се покрива с Просвещението. Един от основните дебати тук е между рационализъм и емпиризъм. Силно влияние оказва възраждането на науките и вай- вече развитието на физиката. Важни имена през тази епоха са Декарт, Монтен, Бейкън, Лок, Бъркли, Хюм, Спиноза и Лайбниц.
Краят на 18-ти и началото на 19-ти век, е период на Класическата немска философия в лицето на Кант, Фихте, Шелинг и Хегел. Значими течения  през този век са младохегелианството, марксизмът, позитивизмът, прагматизмът и ранният екзистенциализъм, към който често се причисляват Киркегор и Ницще.
СЪВРЕМЕННА ФИЛОСОФИЯ
През 20 век теченията и доктрините във философията са разнообразни. Силно се развиват аналитичната философия и феноменологията.
Приложна философия
Резултатите от философските постижения на дадено общество оказват силно влияние на неговото развитие. Видимо е в областта на етиката и политическата философия. Изследванията и ученията на Конфуций, Авероес, Макиавели, Лок, Русо, Маркс и Мил, са няколко примера, които са били определящи за държавното управление и политическите процеси в съответните епохи и общества.
Материалът издири и представи  на кратко, Йордан  Иванов.
 

Създадено: 10/12/2010 : 11:46
Обновено : 10/12/2010 : 11:48
Категория : Историята и философите
Страницата е посетена 360 пъти


Версия за печат Версия за печат

Коментар:

Вси още няма коментари.
Може първи да добавите коментар!

Рубрики

Психика, природа, здраве

Кой, кога и защо?

Страница за теб - нашето бъдеще

Туй що е българско се е наше

Литература и изкуство

Историята и философите

Духовни простори

Наука за живия Бог

Нашите съдби и проблеми

Религиозен кът

Любопитно и забавно

Файлов архив

Тук ще може да преглеждате отделен брой от в. "Сияние" .

1 бр  2 бр 3 бр 4 бр 
5 бр  6 бр   7 бр 8 бр

От вас и за вас

За вас

От вас

Брояч

   всичко

   посетители онлайн

Информация
Ред. колегия:
Мария Герасова, Петър Граматиков, Иван Миленков, Емилия Казанджиева.
Дизайн: Таня Темелкова
^ Нагоре ^